Κατά τη ρύθμιση μιας εργασίας, αρχικά αποφασίστε τι έναυσμα θα ενεργοποιεί αυτή την εργασία. Ένα έναυσμα είναι ένα σύνολο κριτηρίων που, όταν ικανοποιούνται, ξεκινά η εκτέλεση μιας εργασίας. Τα εναύσματα μιας εργασίας εμφανίζονται στην καρτέλα Εναύσματα στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εργασίας ή Δημιουργία εργασίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναυσμα βάσει χρόνου ή βάσει συμβάντος για την εκκίνηση μιας εργασίας. Τα εναύσματα βάσει χρόνου περιλαμβάνουν εκκίνηση μιας εργασίας σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή την εκκίνηση μιας εργασίες πολλές φορές σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Τα εναύσματα βάσει συμβάντων εκκινούν μια εργασία σε απόκριση ορισμένων συμβάντων συστήματος. Για παράδειγμα, τα εναύσματα βάσει συμβάντων μπορούν να οριστούν ώστε να εκκινούν μια εργασία κατά την εκκίνηση του συστήματος, όταν ένας χρήστης συνδέεται στον υπολογιστή ή όταν ένας υπολογιστής τίθεται σε κατάσταση αδράνειας. Κάθε εργασία μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα εναύσματα, επιτρέποντας την εκκίνηση της εργασίας με πολλούς τρόπους. Αν μια εργασία έχει πολλά εναύσματα, η εργασία θα ξεκινήσει όταν ενεργοποιηθεί οποιοδήποτε από τα εναύσματα.

Ρυθμίσεις εναυσμάτων

Κάθε έναυσμα περιέχει ρυθμίσεις που καθορίζουν τα κριτήρια ενεργοποίησης του εναύσματος. Για κάθε έναυσμα μπορούν να οριστούν πρόσθετες ρυθμίσεις για προχωρημένους, οι οποίες επεξηγούνται στην παρακάτω ενότητα "Ρυθμίσεις για προχωρημένους". Πρόσβαση στις ρυθμίσεις εναυσμάτων αποκτήθηκε από το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία εναύσματος ή Νέο έναυσμα, το οποίο προβάλλεται κάνοντας κλικ στο κουμπί Επεξεργασία ή Δημιουργία στην καρτέλα Εναύσματα στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες εργασίας ή Δημιουργία εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εναυσμάτων, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή υπάρχουσας εργασίας ή Προγραμματισμός εργασίας.

Εναύσματα

Η παρακάτω λίστα περιγράφει κάθε έναυσμα και τις ρυθμίσεις εναύσματος.

 • Με πρόγραμμα

  Αυτό το έναυσμα προκαλεί την εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με ένα πρόγραμμα και οι ρυθμίσεις εναύσματος σάς επιτρέπουν να ρυθμίσετε το πρόγραμμα. Μπορείτε να επιλέξτε τον προγραμματισμό της εργασίας μία φορά ή σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Η ώρα που ορίζεται αφορά τη ζώνη ώρας που ορίζεται στο υπολογιστή στον οποίο εκτελείται η εργασία. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παγκόσμια για να ορίσετε την ώρα σε σχέση με τη Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC) αντί της ζώνης ώρας που έχει οριστεί στον υπολογιστή στον οποίο εκτελείται η εργασία. Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Παγκόσμια όταν θέλετε να συντονίσετε ένα σύνολο εργασιών για παράλληλη εκτέλεση σε πολλές ζώνες ώρας.

  Αν επιλέξετε το κουμπί επιλογής Μία φορά, επιλέγετε ημερομηνία και ώρα για την ενεργοποίηση της εργασίας.

  Αν επιλέξετε το κουμπί επιλογής Καθημερινά, επιλέγετε το διάστημα επανάληψης για την εργασία και την ημερομηνία και ώρα εκκίνησης της εργασίας. Το διάστημα του 1 παράγει ημερήσιο πρόγραμμα και το διάστημα του 2 παράγει πρόγραμμα ημέρα παρά ημέρα. Η εργασία θα ξεκινήσει την καθορισμένη ώρα κάθε ημέρα.

