Pomocou karty Spresnenie môžete zobrazovať a nastavovať ďalšie počiatočné vlastnosti pre svoje údaje.

Karta Spresnenie v dialógovom okne Prepojenie údajov – vlastnosti je určená pre konkrétneho poskytovateľa a zobrazujú sa na nej iba počiatočné vlastnosti požadované vybratým poskytovateľom pripojenia OLE DB. Ďalšie informácie o spresnení počiatočných vlastností nájdete v dokumentácii poskytovanej ku každému konkrétnemu poskytovateľovi pripojenia OLE DB.

Nasledujúca tabuľka popisuje väčšinu možností inicializácie.

Možnosť Popis

Stupeň anonymity

Stupeň anonymity, ktorý môže server použiť pri zosobnení klienta. Táto vlastnosť sa vzťahuje iba na sieťové pripojenia iné ako pripojenia na vzdialené volanie procedúr (RPC). Tieto stupne anonymity sú podobné stupňom poskytovaným protokolmi RPC. Hodnoty tejto vlastnosti zodpovedajú priamo stupňom anonymity, ktoré je možné zadať pre overené pripojenia RPC. Je ich však možné použiť pre iné pripojenia, ako sú overené pripojenia RPC. Môžete vybrať tieto stupne:

 • Anonymný – klient je pre server anonymný. Proces servera nemôže získať identifikačné informácie o klientovi a nemôže ho zosobniť.
 • Delegát – proces môže zosobniť kontext zabezpečenia klienta a vystupovať v jeho mene. Proces servera môže tiež uskutočňovať odchádzajúce volania iných serverov a vystupovať v mene klienta.
 • Identifikovať – server môže získať identitu klienta. Server môže zosobniť klienta pre kontrolu zoznamu prístupových práv, ale nemôže ako klient pristupovať k systémovým objektom.
 • Zosobniť – proces servera môže zosobniť kontext zabezpečenia klienta a vystupovať v jeho mene. Tieto informácie sa získavajú pri vytvorení pripojenia, nie pri každom volaní.

Úroveň ochrany

Úroveň ochrany údajov posielaných medzi klientom a serverom. Táto vlastnosť sa vzťahuje iba na sieťové pripojenia iné ako pripojenia na vzdialené volanie procedúr (RPC). Tieto úrovne ochrany sú podobné úrovniam poskytovaným protokolmi RPC. Hodnoty tejto vlastnosti zodpovedajú priamo úrovniam ochrany, ktoré je možné zadať pre overené pripojenia RPC. Je ich však možné použiť pre iné pripojenia, ako sú overené pripojenia RPC. Môžete vybrať tieto stupne:

 • Volanie – na začiatku každej požiadavky od klienta na server overí zdroj údajov.
 • Pripojenie – overenie prebehne iba vtedy, keď klient vytvorí pripojenie na server.
 • Žiadna – neoverujú sa žiadne údaje odoslané na server.
 • Paket – overuje, či všetky prijaté údaje sú od klienta.
 • Integrita paketov – overuje, či všetky prijaté údaje sú od klienta a či neboli počas prenosu zmenené.
 • Ochrana údajov paketov – overuje, či všetky prijaté údaje sú od klienta, či neboli počas prenosu zmenené, a chráni údaje šifrovaním.

Časový limit pripojenia

Určuje čas (v sekundách), kedy poskytovateľ pripojenia OLE DB čaká na dokončenie inicializácie. Ak uplynie časový limit na inicializáciu, vráti sa chyba a pripojenie sa nevytvorí.

Povolenia na prístup

Môžete vybrať jedno alebo viaceré z týchto povolení:

 • Na čítanie – iba na čítanie.
 • Čítanie a zapisovanie – umožňuje čítanie aj zapisovanie.
 • Neodmietnuť žiadne zdieľanie – ostatným nie je možné odmietnuť čítanie ani zapisovanie.
 • Odmietnuť čítanie – zabráni ostatným otvorenie režimu na čítanie.
 • Odmietnuť zapisovanie – zabráni ostatným otvorenie režimu na zapisovanie.
 • Zdieľať výhradne – zabráni ostatným otvorenie režimu na čítanie a zapisovanie.
 • Na zapisovanie – iba na zapisovanie.

Poznámky

Poznámka:
Ďalšie informácie o inicializácii Prepojenia údajov nájdete v článku Data Link API Overview (Prehľad rozhrania API Prepojenia údajov) v lokalite MSDN.