Omogućava vam da promenite vreme čekanja za ponovni pokušaj uspostavljanja veze i period vremenskog ograničenja veze za izabrani upravljački program kada koristite objedinjavanje veze i takođe vam omogućava da omogućite ili onemogućite praćenje uspešnosti, koje beleži statistiku broja veza. Objedinjavanje veze vam omogućava da koristite vezu iz objedinjenih veza koje ne moraju ponovo da se uspostavljaju za svaku upotrebu. Nakon što se veza kreira i objedini sa ostalima, aplikacija može ponovo da koristi tu vezu, a da ne ponavlja čitav proces povezivanja. Ovo povećava efikasnost.

Kontrola Opis

ODBC upravljački programi

Navodi imena svih instaliranih ODBC upravljačkih programa sa njihovim opcijama za vreme čekanja za objedinjavanje veze. Da biste podesili opciju za vreme čekanja, kliknite dvaput na ime ODBC upravljačkog programa.

Vreme čekanja za objedinjavanje veze

Određuje vreme čekanja za objedinjavanje veze u sekundama za izabrani upravljački program. Da biste podesili atribute za objedinjavanje veze, kliknite dvaput na ime upravljačkog programa. Pojaviće se okvir Podesite atribute objedinjene veze. Možete da podesite vremenski period u kome će neupotrebljene veze ostati objedinjene i možete da aktivirate objedinjavanje veze za izabrani upravljački program.

Omogući

Omogućava brojače za nadgledanje uspešnosti objedinjenih veza. Za više informacija o nadgledanju uspešnosti, pogledajte ODBC reference za programere.

Onemogući

Onemogućava brojače za nadgledanje uspešnosti objedinjenih veza. Za više informacija o nadgledanju uspešnosti, pogledajte ODBC reference za programere.

Vreme čekanja za ponovni pokušaj

Određuje u sekundama i sa manje od šest cifara, koliko dugo će ODBC menadžer upravljačkog programa čekati pre nego što ponovo pokuša da uspostavi vezu sa serverom baze podataka.

U redu

Prihvata promene postavki za objedinjavanje veze i zatvara dijalog ODBC Data Source Administrator.

Otkaži

Zatvara dijalog ODBC Data Source Administrator bez prihvatanja promena postavki.

Primeni

Prihvata promene postavki za objedinjavanje veze i ostavlja otvoren dijalog ODBC Data Source Administrator.

Pomoć

Prikazuje ovaj ekran pomoći.