När du konfigurerar en aktivitet ska du först bestämma vad som ska utlösa aktiviteten och göra så att den startar. En utlösare än en uppsättning villkor som när de uppfylls startar körningen av en aktivitet. Utlösarna för en aktivitet visas på fliken Utlösare i dialogrutan Egenskaper för aktivitet eller Skapa aktivitet. Du kan använda en tidsbaserad utlösare eller en händelsebaserad utlösare för att starta en aktivitet. Tidsbaserade utlösare startar en aktivitet vid en viss tid varje dag eller flera gånger per dag enligt ett angivet schema. Händelsebaserade utlösare startar en aktivitet som svar på vissa systemhändelser. Händelsebaserade utlösare kan t.ex. konfigureras att starta en aktivitet när systemet startar, när en användare loggar in på datorn eller när datorn inaktiveras. Varje aktivitet kan innehålla en eller flera utlösare som kan starta aktiviteten på flera olika sätt. Om en aktivitet har flera utlösare kommer aktiviteten att starta när någon av utlösarna inträffar.

Inställningar för utlösare

Varje utlösare innehåller inställningar som i sin tur avgör vilka villkor som ska aktivera utlösarna. Ytterligare avancerade inställningar kan anges för de olika utlösarna. Mer information finns i avsnittet Avancerade inställningar längre fram. Utlösarinställningarna nås från dialogrutan Redigera utlösare eller Ny utlösare som visas när du klickar på Redigera eller Nytt på fliken Utlösare i dialogrutan Egenskaper för aktivitet eller Skapa aktivitet. Mer information om hur du ändrar inställningar för utlösare finns i Ändra en befintlig aktivitet och i Schemalägga en aktivitet.

Utlösare

I följande lista beskrivs de olika utlösarna och inställningarna.

 • Enligt schema

  Den här utlösaren kör aktiviteten enligt ett schema. Schemat anger du med hjälp av inställningarna. Du kan välja att schemalägga en aktivitet i taget eller enligt ett angivet schema. Den tidpunkt du anger baseras på den tidszon som är inställd på den dator som kör aktiviteten. Markera kryssrutan Universell för inställning av tid baserat på UTC (Coordinated Universal Time) i stället för den tidszon som är inställd på datorn som kör aktiviteten. Använd inställningen Universell när du vill koordinera en uppsättning aktiviteter så att de körs samtidigt i flera tidszoner.

  Om du markerar alternativet En gång ska du välja ett datum och ett klockslag för utlösning av aktiviteten.

  Om du markerar alternativet Varje dag ska du välja upprepningsintervall för aktiviteten och vilket datum och klockslag aktiviteten ska starta. Intervallet 1 ger ett dagligt schema medan intervallet 2 resulterar i körning varannan dag. Aktiviteten startar det angivna klockslaget enligt schemat.

  Om du markerar alternativet Varje vecka ska du välja upprepningsintervall för aktiviteten, vilket datum och klockslag aktiviteten ska starta och vilka veckodagar aktiviteten ska köras. Intervallet 1 ger en körning i veckan medan intervallet 2 resulterar i körning varannan vecka. Aktiviteten startar det angivna klockslaget på de angivna dagarna.

  Om du markerar alternativet Varje månad ska du välja vilka månader aktiviteten ska köras. Du väljer även vilka veckor i månaden och vilka veckodagar aktiviteten ska köras för de månader du väljer. Du kan även ange att du vill starta en aktivitet den sista dagen i varje månad.

 • Vid inloggning

  Den här utlösaren kör aktiviteten när en användare loggar in på datorn. Med hjälp av utlösarens inställningar kan du ange om aktiviteten ska utlösas när vilken användare som helst loggar in eller när en viss användare loggar in.

 • Vid start

  Den här utlösaren kör aktiviteten när datorn startas. De enda inställningarna för den här utlösaren är de avancerade inställningar som beskrivs i avsnittet Avancerade inställningar längre fram.

 • Vid inaktivitet

  Den här utlösaren kör aktiviteten när datorn blir inaktiv. Du anger inställningar för inaktivitet på fliken Villkor i dialogrutan Skapa aktivitet eller Egenskaper för aktivitet. Mer information finns i Aktivitetsvillkor.

 • Vid en händelse

  Den här utlösaren kör aktiviteten när vissa händelseposter läggs till i en händelselogg. Du kan välja mellan att ange inställningar för standardhändelser eller för egna händelser. Om du väljer standardhändelser kommer en enskild händelse från en viss händelselogg att utlösa aktiviteten. Du väljer den händelselogg som innehåller händelsen, namnet på händelseutgivaren och anger händelseidentifieraren. Om du väljer egna händelser kan du ange en XML-fråga för en händelse eller ett händelsefilter och fråga efter händelser som utlöser aktiviteten. Mer information om händelsefilter finns i Skapa en anpassad vy.

  OBS

  Utlösaren är inte tillgänglig för aktiviteter som har konfigurerats för Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000.

 • När aktiviteten skapas/ändras

  Den här utlösaren kör en aktivitet så fort den har skapats och när den ändras. De enda inställningarna för den här utlösaren är de avancerade inställningar som beskrivs i avsnittet Avancerade inställningar längre fram.

  OBS

  Utlösaren är inte tillgänglig för aktiviteter som har konfigurerats för Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000.

 • Vid anslutning till en användarsession

  Den här utlösaren kör en aktivitet när en användarsession ansluts från den lokala datorn eller från en fjärranslutning. Aktiviteten körs t.ex. när du ansluter till en användarsession på den lokala datorn genom att växla användare på datorn. Ett annat exempel är när en användare ansluter till en användarsession med hjälp av programmet Anslutning till fjärrskrivbord från en fjärrdator. Med hjälp av olika inställningar kan du ange om aktiviteten ska utlösas när vilken användare som helst ansluter till en användarsession eller när en viss användare ansluter.

  OBS

  Utlösaren är inte tillgänglig för aktiviteter som har konfigurerats för Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000.

 • Vid frånkoppling från en användarsession

  Den här utlösaren kör en aktivitet när en användarsession kopplas från den lokala datorn eller från en fjärranslutning. Aktiviteten körs t.ex. när du kopplar från en användarsession på den lokala datorn genom att växla användare på datorn. Ett annat exempel är när en användare kopplar från en användarsession med hjälp av programmet Anslutning till fjärrskrivbord från en fjärrdator. Med hjälp av olika inställningar kan du ange om aktiviteten ska utlösas när vilken användare som helst kopplar från en användarsession eller när en viss användare kopplar från.

  OBS

  Utlösaren är inte tillgänglig för aktiviteter som har konfigurerats för Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000.

 • Vid låsning av arbetsstation

  Den här utlösaren kör aktiviteten när datorn låses. Med hjälp av olika inställningar kan du ange om aktiviteten ska utlösas när vilken användare som helst låser upp datorn eller när en viss användare låser upp den.

  OBS

  Utlösaren är inte tillgänglig för aktiviteter som har konfigurerats för Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000.

 • Vid upplåsning av arbetsstation

  Den här utlösaren kör aktiviteten när datorn låses upp. Med hjälp av olika inställningar kan du ange om aktiviteten ska utlösas när vilken användare som helst låser upp datorn eller när en viss användare låser upp den.

  OBS

  Utlösaren är inte tillgänglig för aktiviteter som har konfigurerats för Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000.

Avancerade inställningar

I följande tabell beskrivs avancerade inställningar för utlösare.

 • Fördröj aktivitet i eller Fördröj aktivitet i upp till (slumpmässig fördröjning): Med den här inställningen kan du ange hur lång tid aktivitetskörningen ska fördröjas när aktiviteten har utlösts. Om du använder en tidsbaserad utlösare (Enligt schema) blir det en slumpmässig fördröjning mellan utlösandet av aktiviteten och den tid som anges i den här inställningen. Om en aktivitet enligt schemat ska utlösas klockan 13:00 och inställningen Fördröj aktivitet i upp till (slumpmässig fördröjning) är 5 minuter kommer aktiviteten att köras någon gång mellan 13:00 och 13:05.

 • Upprepa aktiviteten varje: Med den här inställningen kan du ange ett upprepningsintervall för aktiviteten. Aktiviteten körs, det angivna tidsintervallet förflyter och därefter körs aktiviteten igen. Den cykliska körningen fortsätter tills värdet för varaktighet har uppnåtts.

 • Stoppa alla aktiviteter som körs längre än: Med den här inställningen kan du stoppa aktiviteter som körs under lång tid genom att ange en tidsgräns för aktiviteten (utföra åtgärden).

 • Aktivera: Med den här inställningen kan du ange ett datum och ett klockslag när utlösaren ska aktiveras. När en utlösare har aktiverats kan den utlösa aktiviteter. Tidpunkten baseras på den tidszon som är inställd på den dator som kör aktiviteten. Markera kryssrutan Universell för inställning av tid baserat på UTC (Coordinated Universal Time) i stället för den tidszon som är inställd på datorn som kör aktiviteten. Använd inställningen Universell när du vill koordinera en uppsättning aktiviteter så att de aktiveras samtidigt i flera tidszoner.

 • Upphör att gälla: Med den här inställningen kan du ange ett datum och ett klockslag när utlösaren ska upphöra att gälla. När en utlösare har upphört att gälla kan den inte utlösa aktiviteter. Tidpunkten baseras på den tidszon som är inställd på den dator som kör aktiviteten. Markera kryssrutan Universell för inställning av tid baserat på UTC (Coordinated Universal Time) i stället för den tidszon som är inställd på datorn som kör aktiviteten. Använd inställningen Universell när du vill koordinera en uppsättning aktiviteter så att de upphör att gälla samtidigt i flera tidszoner.

 • Aktiverad: Med den här inställningen kan du aktivera eller inaktivera en aktivitet. En aktivitet som är aktiverad kan köras och en aktivitet som är inaktiverad kan inte köras förrän den aktiveras.

Övriga referenser