เพิ่ม ลบ หรือตั้งค่าแหล่งข้อมูลที่มีชื่อแหล่งข้อมูลของผู้ใช้ (DSN) แหล่งข้อมูลเหล่านี้อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์และผู้ใช้ปัจจุบันเท่านั้นที่เข้าถึงได้

การควบคุม คำอธิบาย

แหล่งข้อมูลของผู้ใช้

แสดงรายการ DSN ของผู้ใช้ทั้งหมด รวมทั้งชื่อและโปรแกรมควบคุมที่เกี่ยวข้องของ DSN แต่ละรายการ การคลิกสองครั้งที่ DSN ของผู้ใช้จะทำให้กล่องโต้ตอบการตั้งค่าแหล่งข้อมูลเฉพาะของโปรแกรมควบคุมปรากฏขึ้น

เพิ่ม

คลิกเพื่อเพิ่มแหล่งข้อมูลของผู้ใช้ใหม่ ในกล่องโต้ตอบ สร้างแหล่งข้อมูลใหม่ ที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกโปรแกรมควบคุมที่คุณกำลังเพิ่มแหล่งข้อมูลของผู้ใช้ให้ และคลิก เสร็จสิ้น กล่องโต้ตอบการตั้งค่าเฉพาะของโปรแกรมควบคุมจะปรากฏขึ้น

ลบ

คลิกเพื่อลบชื่อแหล่งข้อมูลของผู้ใช้ที่เลือกออกจากรายการ แหล่งข้อมูลของผู้ใช้

กำหนดค่า

คลิกเพื่อเปลี่ยนการกำหนดค่าของแหล่งข้อมูลของผู้ใช้ที่เลือก การกระทำนี้จะทำให้กล่องโต้ตอบการตั้งค่าแหล่งข้อมูลเฉพาะของโปรแกรมควบคุมปรากฏขึ้น

ตกลง

ปิดกล่องโต้ตอบ ผู้ดูแลแหล่งข้อมูลของ ODBC คุณอย่าคลิก ตกลง เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงรายการ แหล่งข้อมูลของผู้ใช้ การเปลี่ยนแปลงรายการจะได้รับการยอมรับทันทีที่คุณคลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าแหล่งข้อมูล

ยกเลิก

ปิดกล่องโต้ตอบ ผู้ดูแลแหล่งข้อมูลของ ODBC แต่ไม่ได้เลิกทำการเปลี่ยนแปลงที่ทำผ่านการควบคุมในกล่องโต้ตอบอื่นๆ

วิธีใช้

แสดงหน้าจอวิธีใช้นี้