Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) sunucusunda günlük kaydını etkinleştirmek için bu yordamı kullanabilirsiniz.

Bu yordamı tamamlamak için minimum gereklilik Administrators veya DHCP Administrators grubunun üyesi olmaktır.

DHCP sunucusunda günlük kaydını etkinleştirmek için
  1. DHCP Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) ek bileşenini açın.

  2. Konsol ağacında yapılandırmak istediğiniz DHCP sunucusunu tıklatın.

  3. Eylem menüsünde Özellikler'i tıklatın.

  4. Genel sekmesinde, DHCP denetim günlüğü tutmayı etkinleştir'i seçin ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

Sunucu günlük dosyalarını çözümleme

Windows Server 2008 uygulamasında DHCP sunucusu günlük dosyaları varsayılan olarak, günlük dosyasındaki büyümeyi yönetecek ve disk kaynaklarını koruyacak şekilde yapılandırılmıştır. DHCP denetim günlükleri varsayılan olarak %windir%\System32\Dhcp klasöründe bulunur.

Aşağıdaki bölümde, bu günlük dosyalarının biçimi ve ağdaki DHCP Sunucusu hizmet işlemleri hakkında daha fazla bilgi toplamak üzere nasıl kullanılabilecekleri özetlenmektedir.

DHCP sunucusu günlük dosyası biçimi

DHCP sunucusu günlükleri, her bir günlük girdisinin tek bir metin satırını temsil ettiği virgülle ayrılmış metin dosyalarıdır. Günlük dosyası girdisindeki alanlar (ve görüntülendikleri sıra) aşağıdaki gibidir:

Kimlik, Tarih, Saat, Açıklama, IP Adresi, Ana Bilgisayar Adı, MAC Adresi

Bu alanların her biri aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır:

Alan Açıklama

Kimlik

DHCP sunucusu olay kimliği kodu.

Tarih

Bu girdinin DHCP sunucusuna kaydedildiği tarih.

Saat

Bu girdinin DHCP sunucusuna kaydedildiği saat.

Açıklama

Bu DHCP sunucusu olayıyla ilgili açıklama.

IP Adresi

DHCP istemcisinin IP adresi.

Ana Bilgisayar Adı

DHCP istemcisinin ana bilgisayar adı.

MAC Adresi

İstemcinin ağ bağdaştırıcısı donanımı tarafından kullanılan medya erişim denetimi (MAC) adresi.

DHCP sunucusu günlüğü: Genel olay kodları

DHCP sunucusu denetim günlüğü dosyaları, sunucu olayının veya kaydedilen etkinliğin türü hakkında bilgi sağlamak için ayrılmış olay kimlik kodlarını kullanır. Aşağıdaki tabloda bu olay kimlik kodları daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Olay Kimliği Açıklama

00

Günlük başlatıldı.

01

Günlük durduruldu.

02

Yetersiz disk alanı nedeniyle günlük geçici olarak duraklatıldı.

10

Bir istemciye yeni IP adresi kiralandı.

11

Bir kiralama istemci tarafından yenilendi.

12

Bir kiralama istemci tarafından serbest bırakıldı.

13

Bir IP adresinin ağda kullanıldığı belirlendi.

14

Kapsamın adres havuzu boşaldığından bir kiralama isteği yerine getirilemedi.

15

Bir kiralama reddedildi.

20

Bir istemciye Önyükleme Protokolü (BOOTP) adresi kiralandı.

DNS dinamik güncelleştirme olayları

DHCP sunucusu, Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) dinamik güncelleştirmelerini DHCP istemcileri adına gerçekleştirmek üzere yapılandırıldığında, DHCP sunucusunun DNS sunucusuna yaptığı güncelleştirme isteklerini, DNS kayıt güncelleştirme başarılarını ve DNS kayıt güncelleştirme hatalarını izlemek için DHCP denetim günlüklerini kullanabilirsiniz. DNS dinamik güncelleştirme olayları için aşağıdaki olay kimlikleri kullanılır:

Olay Kimliği Açıklama

30

DNS dinamik güncelleştirme isteği

31

DNS dinamik güncelleştirmesi başarısız oldu

32

DNS dinamik güncelleştirmesi başarılı oldu

Hizmet reddi saldırısı durumunda kaynağı izleyebilmeniz için, DHCP istemci bilgisayarının IP adresi DHCP denetim günlüğüne eklenir.

