Informaţiile din acest document, inclusiv adresele URL şi alte referiri la site-uri Web de pe Internet, sunt supuse modificării fără preaviz. Dacă nu se specifică altfel, companiile, organizaţiile, produsele, numele de domenii, adresele de poştă electronică, siglele, persoanele, locurile şi evenimentele descrise ín exemplele din prezentul document sunt fictive. Orice asociere cu vreo companie, organizaţie, produs, nume de domeniu, adresă de poştă electronică, siglă, persoană, loc sau eveniment real nu este intenţionată şi nu trebuie dedusă. Respectarea tuturor legilor dreptului de autor aplicabile este responsabilitatea utilizatorului. Fără a limita drepturile aflate sub dreptul de autor, nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă, stocată sau introdusă íntr-un sistem de regăsire sau transmisă sub orice formă sau prin orice mijloc (electronic, mecanic, fotocopiat, ínregistrat sau altfel) sau ín orice scop, fără permisiunea expresă dată ín scris de Microsoft Corporation.

Este posibil ca Microsoft să deţină patente, aplicaţii de patente, mărci comerciale, drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ce vizează subiectul din acest document. Cu excepţia prevederilor exprese ín scris din alţi termeni ai licenţei de la Microsoft, furnizarea acestui document nu vă oferă nicio licenţă pentru aceste patente, mărci comerciale, drepturi de autor sau alte proprietăţi intelectuale.

© 2009 Microsoft Corporation. Toate drepturile rezervate.

Microsoft, Active Directory, ActiveX, JScript, Microsoft Press, MSDN, MS-DOS, Outlook, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, SQL Server, Visual Basic, Visual C++, Visual Studio, Win32, Windows şi Windows NT sunt mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.