בעת הגדרת משימה, תחילה החלט איזה גורם יפעיל את תחילתה של המשימה. גורם מפעיל (trigger) הוא אוסף של קריטריונים, שכאשר הם מתקיימים, הם מפעילים ביצוע משימה. גורמים מפעילים של משימה מוצגים בכרטיסיה גורמים מפעילים (Trigger) של תיבת הדו-שיח מאפייני משימה או יצירת משימה. באפשרותך להשתמש בגורם מפעיל מבוסס-זמן או בגורם מפעיל מבוסס-אירוע כדי להפעיל משימה. גורמים מפעילים מבוססי-זמן כוללים הפעלת משימה בשעה או בתאריך ספציפיים או הפעלת משימה מספר פעמים לפי לוח זמנים יומי, שבועי או חודשי. גורמים מפעילים מבוססי-אירועים מפעילים משימה בתגובה לאירועי מערכת מסוימים. לדוגמה, ניתן להגדיר גורמים מפעילים מבוססי-אירועים כדי להפעיל משימה כאשר המערכת מופעלת, כאשר משתמש מתחבר למחשב או כאשר המחשב נכנס למצב של חוסר פעילות. כל משימה יכולה להכיל גורם מפעיל אחד או יותר, כך שניתן להפעיל את המשימה בדרכים רבות. אם למשימה יש גורמים מפעילים מרובים, היא תופעל בכל פעם שמתרחש אחד מהגורמים המפעילים.

הגדרות של גורמים מפעילים (Trigger)

כל גורם מפעיל מכיל הגדרות שקובעות את הקריטריונים להפעלת הגורם המפעיל. ניתן לקבוע הגדרות מתקדמות נוספות עבור כל גורם מפעיל, כפי שמוסבר בסעיף 'הגדרות מתקדמות' להלן. ניתן לגשת אל הגדרות הגורמים המפעילים מתוך תיבת הדו-שיח עריכת גורם מפעיל (Trigger) או גורם מפעיל (Trigger) חדש, שאותן ניתן להציג על-ידי לחיצה על לחצן עריכה או חדש בכרטיסיה גורמים מפעילים (Trigger) בתיבת הדו-שיח מאפייני משימה או יצירת משימה. לקבלת מידע נוסף אודות שינוי ההגדרות של גורמים מפעילים, ראה שינוי משימה קיימת או תזמון משימה.

גורמים מפעילים (Trigger)

הרשימה הבאה מתארת כל גורם מפעיל ואת הגדרות הגורם המפעיל.

 • לפי לוח זמנים

  גורם מפעיל זה מפעיל את המשימה בהתאם ללוח זמנים, והגדרות הגורם המפעיל מאפשרות לך להגדיר את לוח הזמנים. באפשרותך לבחור לתזמן את המשימה לפעם אחת, או להשתמש בלוח זמנים יומי, שבועי או חודשי. השעה שתגדיר היא יחסית לאזור הזמן המוגדר במחשב שבו פועלת המשימה. בחר את תיבת הסימון זמן אוניברסלי כדי לקבוע את השעה יחסית לזמן העולמי המתואם (UTC) במקום לאזור הזמן המוגדר במחשב שבו פועלת המשימה. השתמש בהגדרה זמן אוניברסלי כאשר ברצונך לתאם קבוצה של משימות לפעול בו-זמנית במספר אזורי זמן.

  אם תבחר בלחצן האפשרות חד פעמי, תבחר תאריך ושעה להפעלת המשימה.

  אם תבחר בלחצן האפשרות יומי, תבחר את מרווח המופע החוזר עבור המשימה ואת התאריך והשעה שבהם תתחיל המשימה. מרווח של 1 מפיק לוח זמנים יומי, ומרווח של 2 מפיק לוח זמנים של כל יום לסירוגין. המשימה תופעל בשעה שצוינה בכל יום.

  אם תבחר בלחצן האפשרות שבועי, תבחר את מרווח המופע החוזר עבור המשימה ואת התאריך והשעה שבהם תתחיל המשימה. מרווח של 1 מפיק לוח זמנים שבועי, ומרווח של 2 מפיק לוח זמנים של כל שבוע לסירוגין. המשימה תופעל בשעה שצוינה בכל אחד מהימים שצוינו.

  אם תבחר בלחצן האפשרות חודשי, תבחר את החודשים שבהם ברצונך להפעיל את המשימה, וכן את השבועות בחודש ואת הימים בשבוע עבור כל חודש שבו ברצונך להפעיל את המשימה. באפשרותך גם לציין כי ברצונך להפעיל משימה ביום האחרון של כל חודש.

