Създава се набор резултати за таблица, който е списъка с колони за отделната таблица или таблици. Когато изисквате колони за синоним PUBLIC, трябва да сте настроили атрибута на връзката SYNONYMCOLUMNS и да сте определили празен низ като аргумента szTableOwner. При връщане на колоните за синоними PUBLIC, драйверът задава колоната TABLE NAME на празен низ. Наборът резултати съдържа допълнителна колона, ORDINAL POSITION, в края на всеки ред. Тази стойност е поредната позиция на колоната в таблицата.