Šajā dokumentā iekļautā informācija, tostarp vietrāži URL un citu interneta vietņu atsauces, var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Visi šeit norādītie uzņēmumi, organizācijas, produkti, domēnu nosaukumi, e-pasta adreses, logotipi, personas, vietas un notikumi ir izdomāti, ja vien nav norādīts citādi. Saistība ar īstiem uzņēmumiem, organizācijām, produktiem, domēnu nosaukumiem, e-pasta adresēm, logotipiem, personām, vietām vai notikumiem nav paredzēta un nav jāsecina. Visu spēkā esošo autortiesību likumu ievērošana ir lietotāja ziņā. Neierobežojot tiesības saskaņā ar autortiesībām, nevienu no šī dokumenta daļām nedrīkst pavairot, saglabāt vai ieviest izgūšanas sistēmā, nedrīkst pārsūtīt nekādā formā un ne ar kādiem līdzekļiem (elektroniski, mehāniski, fotokopējot, ierakstot vai citādi) nekādos nolūkos bez korporācijas Microsoft tiešas rakstiskas atļaujas.

Korporācijai Microsoft var būt patenti, patentu pieteikumi, preču zīmes, autortiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz šajā dokumentā minēto. Izņemot gadījumus, kas nepārprotami minēti jebkurā rakstiskā Microsoft licences līgumā, šī dokumenta iesniegšana nenodrošina tiesības uz šiem patentiem, preču zīmēm, autortiesībām vai citu intelektuālo īpašumu.

© 2009, Microsoft Corporation. Visas tiesības paturētas.

Microsoft, Active Directory, ActiveX, JScript, Microsoft Press, MSDN, MS-DOS, Outlook, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, SQL Server, Visual Basic, Visual C++, Visual Studio, Win32, Windows un Windows NT ir Microsoft uzņēmumu grupas preču zīmes.

Visas pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.