Służy do dodawania, usuwania i konfigurowania nazw źródeł danych (DSN) użytkownika dla źródeł danych. Te źródła danych znajdują się na komputerze lokalnym i są dostępne tylko dla bieżącego użytkownika.

Formant Opis

Źródła danych użytkownika

Lista wszystkich DSN użytkownika włącznie z nazwami i skojarzonymi sterownikami poszczególnych DSN. Kliknij dwukrotnie dowolne DSN użytkownika, aby wyświetlić okno dialogowe konfiguracji źródła danych dla danego sterownika.

Dodaj

Kliknij, aby dodać nowe źródło danych użytkownika. W wyświetlonym oknie dialogowym Tworzenie nowego źródła danych wybierz sterownik, dla którego dodajesz źródło danych użytkownika, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Zostanie wyświetlone okno dialogowe konfiguracji dla danego sterownika.

Usuń

Kliknij, aby usunąć wybraną nazwę źródła danych użytkownika z listy Źródła danych użytkownika.

Konfiguruj

Kliknij, aby zmienić konfigurację zaznaczonego źródła danych użytkownika. Zostanie wyświetlone okno dialogowe konfiguracji źródła danych dla danego sterownika.

OK

Zamyka okno dialogowe Administrator źródeł danych ODBC. Nie musisz klikać przycisku OK, aby zaakceptować zmiany na liście Źródła danych użytkownika. Zmiany na tej liście są akceptowane przez kliknięcie przycisku OK w oknie dialogowym konfiguracji źródła danych.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe Administrator źródeł danych ODBC, ale nie cofa zmian wprowadzonych za pomocą innych formantów okna dialogowego.

Pomoc

Wyświetla ten ekran Pomoc.