Nastavujete-li úlohu, musíte nejprve rozhodnout, jaká aktivační událost ji spustí. Aktivační událost je souborem kritérií. Jestliže jsou splněna, úloha bude spuštěna. Aktivační události úlohy jsou zobrazeny na kartě Aktivační události dialogového okna Vlastnosti úlohy nebo okna Vytvořit úlohu. Úlohu lze spustit pomocí aktivační události založené na časovém údaji nebo na jiné události. Časové aktivační události spouštějí úlohu v zadaný čas nebo spouštějí úlohu několikrát denně, týdně nebo několikrát za měsíc. Aktivační události založené na jiné události spouštějí úlohu jako reakci na určitou systémovou událost. Aktivační události založené na jiné události mohou být nastaveny tak, aby spouštěly úlohy například při spouštění systému, při přihlášení uživatele k počítači, nebo při přechodu počítače do stavu nečinnosti. Každá úloha může mít jednu nebo více aktivačních událostí, takže může být spuštěna více způsoby. Jestliže má úloha více aktivačních událostí, bude spuštěna, jakmile nastane kterákoli z nich.

Nastavení aktivačních událostí

Každá aktivační událost obsahuje nastavení, které určují kritéria jejího spuštění. Pro libovolnou aktivační událost lze nastavit další upřesňující nastavení. Ta jsou vysvětlena v následující části Upřesňující nastavení. K nastavení aktivačních procedur lze přistupovat pomocí dialogového okna Upravit aktivační proceduru nebo dialogového okna Nová aktivační procedura. Ty lze zobrazit kliknutím na tlačítko Upravit nebo Nová na kartě Aktivační procedury dialogového okna Vlastnosti úlohy nebo dialogového okna Vytvořit úlohu. Další informace o změně nastavení aktivační události naleznete v tématech Naplánování úlohy nebo Změna existující úlohy.

Aktivační události

Následující seznam popisuje jednotlivé aktivační události a jejich nastavení.

 • Podle plánu

  Tato aktivační událost spouští úlohu podle plánu a nastavení aktivační události vám tento plán umožňují nastavit. Úlohu lze nastavit tak, aby byla spuštěna pouze jednou, nebo aby byla spouštěna denně, týdně či měsíčně. Zvolený čas je časem časového pásma nastaveného v počítači, ve kterém běží úloha. Jestliže zaškrtnete políčko Univerzální čas, bude úloha namísto časové zóny tohoto počítače používat časovou zónu UTC (Coordinated Universal Time). Možnost Univerzální čas lze použít ke koordinaci sady souběžných úloh ve více časových zónách.

  Jestliže vyberete přepínač Jednou, zvolte datum a čas, kdy bude úloha spuštěna.

  Jestliže vyberte přepínač Denně, zvolte pro tuto úlohu interval opakování a datum a čas, kdy bude úloha spuštěna poprvé. Při hodnotě intervalu 1 je úloha spouštěna denně a při hodnotě intervalu 2 je spouštěna každý druhý den. Úloha bude spouštěna v zadanou hodinu tohoto dne.

  Jestliže vyberete přepínač Týdně, zvolte interval opakování úlohy, datum a čas spuštění úlohy a dny v týdnu, kdy má být úloha spouštěna. Při hodnotě intervalu 1 je úloha spouštěna týdně a při hodnotě intervalu 2 je spouštěna každý druhý týden. Úloha bude spouštěna v zadanou hodinu každého zadaného dne.

  Jestliže vyberete přepínač Měsíčně, zvolte měsíce, týdny a dny v týdnu každého měsíce, kdy má být úloha spouštěna. Lze také nastavit, že bude úloha spouštěna poslední den každého měsíce.

 • Při přihlášení

  Tato aktivační událost spustí úlohu při přihlášení uživatele k počítači. Pomocí jejího nastavení určíte, zda se má událost spustit při přihlášení jakéhokoli uživatele, nebo pouze při přihlášení určitého konkrétního uživatele.

 • Při spuštění

  Tato aktivační událost spustí úlohu při spuštění počítače. Jediná nastavení tohoto přepínače jsou nastavení, která jsou popsána v části Pokročilé nastavení.

 • Při nečinnosti

  Tato aktivační událost spustí úlohu při nečinnosti počítače. Nastavení nečinnosti lze upravit na kartě Podmínky dialogového okna Vytvořit úlohu nebo dialogového okna Vlastnosti úlohy. Další informace naleznete v tématu Podmínky úlohy.

 • Při události

  Tato aktivační událost spustí úlohu, jestliže jsou do protokolu událostí přidány zadané položky událostí. Je možné použít základní nastavení aktivační událost, nebo vlastní nastavení aktivační události. Jestliže bude zvoleno základní nastavení události, spustí úlohu jediná událost z konkrétního protokolu událostí. Zvolte protokol událostí, který tuto událost obsahuje, název vydavatele události a zadejte identifikátor události. Jestliže zvolíte vlastní nastavení, máte možnost zadat XML dotazy na události, nebo vlastní filtr událostí. Tyto budou sloužit k dotazování na události spouštějící danou úlohu. Další informace o filtrech událostí naleznete v tématu Vytvoření vlastního náhledu.

  Poznámka

  Tato aktivační událost není k dispozici pro úlohy, které byly nakonfigurovány pro systémy Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000.

