Dodavanje, brisanje ili postavljanje izvora podataka s korisničkim nazivima izvora podataka (DSN-ovima). Ovi izvori podaci nalaze se lokalno na računalo i pristupiti im može samo trenutni korisnik.

Kontrola Opis

Korisnički izvori podataka

Navodi sve korisničke DSN-ove, uključujući naziv i srodni upravljački program za svaki DSN. Ako dvaput kliknete korisnički DSN, prikazat će se dijaloški okvir za postavljanje izvora podataka određenog upravljačkog programa.

Dodaj

Kliknite kako biste dodali novi korisnički izvor podataka. U dijaloškom okviru Stvaranje novog izvora podataka koji se prikaže odaberite upravljački program za koji želite dodati korisnički izvor podataka i kliknite Završi; prikazat će se dijaloški okvir za postavljanje određenog upravljačkog programa.

Ukloni

Kliknite kako biste odabrani naziv korisničkog izvora podataka uklonili s popisa Korisnički izvori podataka.

Konfiguriraj

Kliknite kako biste promijenili konfiguraciju odabranog korisničkog izvora podataka. Prikazat će se dijaloški okvir za postavljanje izvora podataka određenog upravljačkog programa.

U redu

Zatvara dijaloški okvir Administrator ODBC izvora podataka. Ne morate kliknuti U redu kako biste prihvatili promjene popisa Korisnički izvori podataka . Promjene popisa prihvaćaju se čim kliknete U redu u dijaloškom okviru za postavljanje izvora podataka.

Odustani

Zatvara dijaloški okvir Administrator ODBC izvora podataka , no ne poništava promjene koje su napravljene pomoću drugih naredbi u dijaloškom okviru.

Pomoć

Prikazuje ovaj zaslon Pomoći.