Element Detaljer

Objekttyper

Klikk her for å velge objekttypene du vil merke. Du finner mer informasjon om objekttyper i Dialogboksen Objekttyper

Plasseringer

Klikk her for å angi rotplasseringen der du kan starte søket.

Kolonner

Klikk for å endre kolonnene som vises i listen Søkeresultater for denne visningen.

Søk nå

Klikk dette alternativet for å starte søket. Hvis du vil søke etter alle objektene som er angitt i Objekttyper og Plasseringer, lar du være å skrive inn søkeverdier, og klikker deretter Søk nå. Vær oppmerksom på at denne typen søk kan trenge betydelige nettverksressurser, avhengig av søkets omfang. Hvis du vil minimere innvirkningen på nettverksressursene, angir du søkeverdier.

Stopp

Klikk dette alternativet for å stoppe søket. Objekter som ble funnet før du stoppet søket, vises.

Navn

Viser en liste over søkevariabler som brukes når du søker etter bruker-, datamaskin- eller gruppenavn, og gir plass til å skrive inn navnet på spørringen.

Beskrivelse

Viser en liste over søkevariabler som brukes når du søker etter bruker-, datamaskin- eller gruppebeskrivelser, og gir plass til å skrive inn en beskrivelse for spørringen.

Deaktiverte kontoer

Angir om søket skal ta med deaktiverte kontoer.

Passord som ikke utløper

Angir om søket skal ta med brukerkontoer med passord som ikke utløper.

Dager siden siste pålogging

Angir antall dager som brukere innenfor angitt spørringsrot sist logget på domenet.

Søkeresultater

Viser en liste over søkeresultatene for bruker-, datamaskin- eller gruppenavn etter kolonnene du velger.

Kolonner

Gir mulighet til å legge til eller fjerne informasjonstyper for søkeresultater.