Karta Profil usług pulpitu zdalnego umożliwia skonfigurowanie środowiska profilu użytkownika używanego w sytuacji, gdy użytkownik połączy się zdalnie z serwerem Host sesji usług pulpitu zdalnego.

Element Szczegóły

Ścieżka profilu

Określ ścieżkę profilu przypisaną do użytkownika, gdy użytkownik połączy się z serwerem Host sesji usług pulpitu zdalnego.

Przypisz do użytkownika oddzielny profil na potrzeby sesji składnika Usługi pulpitu zdalnego. Wiele typowych opcji przechowywanych w profilach, na przykład wygaszacze ekranu i animowane efekty menu, jest niewskazanych podczas korzystania ze składnika Usługi pulpitu zdalnego.

Folder domowy składnika Usługi pulpitu zdalnego

Określ ścieżkę do folderu domowego, który ma być używany na potrzeby sesji składnika Usługi pulpitu zdalnego. Może to być folder lokalny lub udział sieciowy.

Odmów użytkownikowi uprawnień do logowania do serwera Host sesji usług pulpitu zdalnego

Określ, czy użytkownik może łączyć się z serwerami Host sesji usług pulpitu zdalnego.

Nawet jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, użytkownik musi uzyskać uprawnienie, aby połączyć się z serwerem Host sesji usług pulpitu zdalnego. Do udzielania użytkownikom i grupom uprawnień do zdalnego logowania się do serwera Host sesji usług pulpitu zdalnego służy grupa Użytkownicy pulpitu zdalnego na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego.

Uwagi dodatkowe

  • Minimalnym wymaganiem do konfigurowania właściwości lokalnego konta użytkownika jest członkostwo w grupie Administratorzy lub równoważnej.

  • Minimalnym wymaganiem do konfigurowania właściwości większości kont użytkowników domeny jest członkostwo w grupie Operatorzy kont lub równoważnej. W niektórych przypadkach minimalnym wymaganiem jest członkostwo w grupie Administratorzy domeny lub równoważnej.

  • Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

  • Jeśli na karcie Profil usług pulpitu zdalnego nie zostanie skonfigurowana ścieżka profilu ani folder domowy, będą używane ustawienia skonfigurowane na karcie Profil, nawet dla połączeń zdalnych. Jeśli ustawienia zostaną skonfigurowane na obu kartach, w przypadku połączeń zdalnych ustawienia skonfigurowane na karcie Profil usług pulpitu zdalnego będą miały pierwszeństwo przed ustawieniami skonfigurowanymi na karcie Profil.

  • Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania ustawień profilu przy użyciu ustawień zasad grupy, zobacz temat Używanie ustawień zasad grupy.

  • Aby uzyskać więcej informacji na temat wdrażania profilów użytkowników na potrzeby użytkowników łączących się z serwerem Host sesji usług pulpitu zdalnego, zobacz stronę poświęconą składnikowi Usługi pulpitu zdalnego w witrynie Windows Server 2008 R2 TechCenter (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=138055 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

Dodatkowe informacje