Umożliwia modyfikowanie czasu oczekiwania na ponowienie próby połączenia oraz limitu czasu połączenia dla wybranego sterownika w przypadku używania puli połączeń, a także włączanie i wyłączanie monitorowania wydajności, czyli rejestrowania statystyki liczby połączeń. Pula połączeń umożliwia korzystanie przez aplikację z połączenia z puli połączeń, którego nie trzeba ponownie ustanawiać przed każdym użyciem. Po utworzeniu połączenia i umieszczeniu go w puli dowolna aplikacja może ponownie je wykorzystywać bez wykonywania pełnego procesu łączenia. Zwiększa to wydajność.

Formant Opis

Sterowniki ODBC

Lista nazw wszystkich zainstalowanych sterowników ODBC wraz z wybraną opcją limitu czasu buforowania połączeń. Aby ustawić opcję limitu czasu, kliknij dwukrotnie nazwę sterownika ODBC.

Limit czasu buforowania połączeń

Ustawia limit czasu buforowania połączeń, w sekundach, dla zaznaczonego sterownika. Aby ustawić atrybuty buforowania połączeń, kliknij dwukrotnie nazwę sterownika. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawianie atrybutów buforowania połączeń. Można ustawić czas, przez który niewykorzystywane połączenia będą pozostawały w puli, a także aktywować buforowanie połączeń dla zaznaczonego sterownika.

Włącz

Włącza liczniki monitorowania wydajności dla buforowania połączeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących monitorowania wydajności, zobacz podręcznik ODBC Programmer's Reference.

Wyłącz

Wyłącza liczniki monitorowania wydajności dla buforowania połączeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących monitorowania wydajności, zobacz podręcznik ODBC Programmer's Reference.

Ponawianie co

Określa, w sekundach i za pomocą mniej niż sześciu cyfr, jak długo Menedżer sterowników ODBC ma czekać, zanim ponowi próbę połączenia z serwerem bazy danych.

OK

Akceptuje zmiany ustawień buforowania połączeń i zamyka okno dialogowe Administrator źródeł danych ODBC.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe Administrator źródeł danych ODBC bez akceptowania zmian ustawień.

Zastosuj

Akceptuje zmiany ustawień buforowania połączeń i pozostawia okno dialogowe Administrator źródeł danych ODBC otwarte.

Pomoc

Wyświetla ten ekran Pomoc.