 • בעת כניסה

  גורם מפעיל זה מפעיל את המשימה כאשר משתמש מתחבר למחשב, והגדרות הגורם המפעיל מאפשרות לך לציין כי המשימה תופעל כאשר כל אחד מן המשתמשים מתחבר למחשב או כאשר משתמש ספציפי מתחבר.

 • בעת אתחול

  גורם מפעיל זה מפעיל את המשימה בעת אתחול המחשב. ההגדרות היחידות שניתן להחיל על גורם מפעיל זה הן ההגדרות המתקדמות המתוארות בסעיף 'הגדרות מתקדמות' להלן.

 • כאשר אינו פעיל

  גורם מפעיל זה מפעיל את המשימה לאחר שהמחשב נכנס למצב של חוסר פעילות, וניתן להגדיר את הגדרות חוסר הפעילות מתוך הכרטיסיה תנאים בתיבת הדו-שיח יצירת משימה או מאפייני משימה. לקבלת מידע נוסף, ראה תנאי משימה.

 • בעת אירוע

  גורם מפעיל זה מפעיל את המשימה כאשר ערכי אירוע ספציפי נוספים ליומן אירועים. באפשרותך לבחור לציין הגדרות בסיסיות של גורם מפעיל המבוסס על אירוע או לציין הגדרות מותאמות אישית של גורם מפעיל המבוסס על אירוע. אם תבחר לציין הגדרות בסיסיות של גורם מפעיל המבוסס על אירוע, אירוע יחיד מיומן אירועים ספציפי יפעיל את המשימה. בחר את יומן האירועים שמכיל את האירוע, את שם מפרסם האירוע וציין את מזהה האירוע. אם תבחר לציין הגדרות מותאמות אישית של גורם מפעיל המבוסס על אירוע, באפשרותך לציין שאילתת אירוע של XML או מסנן אירועים מותאם אישית כדי ליצור שאילתה עבור אירועים שיפעילו את המשימה. לקבלת מידע נוסף אודות מסנני אירועים, ראה יצירת תצוגה מותאמת אישית.

  הערה

  גורם מפעיל זה אינו זמין עבור משימות המוגדרות עבור Windows Server 2003‏, Windows XP או Windows 2000.

 • בעת יצירה/שינוי של משימה

  גורם מפעיל זה מפעיל משימה מייד עם יצירתה וכאשר נערכים בה שינויים. ההגדרות היחידות שניתן להחיל על גורם מפעיל זה הן ההגדרות המתקדמות המתוארות בסעיף 'הגדרות מתקדמות' להלן.

  הערה

  גורם מפעיל זה אינו זמין עבור משימות המוגדרות עבור Windows Server 2003‏, Windows XP או Windows 2000.

 • בעת חיבור להפעלה של משתמש

  גורם מפעיל זה מפעיל משימה בעת חיבור להפעלה של משתמש מהמחשב המקומי או מחיבור למחשב שולחני מרוחק. לדוגמה, כאשר תתחבר להפעלה של משתמש במחשב המקומי על-ידי החלפת משתמשים במחשב, גורם מפעיל זה יפעיל את המשימה. דוגמה אחרת שיכולה להפעיל משימה היא כאשר משתמש מתחבר להפעלה של משתמש באמצעות התוכנית 'חיבור לשולחן עבודה מרוחק' ממחשב מרוחק. הגדרות הגורם המפעיל מאפשרות לך לציין כי יש להפעיל את המשימה כאשר כל משתמש שהוא מתחבר להפעלה של משתמש או כאשר משתמש ספציפי מתחבר.

  הערה

  גורם מפעיל זה אינו זמין עבור משימות המוגדרות עבור Windows Server 2003‏, Windows XP או Windows 2000.

 • בעת ניתוק מהפעלה של משתמש

  גורם מפעיל זה מפעיל משימה בעת ניתוק הפעלה של משתמש מהמחשב המקומי או מחיבור למחשב שולחני מרוחק. לדוגמה, כאשר תתנתק מהפעלה של משתמש במחשב המקומי על-ידי החלפת משתמשים במחשב, גורם מפעיל זה יפעיל את המשימה. דוגמה אחרת שיכולה להפעיל משימה היא כאשר משתמש מתנתק מהפעלה של משתמש באמצעות התוכנית 'חיבור לשולחן עבודה מרוחק' ממחשב מרוחק. הגדרות הגורם המפעיל מאפשרות לך לציין כי יש להפעיל את המשימה כאשר כל משתמש שהוא מתנתק מהפעלה של משתמש או כאשר משתמש ספציפי מתנתק.