  Αν επιλέξετε το κουμπί επιλογής Εβδομαδιαίως, επιλέγετε το διάστημα επανάληψης για την εργασία, την ημερομηνία και ώρα εκκίνησης της εργασίας και τις ημέρες της εβδομάδας στις οποίες θα ξεκινήσει η εργασία. Το διάστημα του 1 παράγει εβδομαδιαίο πρόγραμμα και το διάστημα του 2 παράγει πρόγραμμα ανά δύο εβδομάδες. Η εργασία θα ξεκινήσει την καθορισμένη ώρα κάθε καθορισμένη ημέρα.

  Αν επιλέξετε το κουμπί επιλογής Μηνιαίως, επιλέγετε τους μήνες τους οποίους θέλετε να ξεκινήσει η εργασία και τις εβδομάδες του μήνα και τις ημέρες της εβδομάδας για κάθε μήνα στον οποίο θέλετε να ξεκινά η εργασία. Μπορείτε, επίσης, να καθορίσετε ότι θέλετε η εργασία να ξεκινά την τελευταία ημέρα κάθε μήνα.

 • Κατά τη σύνδεση

  Αυτό το έναυσμα προκαλεί εκτέλεση της εργασίας όταν ένας χρήστης συνδέεται στον υπολογιστή, και οι ρυθμίσεις του εναύσματος σας επιτρέπουν να καθορίσετε ότι η εργασία θα ενεργοποιείται όταν συνδέεται οποιοσδήποτε χρήστης ή κάποιος συγκεκριμένος χρήστης στον υπολογιστή.

 • Κατά την εκκίνηση

  Αυτό το έναυσμα προκαλεί την εκτέλεση της εργασίας όταν γίνεται εκκίνηση του υπολογιστή. Οι μόνες ρυθμίσεις για αυτό το έναυσμα είναι η ρυθμίσεις για προχωρημένους που περιγράφονται στην παρακάτω ενότητα "Ρυθμίσεις για προχωρημένους".

 • Σε αδράνεια

  Αυτό το έναυσμα προκαλεί εκτέλεση της εργασίας αφού ο υπολογιστής τεθεί σε κατάσταση αδράνειας, και οι ρυθμίσεις αδράνειας μπορούν να οριστούν από την καρτέλα Συνθήκες στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία εργασίας ή Ιδιότητες εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Συνθήκες εργασίας.

 • Με ένα συμβάν

  Αυτό το έναυσμα προκαλεί εκτέλεση της εργασίας όταν προστίθενται καταχωρήσεις συγκεκριμένων συμβάντων σε ένα αρχείο καταγραφής συμβάντων. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ καθορισμού βασικών ρυθμίσεων εναύσματος συμβάντος ή προσαρμοσμένων ρυθμίσεων εναύσματος συμβάντος. Αν επιλέξετε τις βασικές ρυθμίσεις εναύσματος συμβάντος, ένα μεμονωμένο συμβάν από ένα συγκεκριμένο αρχείο καταγραφής συμβάντων θα ενεργοποιήσει την εργασία. Επιλέγετε το αρχείο καταγραφής συμβάντων που περιέχει το συμβάν, το όνομα του εκδότη του συμβάντος, και καθορίζετε το αναγνωριστικό του συμβάντος. Αν επιλέξετε τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις εναύσματος συμβάντος, μπορείτε να καθορίσετε ένα ερώτημα συμβάντος XML ή ένα προσαρμοσμένο φίλτρο συμβάντων για ερωτήσεις σχετικά με συμβάντα που θα ενεργοποιήσουν την εργασία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα φίλτρα συμβάντων, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία προσαρμοσμένης προβολής.

  Σημείωση

  Αυτό το έναυσμα δεν είναι διαθέσιμο για εργασίες που έχουν ρυθμιστεί για Windows Server 2003, Windows XP ή Windows 2000.

 • Με τη δημιουργία/ τροποποίηση μιας εργασίας

  Αυτό το έναυσμα προκαλεί την εκτέλεση μιας εργασίας μόλις αυτή δημιουργηθεί και όταν τροποποιείται. Οι μόνες ρυθμίσεις για αυτό το έναυσμα είναι η ρυθμίσεις για προχωρημένους που περιγράφονται στην παρακάτω ενότητα "Ρυθμίσεις για προχωρημένους".

