Na karcie Połączenie można określić sposób łączenia się z danymi ODBC.

Ta karta Połączenie dotyczy określonego dostawcy i są na niej wyświetlone tylko właściwości połączenia wymagane przez dostawcę OLE DB firmy Microsoft dla ODBC.

Opcja Opis

Użyj nazwy źródła danych

Wybierz z listy lub wpisz nazwę źródła danych ODBC, do którego chcesz uzyskać dostęp. Dodatkowe źródła można dodać poprzez Administratora źródeł danych ODBC. Aby odświeżyć listę, kliknij przycisk Odśwież.

Użyj ciągu połączenia

Umożliwia wpisanie lub skonstruowanie ciągu połączenia ODBC zamiast używania istniejącej nazwy źródła danych.

Konstruuj

Otwiera okno dialogowe Wybieranie źródła danych. Po wybraniu źródła danych ciąg połączenia zawarty w tym źródle danych zostanie wyświetlony na karcie Połączenie okna dialogowego Właściwości łącza danych.

Jeśli została wybrana opcja Plikowe DSN, wynikowy ciąg połączenia ODBC nie będzie oparty na DSN. Ciąg połączenia ODBC jest zachowywany w pliku łącza danych (.udl) i nie wykorzystuje wybranego plikowego DSN.

Jeśli została wybrana nazwa komputerowych źródeł danych, wynikowy ciąg połączenia ODBC będzie oparty na DSN. Ciąg połączenia ODBC odwołuje się do wybranego komputerowego DSN. Jeśli dowolny użytkownik będzie próbował uzyskać dostęp do pliku łącza danych (.udl) w innym systemie, będzie musiał mieć zainstalowane także komputerowe DSN.

Nazwa użytkownika

Wpisz identyfikator użytkownika, który będzie używany do uwierzytelnienia podczas logowania do źródła danych.

Hasło

Wpisz hasło użytkownika, które będzie używane do uwierzytelnienia podczas logowania do źródła danych.

Puste hasło

Umożliwia określonemu dostawcy zwrot pustego hasła w ciągu połączenia.

Zezwalaj na zapisywanie hasła

Umożliwia zapisanie hasła wraz z ciągiem połączenia. To, czy hasło zostanie dołączone do ciągu połączenia, zależy od funkcjonalności aplikacji wywołującej.

Uwaga:
W przypadku zapisywania hasło jest zwracane i zapisywane niezamaskowane i niezaszyfrowane.

Wprowadź początkowy katalog do użycia

Wpisz lub wybierz z listy rozwijanej nazwę wykazu (lub bazy danych).

Testuj połączenie

Kliknij, aby spróbować połączyć się z określonym źródłem danych. Jeśli połączenie się nie powiedzie, upewnij się, że ustawienia są poprawne. Niepowodzenia połączenia powodują często błędy pisowni i nieuwzględnienie wielkości liter.

Uwagi

Uwaga:
Aby uzyskać więcej informacji na temat połączenia źródła danych, zobacz artykuł Data Link API Overview w witrynie MSDN.