Na karcie Połączenie można określić sposób łączenia się z danymi programu Microsoft® SQL Server®.

Ta karta Połączenie dotyczy określonego dostawcy i są na niej wyświetlone tylko właściwości połączenia wymagane przez dostawcę OLE DB dla programu Microsoft SQL Server.

Opcja Opis

Nazwa serwera

Wybierz nazwę z listy rozwijanej lub wpisz lokalizację serwera, gdzie znajduje się baza danych, do której chcesz uzyskać dostęp. Wybranie bazy danych na serwerze jest osobną akcją. Aby odświeżyć listę, kliknij przycisk Odśwież.

Użyj wbudowanych zabezpieczeń systemu Windows NT

Kliknij, aby określić, że dostawca ma żądać bezpiecznego (lub zaufanego) połączenia z wystąpieniem programu SQL Server uruchomionym w systemie Microsoft Windows NT. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, program SQL Server ustanawia połączenia korzystające z tego źródła danych przy użyciu wbudowanych zabezpieczeń logowania, niezależnie od bieżącego trybu zabezpieczeń logowania w serwerze. Każdy podany identyfikator logowania i hasło zostaną zignorowane. Administrator systemu programu SQL Server musi skojarzyć identyfikator sieci systemu Microsoft Windows z identyfikatorem logowania programu SQL Server.

Użyj określonej nazwy użytkownika i hasła:

Kliknij, aby użyć wpisanej nazwy użytkownika i hasła w celu uwierzytelnienia informacji logowania wobec źródła danych.

Nazwa użytkownika

Wpisz identyfikator użytkownika, który będzie używany do uwierzytelnienia podczas logowania do źródła danych.

Hasło

Wpisz hasło użytkownika, które będzie używane do uwierzytelnienia podczas logowania do źródła danych.

Puste hasło

Umożliwia określonemu dostawcy zwrot pustego hasła w ciągu połączenia.

Zezwalaj na zapisywanie hasła

Umożliwia zapisanie hasła wraz z ciągiem połączenia. To, czy hasło zostanie dołączone do ciągu połączenia, zależy od funkcjonalności aplikacji wywołującej.

Uwaga:
W przypadku zapisywania hasło jest zwracane i zapisywane niezamaskowane i niezaszyfrowane.

Wybierz bazę danych

Użyj jednej z tych metod:

  • Wpisz nazwę bazy danych, do której chcesz uzyskać dostęp.
  • Dołącz plik bazy danych SQL jako nazwę bazy danych. Wpisz nazwę bazy danych, która będzie używana dla dołączonego pliku bazy danych SQL.
  • W przypadku programu SQL Server w wersji 6.5 lub nowszej wpisz nazwę dołączanego pliku bazy danych. Następnie wpisz nazwę jednoplikowego pliku bazy danych. Aby wyszukać plik, kliknij przycisk.

Testuj połączenie

Kliknij, aby spróbować połączyć się z określonym źródłem danych. Jeśli połączenie się nie powiedzie, upewnij się, że ustawienia są poprawne. Niepowodzenia połączenia powodują często błędy pisowni i nieuwzględnienie wielkości liter.

Uwagi

Uwaga:
Aby uzyskać więcej informacji na temat połączenia źródła danych, zobacz artykuł Data Link API Overview w witrynie MSDN.