  Σημείωση

  Αυτό το έναυσμα δεν είναι διαθέσιμο για εργασίες που έχουν ρυθμιστεί για Windows Server 2003, Windows XP ή Windows 2000.

 • Κατά τη σύνδεση σε περίοδο λειτουργίας χρήστη

  Αυτό το έναυσμα προκαλεί την εκτέλεση μιας εργασίας όταν πραγματοποιείται σύνδεση περιόδου λειτουργίας χρήστη από τον τοπικό υπολογιστή ή από σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Για παράδειγμα, όταν συνδέεστε σε μια περίοδο λειτουργίας χρήστη στον τοπικό υπολογιστή εναλλάσσοντας χρήστες στον υπολογιστή, αυτό το έναυσμα θα προκαλέσει την εκτέλεση της εργασίας. Άλλο παράδειγμα που μπορεί να προκαλέσει την εκτέλεση μιας εργασίας είναι όταν ένας χρήστης συνδέεται σε περίοδο λειτουργίας χρήστη χρησιμοποιώντας πρόγραμμα σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας από απομακρυσμένο υπολογιστή. Οι ρυθμίσεις του εναύσματος σας επιτρέπουν να καθορίσετε ότι η εργασία πρέπει να ενεργοποιείται όταν οποιοσδήποτε χρήστης συνδέεται σε περίοδο λειτουργίας ή όταν συνδέεται κάποιος συγκεκριμένος χρήστης.

  Σημείωση

  Αυτό το έναυσμα δεν είναι διαθέσιμο για εργασίες που έχουν ρυθμιστεί για Windows Server 2003, Windows XP ή Windows 2000.

 • Κατά την αποσύνδεση από περίοδο λειτουργίας χρήστη

  Αυτό το έναυσμα προκαλεί την εκτέλεση μιας εργασίας όταν πραγματοποιείται αποσύνδεση περιόδου λειτουργίας χρήστη από τον τοπικό υπολογιστή ή από σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Για παράδειγμα, όταν αποσυνδέεστε από μια περίοδο λειτουργίας χρήστη στον τοπικό υπολογιστή εναλλάσσοντας χρήστες στον υπολογιστή, αυτό το έναυσμα θα προκαλέσει την εκτέλεση της εργασίας. Άλλο παράδειγμα που μπορεί να προκαλέσει την εκτέλεση μιας εργασίας είναι όταν ένας χρήστης αποσυνδέεται από περίοδο λειτουργίας χρήστη χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας από απομακρυσμένο υπολογιστή. Οι ρυθμίσεις του εναύσματος σας επιτρέπουν να καθορίσετε ότι η εργασία πρέπει να ενεργοποιείται όταν οποιοσδήποτε χρήστης αποσυνδέεται από μία περίοδο λειτουργίας ή όταν αποσυνδέεται κάποιος συγκεκριμένος χρήστης.

  Σημείωση

  Αυτό το έναυσμα δεν είναι διαθέσιμο για εργασίες που έχουν ρυθμιστεί για Windows Server 2003, Windows XP ή Windows 2000.

 • Κατά το κλείδωμα σταθμού εργασίας

  Αυτό το έναυσμα προκαλεί την εκτέλεση της εργασίας όταν κλειδώνει ο υπολογιστής. Οι ρυθμίσεις του εναύσματος σας επιτρέπουν να καθορίσετε ότι η εργασία πρέπει να ενεργοποιείται όταν οποιοσδήποτε χρήστης ή κάποιος συγκεκριμένος χρήστης κλειδώνει τον υπολογιστή.

  Σημείωση

  Αυτό το έναυσμα δεν είναι διαθέσιμο για εργασίες που έχουν ρυθμιστεί για Windows Server 2003, Windows XP ή Windows 2000.

 • Κατά το ξεκλείδωμα σταθμού εργασίας

  Αυτό το έναυσμα προκαλεί την εκτέλεση της εργασίας όταν ξεκλειδώνει ο υπολογιστής. Οι ρυθμίσεις του εναύσματος σας επιτρέπουν να καθορίσετε ότι η εργασία πρέπει να ενεργοποιείται όταν οποιοσδήποτε χρήστης ή κάποιος συγκεκριμένος χρήστης κλειδώνει τον υπολογιστή.

