Można usuwać obiekty wielu lokalnych zasad grupy. Ta procedura służy do usuwania lokalnych obiektów zasad grupy administratorów, użytkowników innych niż administratorzy lub specyficznych dla użytkownika.

Aby usunąć wiele lokalnych zasad grupy
  1. Otwórz program Microsoft Management Console.

  2. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.

  3. Kliknij pozycję Edytor obiektów zasad grupy na liście Dostępne przystawki, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  4. W oknie dialogowym Wybieranie obiektu zasad grupy kliknij przycisk Przeglądaj. Kliknij kartę Użytkownicy.

  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy lokalny obiekt zasad grupy Administratorzy, Użytkownicy inni niż administratorzy lub Specyficzne dla użytkownika. Kliknij opcję Usuń obiekt zasad grupy.

  6. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usunięcie lokalnego obiektu zasad grupy.

  7. Zamknij program Microsoft Management Console.

Uwaga

Tekst znajdujący się w kolumnie Obiekt zasad grupy istnieje obok elementu wybranego w kroku 4 zostanie zmieniony na Nie.

Uwagi dodatkowe