Dialógové okno Výber indexov, okrem iných, obsahuje tieto ovládacie prvky:

Tabuľky

Zobrazuje zoznam všetkých súborov v aktuálne vybratom zdroji údajov.

Indexy

Zobrazuje indexy priradené aktuálne vybratému súboru zo zoznamu Tabuľky.

Zobrazovať súbory typu

Určuje, ktoré typy súborov sa majú zobraziť v zozname Indexy.

Ovládač ODBC dBASE automaticky otvára a aktualizuje indexové súbory programu dBASE IV. Musíte použiť dialógové okno Výber indexov na priradenie súborov .ndx programu dBASE III k súborom programu dBASE.

Pri vytváraní indexov programu dBASE platia nasledujúce obmedzenia:

  • Všetky názvy stĺpcov musia byť platné.
  • Všetky stĺpce musia byť v rovnakom vzostupnom alebo zostupnom poradí.
  • Dĺžka ktoréhokoľvek jedného textového stĺpca musí byť menej ako 100 bajtov.
  • Ak existuje viacero stĺpcov, všetky musia byť textové a súčet ich veľkostí musí byť menší ako 100 bajtov.
  • Polia typu Memo nemôžu byť indexované.
  • Pre aktuálnu množinu polí nesmie byť ešte zadaný index. (Znamená to, že duplicitné indexy nie sú povolené.)
  • Názov indexu musí dodržiavať konvenciu pomenovávania programu dBASE. Program dBASE III vyžaduje, aby každý index bol v samostatnom súbore a mal príponu .ndx. V programe dBASE IV sa indexy vytvárajú ako názvy značiek a ukladajú sa v súbore .mdx, ktorý má rovnaký základný názov ako súbor databázy. (Napríklad súbor Emp.mdx je indexový súbor databázy Emp.dbf.)

Priradenie indexu tabuľke:

  1. V zozname Tabuľky vyberte súbor.
  2. V zozname Indexy vyberte index.
  3. Kliknutím na tlačidlo OK uložíte priradenia tabuliek a indexov.
Poznámka:
Ak chcete, aby ich ovládač rozpoznal, indexy programu dBASE III musia byť priradené pomocou tohto dialógového okna.