Umožňuje zmeniť čas opakovania pripojenia a časový limit pre pripojenie pre vybratý ovládač, keď sa používa združovanie pripojení. Tiež umožňuje zapnúť a vypnúť monitorovanie výkonu, ktoré zaznamenáva niekoľko štatistík o pripojení. Združovanie pripojení umožňuje aplikácii používať pripojenie z fondu pripojení, ktoré nie je nutné znova vytvárať pri každom použití. Po vytvorení pripojenia a jeho umiestnení vo fonde aplikácia môže pripojenie znova použiť bez nutnosti vykonať celý proces pripojenia. Zvyšuje sa tým výkon.

Ovládací prvok Popis

Ovládače ODBC

Zobrazuje názvy všetkých nainštalovaných ovládačov ODBC a ich časový limit pre združovanie pripojení. Ak chcete nastaviť časový limit, dvakrát kliknite na názov ovládača ODBC.

Časový limit pre združovanie pripojení

Slúži na nastavenie časového limitu pre združovanie pripojení v sekundách pre vybratý ovládač. Ak chcete nastaviť atribúty pre združovanie pripojení, dvakrát kliknite na názov ovládača. Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie atribútov pre združovanie pripojení. Pre vybratý ovládač môžete nastaviť čas, po ktorý ostávajú nepoužívané pripojenia združené, a tiež preň môžete aktivovať združovanie pripojení.

Zapnúť

Slúži na zapnutie počítadiel monitorovania výkonu pre združovanie pripojení. Ďalšie informácie o monitorovaní výkonu nájdete v článku ODBC Programmer's Reference (Referencia pre programátorov rozhrania ODBC).

Vypnúť

Slúži na vypnutie počítadiel monitorovania výkonu pre združovanie pripojení. Ďalšie informácie o monitorovaní výkonu nájdete v článku ODBC Programmer's Reference (Referencia pre programátorov rozhrania ODBC).

Čas opakovania

Slúži na zadanie času v sekundách pomocou čísla, ktoré má menej ako šesť číslic, ako dlho bude Správca ovládačov ODBC čakať pred opakovaním pokusov o pripojenie na databázový server.

OK

Prijme zmeny nastavenia združovania pripojení a zavrie dialógové okno Administrátor zdrojov údajov ODBC.

Zrušiť

Zatvára dialógové okno Administrátor zdrojov údajov ODBC bez prijatia zmien nastavenia.

Použiť

Prijme zmeny nastavenia združovania pripojení a nechá dialógové okno Administrátor zdrojov údajov ODBC otvorené.

Pomocník

Zobrazuje túto obrazovku Pomocníka.