Informácie v tomto dokumente vrátane adries URL a iných odkazov na webové lokality na Internete podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ak nie je uvedené inak, spoločnosti, organizácie, produkty, názvy domén, e-mailové adresy, logá, ľudia, miesta a udalosti uvedené v príkladoch v tomto dokumente sú fiktívne. Nespájajú sa so žiadnou skutočnou spoločnosťou, organizáciou, produktom, názvom domény, e-mailovou adresou, logom, miestom ani udalosťou. Za dodržiavanie všetkých platných zákonov na ochranu autorských práv zodpovedá používateľ. Bez obmedzenia práv v rámci zákonov na ochranu autorských práv žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukovaná, uložená ani zavedená do systému na ukladanie údajov, ani prenášaná v žiadnej forme ani žiadnymi prostriedkami (elektronickými, mechanickými, fotokopírovaním, nahrávaním ani inak) a ani na žiadny účel bez výslovného písomného dovolenia od spoločnosti Microsoft Corporation.

Spoločnosť Microsoft môže vlastniť patenty, žiadosti o udelenie patentu, ochranné známky, autorské práva a iné práva duševného vlastníctva, ktoré sa vzťahujú na predmet tohto dokumentu. Okrem prípadov výslovne uvedených v akejkoľvek písomnej licenčnej zmluve od spoločnosti Microsoft poskytnutie tohto dokumentu vám neposkytuje žiadnu licenciu na tieto patenty, ochranné známky, autorské práva ani iné duševné vlastníctvo.

© 2009 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené.

Microsoft, Active Directory, ActiveX, JScript, Microsoft Press, MSDN, MS-DOS, Outlook, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, SQL Server, Visual Basic, Visual C++, Visual Studio, Win32, Windows a Windows NT sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft.

Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.