המידע הכלול במסמך זה, כולל כתובות URL והפניות אחרות לאתרי אינטרנט, כפוף לשינוי ללא הודעה. אלא אם צוין אחרת, החברות, הארגונים, המוצרים, שמות התחומים, כתובות הדואר האלקטרוני, סמלי הלוגו, האנשים, המקומות והאירועים המתוארים בדוגמאות הכלולות במסמך זה הם בדיוניים. כל קשר לחברה, ארגון, מוצר, שם תחום, כתובת דואר אלקטרוני, לוגו, אדם, מקום או אירוע אמיתיים אינו מכוון ואין להסיק קשר כזה. הציות לכל חוקי זכויות היוצרים החלים מוטל על אחריות המשתמש. הציות לכל חוקי זכויות היוצרים החלים הוא באחריות המשתמש. מבלי להגביל את הזכויות במסגרת זכויות היוצרים, אין לשכפל כל חלק ממסמך זה, לאחסנו או להכניסו למערכת אחזור, או לשדרו בכל צורה ובכל אמצעי (אלקטרוני, מכני, צילום במכונת צילום, הקלטה או אמצעי אחר), או לכל מטרה, ללא אישור מפורש בכתב מ- Microsoft Corporation.

ל- Microsoft עשויים להיות פטנטים, בקשות לפטנטים, סימנים מסחריים, זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות לגבי החומר הכלול במסמך זה למעט כפי שנאמר במפורש בהסכם רשיון כתוב של Microsoft, קבלת מסמך זה אינה מעניקה לך כל רשיון לגבי הפטנטים, הסימנים המסחריים, זכויות היוצרים או זכויות הקניין הרוחני האחרות הללו.

© 2009 Microsoft Corporation. כל הזכויות שמורות.

Microsoft, Active Directory, ActiveX, Jscript, Microsoft Press, MSDN, MS-DOS, Outlook, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, SQL Server, Visual Basic, Visual C++, Visual Studio, Win32, Windows ו- Windows NT הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של Microsoft.

כל הסימנים המסחריים האחרים הם קניינם של בעליהם בהתאמה.