 • Při vytvoření či úpravě úlohy

  Tato aktivační událost spustí úlohu ihned po vytvoření nebo úpravě úlohy. Jediná nastavení tohoto přepínače jsou nastavení, která jsou popsána v části Pokročilé nastavení.

  Poznámka

  Tato aktivační událost není k dispozici pro úlohy, které byly nakonfigurovány pro systémy Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000.

 • Při připojení k relaci uživatele

  Tato aktivační událost spustí úlohu při připojení relace uživatele v místním počítači nebo při připojení relace uživatele ze vzdáleného počítače. Aktivační událost spustí úlohu například tehdy, kdy se připojíte k relaci uživatele v místním počítači tím, že v počítači přepnete mezi uživateli. Dalším příkladem, který ilustruje, kdy může aktivační událost spustit úlohu, je připojení uživatele k relaci uživatele ze vzdáleného počítače pomocí služby Připojení ke vzdálené ploše. Nastavením aktivační události můžete určit, zda bude úloha aktivována při připojení relace jakéhokoli uživatele, nebo zda bude aktivována při připojení relace určitého konkrétního uživatele.

  Poznámka

  Tato aktivační událost není k dispozici pro úlohy, které byly nastaveny pro systémy Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000.

 • Při odpojení z relace uživatele

  Tato aktivační událost spustí úlohu při odpojení relace uživatele z místního nebo ze vzdáleného počítače. Jestliže se tedy například odpojíte z relace uživatele v místním počítači tím, že v počítači přepnete mezi uživateli, aktivační událost spustí úlohu. Dalším příkladem, který ilustruje, kdy může aktivační událost spustit úlohu, je odpojení uživatele z relace uživatele ze vzdáleného počítače pomocí služby Připojení ke vzdálené ploše. Nastavením aktivační události můžete určit, zda bude úloha aktivována při odpojení relace jakéhokoli uživatele, nebo zda bude aktivována při odpojení relace určitého konkrétního uživatele.

  Poznámka

  Tato aktivační událost není k dispozici pro úlohy, které byly nakonfigurovány pro systémy Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000.

 • Při uzamčení pracovní stanice

  Tato aktivační událost spustí úlohu při uzamknutí počítače. Nastavením aktivační události můžete určit, zda bude úloha aktivována při uzamčení pracovní stanice kterýmkoli uživatelem, nebo při uzamčení určitým konkrétním uživatelem.

  Poznámka

  Tato aktivační událost není k dispozici pro úlohy, které byly nakonfigurovány pro systémy Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000.

 • Při odemčení pracovní stanice

  Tato aktivační událost spustí úlohu při odemčení počítače. Nastavením aktivační události můžete určit, zda bude úloha aktivována při uzamčení pracovní stanice kterýmkoli uživatelem, nebo při uzamčení určitým konkrétním uživatelem.

  Poznámka

  Tato aktivační událost není k dispozici pro úlohy, které byly nakonfigurovány pro systémy Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000.

Upřesňující nastavení

Následující seznam popisuje upřesňující nastavení aktivačních událostí.

 • Zdržení úlohy nebo Maximální zdržení úlohy (náhodné): Toto nastavení umožňuje zadat časový interval, o který bude odloženo spuštění úlohy po její aktivaci. Jestliže je použita časová aktivační událost (např. Podle plánu), bude spuštění zpožděno o náhodnou dobu mezi aktivací úlohy a časem, který je zadán v tomto nastavení. Jestliže je aktivace úlohy naplánována na 13 hodin a možnost Maximální zdržení úlohy (náhodné) je nastavena na pět minut, bude úloha spuštěna někdy mezi 13:00 a 13:05.

 • Opakování úlohy: Zde můžete nastavit časový interval, po kterém se bude úloha opakovat. Úloha bude spuštěna, pak bude zadaný čas čekat, a poté se spustí znovu. Tato posloupnost se bude opakovat do vypršení doby trvání.

 • Zastavit úlohu spuštěnou déle než: Zde můžete nastavit ukončení spuštěné úlohy určením časového limitu, po který je možné, aby byla úloha spuštěna (po který může vykonávat akci).

 • Aktivovat: Zde lze nastavit datum a čas aktivování aktivační události. Poté co je aktivační událost aktivována, může spustit úlohu. Nastavený čas je časem časového pásma nastaveného v počítači, ve kterém je úloha spuštěna. Jestliže zaškrtnete políčko Univerzální čas, bude úloha namísto časové zóny tohoto počítače používat časovou zónu UTC (Coordinated Universal Time). Možnost Univerzální čas lze použít ke koordinaci spuštění sady souběžných úloh ve více časových zónách.

 • Vypršení platnosti: Zde lze nastavit datum a čas vypršení platnosti aktivační události. Po vypršení platnosti již aktivační událost nemůže spustit úlohu. Nastavený čas je časem časového pásma nastaveného v počítači, ve kterém je úloha spuštěna. Jestliže zaškrtnete políčko Univerzální čas, bude úloha namísto časového pásma tohoto počítače používat časové pásmo UTC (Coordinated Universal Time). Možnost Univerzální čas lze použít ke koordinaci spuštění sady souběžných úloh ve více časových zónách.

 • Povoleno: Zde můžete povolit nebo zakázat úlohu. Povolenou úlohu lze spustit. Zakázanou úlohu nelze spustit, až dokud není opět povolena.

Další odkazy