ใช้แท็บ ขั้นสูง เพื่อดู และกำหนดคุณสมบัติการเริ่มต้นเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลของคุณ

แท็บ ขั้นสูง ของกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติต่างๆ ของ Data Link เป็นแท็บเฉพาะของผู้ให้บริการ และจะแสดงเฉพาะคุณสมบัติการเริ่มต้นที่ผู้ให้บริการ OLE DB บางรายต้องการ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการเริ่มต้นขั้นสูงในเอกสารที่จัดไว้พร้อมกับผู้ให้บริการ OLE DB เฉพาะแต่ละราย

ตารางต่อไปนี้อธิบายตัวเลือกการเริ่มต้นส่วนใหญ่

ตัวเลือก คำอธิบาย

ระดับการอ้างถึง

ระดับการอ้างถึงที่เซิร์ฟเวอร์ได้รับอนุญาตให้ใช้ระหว่างการอ้างถึงไคลเอ็นต์ คุณสมบัตินี้จะใช้ได้เฉพาะกับการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ไม่ใช่การเชื่อมต่อ Remote Procedure Call (RPC) ระดับการอ้างถึงเหล่านี้เหมือนกับระดับที่ RPC ให้ไว้ ค่าของคุณสมบัตินี้สอดคล้องโดยตรงกับระดับการอ้างถึงที่สามารถกำหนดสำหรับการเชื่อมต่อ RPC ที่ได้ผ่านการรับรองความถูกต้องแล้ว แต่สามารถนำไปใช้ได้กับการเชื่อมต่อที่ไม่ใช่ RPC ที่ได้ผ่านการรับรองความถูกต้องแล้ว เลือกจากระดับต่างๆ ต่อไปนี้:

 • ไม่ระบุชื่อ—ไคลเอ็นต์ที่ไม่ระบุชื่อกับเซิร์ฟเวอร์ การประมวลผลเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถรับข้อมูลการแสดงตัวเกี่ยวกับไคลเอ็นต์และไม่สามารถอ้างถึงไคลเอ็นต์ได้
 • ผู้รับมอบสิทธิ์—การประมวลผลสามารถเลียนแบบบริบทด้านความปลอดภัยของไคลเอ็นต์ระหว่างการดำเนินการในนามของไคลเอ็นต์ การประมวลผลเซิร์ฟเวอร์ยังสามารถทำการเรียกออกไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นระหว่างการดำเนินการในนามของไคลเอ็นต์ได้อีกด้วย
 • ระบุ—เซิร์ฟเวอร์สามารถรับข้อมูลเฉพาะของไคลเอ็นต์ได้ เซิร์ฟเวอร์สามารถอ้างถึงไคลเอ็นต์สำหรับการตรวจสอบ Access Control List (ACL) แต่ไม่สามารถเข้าไปยังวัตถุของระบบเช่นเดียวกับไคลเอ็นต์ได้
 • อ้างถึง—การประมวลผลเซิร์ฟเวอร์สามารถอ้างถึงบริบทด้านความปลอดภัยของไคลเอ็นต์ระหว่างการดำเนินการในนามของไคลเอ็นต์ได้ จะได้รับข้อมูลนี้เมื่อการเชื่อมต่อถูกสร้างขึ้น แต่ไม่ใช่ในการเรียกทั้งหมด

ระดับการป้องกัน

ระดับการป้องกันข้อมูลที่ถูกส่งระหว่างไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ คุณสมบัตินี้จะใช้งานได้เฉพาะกับการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ไม่ใช่การเชื่อมต่อ RPC ระดับการป้องกันเหล่านี้เหมือนกับระดับการป้องกันที่ RPC จัดไว้ให้ ค่าของคุณสมบัตินี้สอดคล้องโดยตรงกับระดับการป้องกันที่สามารถกำหนดสำหรับการเชื่อมต่อ RPC ที่ได้ผ่านการรับรองความถูกต้องแล้ว แต่สามารถนำไปใช้ได้กับการเชื่อมต่อที่ไม่ใช่ RPC ที่ได้ผ่านการรับรองความถูกต้องแล้ว เลือกจากระดับต่างๆ ต่อไปนี้:

 • เรียก—จะรับรองความถูกต้องของแหล่งข้อมูลในช่วงต้นของการร้องขอแต่ละครั้งจากไคลเอ็นต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์
 • เชื่อมต่อ—จะรับรองความถูกต้องเฉพาะเมื่อไคลเอ็นต์สร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
 • ไม่มี—ไม่มีการดำเนินการรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์
 • Pkt—จะรับรองความถูกต้องว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ได้รับจากไคลเอ็นต์
 • ความสอดคล้องของ Pkt —จะรับรองความถูกต้องว่าข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมาจากไคลเอ็นต์และไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการส่งต่อ
 • ความเป็นส่วนตัวของ Pkt —จะรับรองความถูกต้องว่าข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมาจากไคลเอ็นต์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการส่งต่อ และปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลโดยการเข้ารหัส

หมดเวลาของการเชื่อมต่อ

จะระบุระยะเวลา (ในหน่วยวินาที) ที่ผู้ให้บริการ OLE DB จะรอให้การเริ่มต้นเสร็จสิ้น หากการเริ่มต้นหมดเวลา จะมีการแจ้งถึงข้อผิดพลาดและไม่มีการสร้างการเชื่อมต่อ

สิทธิการเข้าถึง

เลือกสิทธิ์หนึ่งหรือหลายสิทธิ์จากสิทธิ์ต่อไปนี้:

 • อ่าน—อ่านอย่างเดียว
 • อ่่านเขียน—อ่านและเขียน
 • ไม่มีการปฏิเสธการใช้ร่วมกัน—ไม่สามารถปฏิเสธการเขียนหรืออ่านไปยังผู้อื่นได้
 • ปฏิเสธการอ่านร่วมกัน—จะป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเปิดในโหมดการอ่าน
 • ปฏิเสธการเขียนร่วมกัน—จะป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเปิดในโหมดการเขียน
 • เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลของการใช้ร่วมกัน—จะป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเปิดในโหมดการอ่าน/เขียน
 • เขียน—เขียนเท่านั้น

ข้อสังเกต

หมายเหตุ:
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมของการเริ่มต้น Data Link ที่ ภาพรวมของ Data Link API ใน MSDN