Lokalny edytor zasad grupy można otworzyć za pomocą wiersza polecenia lub programu Microsoft Management Console (MMC).

Aby otworzyć Edytor lokalnych zasad grupy za pomocą wiersza polecenia
  • Kliknij przycisk Start, wpisz polecenie gpedit.msc w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Aby otworzyć Edytor lokalnych zasad grupy jako przystawkę programu MMC
  1. Otwórz program MMC. (Kliknij przycisk Start, kliknij w polu Rozpocznij wyszukiwanie, wpisz tekst mmc i naciśnij klawisz ENTER).

  2. W menu Plik kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.

  3. W oknie dialogowym Dodawanie lub usuwanie przystawek kliknij pozycję Edytor obiektów zasad grupy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  4. W oknie dialogowym Wybieranie obiektu zasad grupy kliknij przycisk Przeglądaj.

  5. Kliknij pozycję Ten komputer, aby edytować lokalny obiekt zasad grupy, lub kliknij pozycję Użytkownicy, aby edytować obiekt administratora, obiekt użytkownika niebędącego administratorem lub lokalne obiekty zasad grupy dla poszczególnych użytkowników.

  6. Kliknij przycisk Zakończ.

Uwaga

Aby zapisać konsolę Edytora lokalnych zasad grupy i wybrać otwierany w niej obiekt zasad grupy za pomocą wiersza polecenia, należy w oknie dialogowym Wybieranie obiektu zasad grupy zaznaczyć pole wyboru Zezwalaj na zmianę fokusu przystawki zasad grupy przy uruchamianiu z wiersza polecenia.

Uwagi dodatkowe
  • Edytor lokalnych zasad grupy i przystawka Wynikowy zestaw zasad są dostępne w systemie Windows Server 2008 R2 i w wybranych wersjach systemu Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).