Pomocou karty Pripojenie môžete určiť spôsob pripojenia k údajom ODBC.

Karta Pripojenie je určená pre konkrétneho poskytovateľa a zobrazujú sa na nej iba vlastnosti pripojenia požadované poskytovateľom Microsoft OLE DB Provider pre ODBC.

Možnosť Popis

Použiť názov zdroja údajov

Názov zdroja údajov ODBC, ku ktorému chcete pristupovať, vyberte v zozname alebo ho zadajte. Pomocou Administrátora zdroja údajov ODBC môžete pridať ďalšie zdroje. Zoznam obnovíte kliknutím na tlačidlo Obnoviť.

Použiť reťazec pripojenia

Umožňuje zadať alebo zostaviť reťazec pripojenia ODBC namiesto použitia existujúceho názvu zdroja údajov.

Vytvoriť

Otvorí dialógové okno Výber zdroja údajov. Keď vyberiete zdroj údajov, reťazec pripojenia z tohto zdroja údajov sa zobrazí na karte Pripojenie v dialógovom okne Prepojenie údajov – vlastnosti.

Ak vyberiete možnosť Súborový DSN, výsledný reťazec pripojenia ODBC nie je založený na názve zdroja údajov. Reťazec pripojenia ODBC je zachovaný v súbore prepojenia údajov (.udl) a nepoužíva vybratý súborový DSN.

Ak vyberiete názov počítačového zdroja údajov, výsledný reťazec pripojenia ODBC je založený na názve zdroja údajov. Reťazec pripojenia ODBC odkazuje na vybratý počítačový DSN. Ak sa používateľ v inom systéme pokúsi pristupovať k súboru prepojenia údajov (.udl), musí mať nainštalovaný aj počítačový DSN.

Meno používateľa

Zadajte identifikáciu používateľa, ktorá sa má použiť na overenie, keď sa prihlasujete k zdroju údajov.

Heslo

Zadajte heslo, ktoré sa má použiť na overenie, keď sa prihlasujete k zdroju údajov.

Prázdne heslo

Zadanému poskytovateľovi umožňuje vrátiť v reťazci pripojenia prázdne heslo.

Povoliť uloženie hesla

Umožňuje uložiť heslo v reťazci pripojenia. Zahrnutie hesla do reťazca pripojenia závisí od funkcií volajúcej aplikácie.

Poznámka:
Ak sa heslo uloží, vráti sa a uloží sa nemaskované a nezašifrované.

Zadajte počiatočný katalóg

Zadajte názov katalógu (alebo databázy) alebo ho vyberte z rozbaľovacieho zoznamu.

Testovať pripojenie

Na toto tlačidlo kliknite, ak chcete vyskúšať pripojenie na zadaný zdroj údajov. Ak pripojenie zlyhá, skontrolujte, či sú nastavenia správne. Napríklad chyby v pravopise a rozlišovanie veľkých a malých písmen môže spôsobiť zlyhanie pripojenia.

Poznámky

Poznámka:
Ďalšie informácie o pripojení pomocou Prepojenia údajov nájdete v článku Data Link API Overview (Prehľad rozhrania API Prepojenia údajov) v lokalite MSDN.