  Σημείωση

  Αυτό το έναυσμα δεν είναι διαθέσιμο για εργασίες που έχουν ρυθμιστεί για Windows Server 2003, Windows XP ή Windows 2000.

Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Στη λίστα που ακολουθεί, περιγράφονται οι ρυθμίσεις εναυσμάτων για προχωρημένους.

 • Καθυστέρηση εργασίας για ή Καθυστέρηση εργασίας έως (τυχαία καθυστέρηση): Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να καθορίσετε τον χρόνο καθυστέρησης της εκτέλεσης μιας εργασίας αφού αυτή ενεργοποιηθεί. Αν χρησιμοποιείτε έναυσμα βάσει χρόνου (Με πρόγραμμα), τότε ο χρόνος καθυστέρησης θα είναι μια τυχαία ώρα μεταξύ της ώρας ενεργοποίησης της εργασίας και της ώρας που έχει καθοριστεί σ' αυτή τη ρύθμιση. Αν η εργασία έχει προγραμματιστεί για ενεργοποίηση στη 1:00 μμ, και η ρύθμιση Καθυστέρηση εργασίας έως (τυχαία καθυστέρηση) έχει οριστεί στα 5 λεπτά, τότε η εργασία θα εκτελεστεί κάποια στιγμή μεταξύ 1:00 μμ και 1:05 μμ.

 • Επανάληψη εργασίας κάθε: Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να ορίσετε ένα χρονικό διάστημα επανάληψης της εργασίας. Η εργασία θα εκτελείται, θα τίθεται σε αναμονή για το καθορισμένο διάστημα και θα εκτελείται ξανά. Αυτός ο κύκλος θα συνεχίζεται μέχρι να ικανοποιηθεί η διάρκεια.

 • Να διακόπτεται οποιαδήποτε εργασία εκτελείται για περισσότερο από: Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να διακόπτετε εργασίες που εκτελούνται για μεγάλο διάστημα, ορίζοντας ένα χρονικό όριο στον χρόνο κατά τον οποίο επιτρέπεται η εκτέλεση της εργασίας (εκτέλεση της ενέργειας).

 • Ενεργοποίηση: Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να ορίσετε ημερομηνία και ώρα για την ενεργοποίηση της εργασίας. Μόλις ενεργοποιηθεί ένα έναυσμα, μπορεί να προκαλέσει την εκτέλεση της εργασίας. Η ώρα αφορά τη ζώνη ώρας που ορίζεται στο υπολογιστή στον οποίο εκτελείται η εργασία. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παγκόσμια για να ορίσετε την ώρα σε σχέση με τη Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC) αντί της ζώνης ώρας που έχει οριστεί στον υπολογιστή στον οποίο εκτελείται η εργασία. Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Παγκόσμια όταν θέλετε να συντονίσετε ένα σύνολο εργασιών για παράλληλη ενεργοποίηση σε πολλές ζώνες ώρας.

 • Λήξη: Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να ορίσετε ημερομηνία και ώρα για τη λήξη του εναύσματος. Όταν λήξει ένα έναυσμα, δεν μπορεί να προκαλέσει την εκτέλεση της εργασίας. Η ώρα αφορά τη ζώνη ώρας που ορίζεται στο υπολογιστή στον οποίο εκτελείται η εργασία. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παγκόσμια για να ορίσετε την ώρα σε σχέση με τη Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC) αντί της ζώνης ώρας που έχει οριστεί στον υπολογιστή στον οποίο εκτελείται η εργασία. Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Παγκόσμια όταν θέλετε να συντονίσετε ένα σύνολο εργασιών για παράλληλη λήξη σε πολλές ζώνες ώρας.

 • Ενεργοποιήθηκε: Αυτή η ρύθμιση σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εργασία. Μια ενεργοποιημένη εργασία μπορεί να εκτελείται, ενώ μια απενεργοποιημένη εργασία δεν μπορεί να εκτελεστεί μέχρι να ενεργοποιηθεί.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων