Podczas konfigurowania zadania należy najpierw zdecydować, co spowoduje jego uruchomienie. Wyzwalacz jest zestawem kryteriów, które, jeśli zostaną spełnione, uruchamiają zadanie. Wyzwalacze zadania są wyświetlone na karcie Wyzwalacze okna dialogowego Właściwości zadania lub Tworzenie zadania. Aby uruchomić zadanie, można użyć wyzwalacza opartego na czasie lub na zdarzeniach. Wyzwalacze oparte na czasie uruchamiają zadanie o określonej godzinie lub zgodnie z harmonogramem wiele razy w ciągu dnia, tygodnia lub miesiąca. Wyzwalacze oparte na zdarzeniach uruchamiają zadanie w odpowiedzi na określone zdarzenia systemowe. Na przykład można skonfigurować wyzwalacze oparte na zdarzeniach, aby uruchamiały zadanie podczas uruchamiania systemu, gdy użytkownik zaloguje się do komputera lub gdy komputer przejdzie w stan bezczynności. Każde zadanie może zawierać jeden lub więcej wyzwalaczy, co umożliwia jego uruchamianie na wiele sposobów. Jeśli zadanie ma wiele wyzwalaczy, zostanie uruchomione po pojawieniu się dowolnego z nich.

Ustawienia wyzwalaczy

Każdy wyzwalacz ma ustawienie, które określa kryteria jego aktywacji. Dla każdego wyzwalacza można określić dodatkowe zaawansowane ustawienia, co wyjaśniono w sekcji Ustawienia zaawansowane poniżej. Dostęp do ustawień wyzwalaczy można uzyskać z okna dialogowego Edytowanie wyzwalacza lub Nowy wyzwalacz, które wyświetla się, klikając przycisk Edycja lub Nowy na karcie Wyzwalacze w oknie dialogowym Właściwości zadania lub Tworzenie zadania. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu zmieniania ustawień wyzwalacza, zobacz temat Zmienianie istniejącego zadania lub Planowanie zadania.

Wyzwalacze

Poniższa lista opisuje każdy wyzwalacz i jego ustawienia.

 • Zgodnie z harmonogramem

  Ten wyzwalacz powoduje uruchomienie zadania zgodnie z harmonogramem, a jego ustawienie umożliwia skonfigurowanie harmonogramu. Można zaplanować jednorazowe wykonanie zadania lub uruchamianie go zgodnie z dziennym, tygodniowym lub miesięcznym harmonogramem. Czas ustawia się dla strefy czasowej ustawionej na komputerze, na którym uruchamiane jest zadanie. Zaznacz pole wyboru Uniwersalny, aby określić czas UTC (Coordinated Universal Time) zamiast czasu lokalnego ustawionego na komputerze, na którym zadanie ma zostać uruchomione. Ustawienia Uniwersalny należy używać, aby skoordynować zestaw zadań, które mają być uruchamiane jednocześnie w wielu strefach czasowych.

  Po zaznaczeniu przycisku opcji Jednorazowo należy wybrać datę i godzinę wyzwolenia zadania.

  Po zaznaczeniu przycisku opcji Codziennie należy wybrać interwał cyklu dla zadania oraz datę i godzinę jego rozpoczęcia. Interwał równy 1 określa harmonogram wykonywania zadania raz dziennie, natomiast interwał równy 2 określa harmonogram wykonywania zadnia co drugi dzień. Zadanie zostanie uruchomione w każdym dniu o określonej godzinie.

  Po zaznaczeniu przycisku opcji Cotygodniowo należy wybrać interwał cyklu dla zadania, datę i godzinę jego rozpoczęcia oraz dni tygodnia, kiedy będzie ono uruchamiane. Interwał równy 1 określa harmonogram wykonywania zadania raz w tygodniu, natomiast interwał równy 2 określa harmonogram wykonywania zadnia co drugi tydzień. Zadanie zostanie uruchomione w każdym z określonych dni o określonej godzinie.

  Po zaznaczeniu przycisku opcji Comiesięcznie należy wybrać miesiące, w których zadanie będzie uruchamiane, oraz tygodnie miesiąca i dni tygodnia w każdym miesiącu, w którym zadanie ma być uruchamiane. Można także określić, że zadanie ma być uruchamiane ostatniego dnia każdego miesiąca.

 • Przy logowaniu

  Ten wyzwalacz powoduje uruchomienie zadania, gdy użytkownik zaloguje się do komputera, a ustawienia wyzwalacza umożliwiają określenie, że zadanie ma być wyzwalane, gdy dowolny użytkownik zaloguje się do komputera albo gdy zaloguje się określony użytkownik.

 • Podczas uruchamiania

  Ten wyzwalacz powoduje uruchomienie zadania podczas uruchamiania komputera. Jedynym ustawieniem tego wyzwalacza są ustawienia zaawansowane opisane w sekcji Ustawienia zaawansowane poniżej.

 • Przy bezczynności

  Ten wyzwalacz powoduje uruchamianie zadania po tym, jak komputer przejdzie w stan bezczynności, a ustawienia bezczynności można określić na karcie Warunki w oknie dialogowym Tworzenie zadania lub Właściwości zadania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Warunki zadania.

 • Przy zdarzeniu

  Ten wyzwalacz powoduje uruchomienie zadania, gdy do dziennika zdarzeń dodane zostaną określone wpisy zdarzeń. Można określić podstawowe lub niestandardowe ustawienia wyzwalacza zdarzenia. Po wybraniu ustawień podstawowych jedno zdarzenie z określonego dziennika zdarzeń uruchomi zadanie. Należy wybrać dziennik zdarzeń zawierający, zdarzenie, nazwę wydawcy zdarzenia i określić jego identyfikator. Po wybraniu ustawień niestandardowych można określić zapytanie dotyczące zdarzenia w języku XML lub niestandardowy filtr zdarzeń, aby tworzył zapytania dotyczące zdarzeń, które uruchomią zadanie. Aby uzyskać więcej informacji o filtrach zdarzeń, zobacz temat Tworzenie widoku niestandardowego.

  Uwaga

  Ten wyzwalacz nie jest dostępny dla zadań skonfigurowanych dla systemu Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000.

 • Tworzenie/modyfikowanie zadania usługi AT

  Ten wyzwalacz powoduje uruchomienie zadania od razu po jego utworzeniu lub zmodyfikowaniu. Jedynym ustawieniem tego wyzwalacza są ustawienia zaawansowane opisane w sekcji Ustawienia zaawansowane poniżej.

  Uwaga

  Ten wyzwalacz nie jest dostępny dla zadań skonfigurowanych dla systemu Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000.

 • Przy połączeniu z sesją użytkownika

  Ten wyzwalacz powoduje uruchomienie zadania, gdy sesja użytkownika zostanie podłączona z komputera lokalnego lub z podłączenia pulpitu zdalnego. Wyzwalacz ten spowoduje uruchomienie zadania na przykład po podłączeniu do sesji użytkownika na komputerze lokalnym poprzez przełączenie użytkowników. Innym przykładem sytuacji, która uruchomi zadanie, jest podłączenie użytkownika do sesji użytkownika za pomocą programu Podłączenie pulpitu zdalnego z komputera zdalnego. Ustawienia tego wyzwalacza umożliwiają określenie, że zadanie powinno być wyzwalane, gdy do sesji użytkownika podłączy się dowolny użytkownik albo określony użytkownik.

  Uwaga

  Ten wyzwalacz nie jest dostępny dla zadań skonfigurowanych dla systemu Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000.

 • Przy rozłączeniu z sesją użytkownika

  Ten wyzwalacz powoduje uruchomienie zadania, gdy sesja użytkownika zostanie rozłączona od komputera lokalnego lub od podłączenia pulpitu zdalnego. Wyzwalacz ten spowoduje uruchomienie zadania na przykład po rozłączeniu sesji użytkownika na komputerze lokalnym poprzez przełączenie użytkowników. Innym przykładem sytuacji, która uruchomi zadanie, jest rozłączenie użytkownika od sesji użytkownika za pomocą programu Podłączenie pulpitu zdalnego z komputera zdalnego. Ustawienia tego wyzwalacza umożliwiają określenie, że zadanie powinno być wyzwalane, gdy od sesji użytkownika rozłączy się dowolny użytkownik albo określony użytkownik.

  Uwaga

  Ten wyzwalacz nie jest dostępny dla zadań skonfigurowanych dla systemu Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000.

 • Przy zablokowaniu stacji roboczej

  Ten wyzwalacz powoduje uruchomienie zadania po zablokowaniu komputera. Ustawienia tego wyzwalacza umożliwiają określenie, że zadanie powinno być wyzwalane, gdy komputer zablokuje dowolny użytkownik albo określony użytkownik.

  Uwaga

  Ten wyzwalacz nie jest dostępny dla zadań skonfigurowanych dla systemu Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000.

 • Przy odblokowaniu stacji roboczej

  Ten wyzwalacz powoduje uruchomienie zadania po odblokowaniu komputera. Ustawienia tego wyzwalacza umożliwiają określenie, że zadanie powinno być wyzwalane, gdy komputer zablokuje dowolny użytkownik albo określony użytkownik.

  Uwaga

  Ten wyzwalacz nie jest dostępny dla zadań skonfigurowanych dla systemu Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000.

Ustawienia zaawansowane

Na poniższej liście przedstawiono opis zaawansowanych ustawień wyzwalacza.

 • Opóźnij zadanie o lub Opóźnij zadanie maksymalnie o (losowe): To ustawienie umożliwia określenie opóźnienia uruchamiania zadania po jego wyzwoleniu. W przypadku wyzwalacza działającego czasowo (Zgodnie z harmonogramem) czas opóźnienia będzie określony losowo między czasem wyzwolenia zadania a czasem podanym w tym ustawieniu. Jeśli zaplanowano wyzwolenie zadania o godzinie 13:00, a ustawienie Opóźnij zadanie maksymalnie o (losowe) ma wartość 5 minut, to zadanie zostanie uruchomione między 13:00 a 13:05.

 • Powtarzaj zadanie co: To ustawienie umożliwia określenie interwału czasu powtarzania dla zadania. Zadanie zostanie uruchomione, odczeka określony interwał czasowy i zostanie uruchomione ponownie. Cykl będzie kontynuowany do momentu osiągnięcia czasu trwania.

 • Zatrzymaj każde zadanie uruchomione dłużej niż: To ustawienie umożliwia zatrzymanie długo działających zadań poprzez ustawienie limitu czasu, przez jaki zadanie może być uruchomione (wykonywać akcję).

 • Uaktywnij: To ustawienie umożliwia określenie daty i godziny aktywowania wyzwalacza. Po aktywowaniu wyzwalacza może on spowodować uruchomienie zadania. Czas ustawia się dla strefy czasowej ustawionej na komputerze, na którym uruchamiane jest zadanie. Zaznacz pole wyboru Uniwersalny, aby określić czas UTC (Coordinated Universal Time) zamiast czasu lokalnego ustawionego na komputerze, na którym zadanie ma zostać uruchomione. Ustawienia Uniwersalny należy używać, aby skoordynować zestaw zadań, które mają być aktywowane jednocześnie w wielu strefach czasowych.

 • Wygasa: To ustawienie umożliwia określenie daty i godziny wygaśnięcia wyzwalacza. Po wygaśnięciu wyzwalacza nie może on spowodować uruchomienia zadania. Czas ustawia się dla strefy czasowej ustawionej na komputerze, na którym uruchamiane jest zadanie. Zaznacz pole wyboru Uniwersalny, aby określić czas UTC (Coordinated Universal Time) zamiast czasu lokalnego ustawionego na komputerze, na którym zadanie ma zostać uruchomione. Ustawienia Uniwersalny należy używać, aby skoordynować zestaw zadań, które mają wygasać jednocześnie w wielu strefach czasowych.

 • Włączone: To ustawienie umożliwia włączenie lub wyłączenie zadania. Włączone zadanie można uruchomić, a wyłączonego nie można uruchamiać do momentu jego włączenia.

Dodatkowe informacje