  הערה

  גורם מפעיל זה אינו זמין עבור משימות המוגדרות עבור Windows Server 2003‏, Windows XP או Windows 2000.

 • בעת נעילת תחנת עבודה

  גורם מפעיל זה מפעיל את המשימה כאשר המחשב ננעל. הגדרות הגורם המפעיל מאפשרות לך לציין כי יש להפעיל את המשימה כאשר כל משתמש שהוא נועל את המחשב או כאשר משתמש ספציפי נועל את המחשב.

  הערה

  גורם מפעיל זה אינו זמין עבור משימות המוגדרות עבור Windows Server 2003‏, Windows XP או Windows 2000.

 • בעת ביטול נעילה של תחנת עבודה

  גורם מפעיל זה מפעיל את המשימה כאשר נעילת המחשב מבוטלת. הגדרות הגורם המפעיל מאפשרות לך לציין כי יש להפעיל את המשימה כאשר כל משתמש שהוא נועל את המחשב או כאשר משתמש ספציפי נועל את המחשב.

  הערה

  גורם מפעיל זה אינו זמין עבור משימות המוגדרות עבור Windows Server 2003‏, Windows XP או Windows 2000.

הגדרות מתקדמות

ברשימה הבאה מתוארות הגדרות מתקדמות של גורמים מפעילים (trigger).

 • השהה משימה למשך או השהה משימה למשך (השהיה אקראית): הגדרה זו מאפשרת לך לציין את משך הזמן להשהיית פעולת המשימה לאחר שהופעלה. אם אתה משתמש בגורם מפעיל מבוסס-זמן (לפי לוח זמנים), משך ההשהיה יהיה משך זמן אקראי בין הזמן שבו המשימה הופעלה לזמן שצוין בהגדרה זו. אם משימה מתוזמנת לפעול בשעה 13:00 וההגדרה השהה משימה למשך (השהיה אקראית) מוגדרת כ- 5 דקות, המשימה תופעל בכל שעה שהיא בין 13:00 ל- 13:05.

 • חזור על המשימה בכל: הגדרה זו מאפשרת להגדיר מרווח זמן לחזרה על המשימה. המשימה תפעל, תמתין במשך פרק הזמן שצוין ולאחר מכן תפעל שוב. מחזור זה ימשיך עד לתום משך הזמן שנקבע.

 • הפסק כל משימה שפועלת למשך יותר מ: הגדרה זו מאפשרת לעצור משימות הפועלות לאורך זמן על-ידי הגדרת מגבלת זמן על משך הזמן שבו משימה יכולה לפעול (ביצוע הפעולה).

 • הפעל: הגדרה זו מאפשרת לך להגדיר תאריך ושעה להפעלת הגורם המפעיל (trigger). לאחר שהגורם המפעיל מופעל, הוא יכול לגרום למשימה לפעול. השעה היא יחסית לאזור הזמן המוגדר במחשב שבו פועלת המשימה. בחר את תיבת הסימון זמן אוניברסלי כדי לקבוע את השעה יחסית לזמן העולמי המתואם (UTC) במקום לאזור הזמן המוגדר במחשב שבו פועלת המשימה. השתמש בהגדרה זמן אוניברסלי כאשר ברצונך לתאם הפעלה של קבוצת משימות בו-זמנית במספר אזורי זמן.

 • בתוקף עד: הגדרה זו מאפשרת להגדיר תאריך ושעה לסיום התוקף של הגורם המפעיל (trigger). כאשר פג תוקף הגורם המפעיל, אין באפשרותו לגרום למשימה לפעול. השעה היא יחסית לאזור הזמן המוגדר במחשב שבו פועלת המשימה. בחר את תיבת הסימון זמן אוניברסלי כדי לקבוע את השעה יחסית לזמן העולמי המתואם (UTC) במקום לאזור הזמן המוגדר במחשב שבו פועלת המשימה. השתמש בהגדרה זמן אוניברסלי כאשר ברצונך לתאם כי התוקף של קבוצת משימות יפוג בו-זמנית במספר אזורי זמן.

 • זמין: הגדרה זו מאפשרת להפעיל או להשבית משימה. משימה זמינה יכולה לפעול ומשימה מושבתת אינה יכולה לפעול עד שתהפוך להיות זמינה.

חומר עזר נוסף