Određuje kako ODBC menadžer upravljačkog programa prati pozive za ODBC funkcije. Menadžer upravljačkog programa može da prati pozive istovremeno ili samo za jednu vezu, može da vrši dinamičko praćenje ili može da omogući uobičajeno praćenje .dll.

Kontrola Opis

Započni praćenje/Zaustavi praćenje (prebacivanje)

Omogućava neprestano dinamičko praćenje, bez obzira na to da li je veza uspostavljena, sve dok je prikazan okvir ODBC Administrator izvora podataka ili dok ne kliknete na dugme Zaustavi praćenje.

Pokreni Visual Studio Analyzer/Zaustavi Visual Studio Analyzer (prebacivanje)

Omogućava Visual Studio Analyzer, koji ostaje omogućen sve dok ne kliknete na dugme Zaustavi Visual Studio Analyzer. Visual Studio Analyzer je alatka koju možete da koristite za otklanjanje grešaka i analiziranje distribuirane aplikacije.

Alatka Visual Studio Analyzer je uključena u starije verzije programskog paketa Visual Studio.

Putanja datoteke za evidenciju

Prikazuje putanju i ime datoteke gde će biti sačuvane informacije o praćenju. Koristite podrazumevanu putanju i ime datoteke (\sql.log), ili umesto toga, odredite novu datoteku bilo unošenjem putanje i imena datoteke ili biranjem direktorijuma i datoteke pomoću dugmeta Potraži.

Potraži

Omogućava vam da izaberete putanju i ime datoteke za evidenciju pretraživanjem direktorijuma u računaru.

Uobičajeno praćenje DLL-a

Omogućava vam da izaberete .dll datoteku koja će obaviti praćenje umesto datoteke Odbctrac.dll. Unesite putanju i ime za prilagođenu .dll datoteku ili kliknite na dugme Izaberi DLL da biste pretražili direktorijume. Datoteku Odbctrac.dll možete da zamenite sa prilagođenom datotekom .dll po vašem izboru.

Izaberi DLL

Omogućava korisniku da potraži prilagođenu .dll datoteku za praćenje u strukturi direktorijuma. Putanja i ime izabrane .dll datoteke će se pojaviti u okviru sa tekstom Uobičajeno praćenje DLL-a.

U redu

Prihvata promene postavki za Putanju datoteke za evidenciju i Uobičajeno praćenje DLL-a i zatvara dijalog ODBC Administrator izvora podataka.

Otkaži

Zatvara dijalog ODBC Administrator izvora podataka bez prihvatanja promena postavki.

Primeni

Prihvata promene postavki za praćenje, a dijalog ODBC Administrator izvora podataka ostaje otvoren.

Pomoć

Prikazuje ovaj ekran pomoći.