DHCP sunucusu günlükleri: Sunucu yetkilendirme olayları

Aşağıda, diğer sunucu günlüğü olay kimlik kodları ve açıklamaları verilmektedir. Bu olaylar, Windows Server 2008 çalıştıran DHCP sunucuları tarafından oluşturulan günlüklerde görülebilir. Active Directory Etki Alanı Hizmetleri (AD DS) ortamlarında dağıtım yapıldığında, belirli bir DHCP sunucusu ve bu sunucunun yetkilendirme durumuyla ilgilidirler.

Olay Kimliği Açıklama

50

Erişilemeyen etki alanı

DHCP sunucusu, yapılandırılmış Active Directory yüklemesi için belirli etki alanını bulamadı.

51

Yetkilendirme başarılı

DHCP sunucusu ağda başlamak üzere yetkilendirildi.

52

Windows Server 2008 işletim sistemine yükseltildi

DHCP sunucusu yakın bir zamanda Windows Server 2008 işletim sistemine yükseltildi ve bu nedenle, yetkilendirilmemiş DHCP sunucusu algılama özelliği (sunucunun AD DS'de yetkilendirilip yetkilendirilmediğini belirlemek için kullanılır) devre dışı bırakıldı.

53

Önbellek Yetkilendirmesi

DHCP sunucusu daha önce önbelleğe alınan bilgileri kullanarak başlamak üzere yetkilendirildi. Sunucu ağda başlatıldığı sırada AD DS bulunamadı.

54

Yetkilendirme başarısız

DHCP sunucusu ağda başlamak üzere yetkilendirilmedi. Bu olay meydana geldiğinde, büyük olasılıkla hemen ardından sunucu durur.

55

Yetkilendirme (hizmette)

DHCP sunucusu ağda başlamak üzere başarıyla yetkilendirildi.

56

Yetkilendirme hatası, hizmet durduruldu

DHCP sunucusu ağda başlamak üzere yetkilendirilmedi ve işletim sistemi tarafından kapatıldı. Yeniden başlatmadan önce ilk olarak sunucuyu AD DS'de yetkilendirmelisiniz.

57

Etki alanında sunucu bulundu

Diğer bir DHCP sunucusu var ve aynı etki alanında hizmet için yetkili.

58

Sunucu etki alanını bulamadı

DHCP sunucusu belirtilen etki alanını bulamadı.

59

Ağ hatası

Ağla ilgili bir hata sunucunun yetkili olup olmadığını belirlemesini engelledi.

60

Hiçbir etki alanı denetleyicisinde dizin hizmeti etkin değil

Windows Server 2008 çalıştıran hiçbir etki alanı denetleyicisi bulunamadı. Sunucunun yetkilendirilmiş olup olmadığını belirlemek için, AD DS için etkinleştirilmiş bir etki alanı denetleyicisi gerekir.

61

DS etki alanına ait sunucu bulundu

Active Directory etki alanına ait ağda başka bir DHCP sunucusu bulundu.

62

Başka bir sunucu bulundu

Ağda başka bir DHCP sunucusu bulundu.

63

Standart dışı sunucu algılaması yeniden başlatılıyor

DHCP sunucusu, ağda başlamak ve hizmet sağlamak üzere yetkilendirilmiş olup olmadığını belirleme işlemini yeniden deniyor.

64

DHCP etkin arabirim yok

DHCP sunucusunun hizmet bağlamaları veya ağ bağlantıları, sunucu hizmet sağlamak için etkin olmayacak şekilde yapılandırıldı. Bunun anlamı genellikle aşağıdakilerden biridir:

  • Sunucunun ağ bağlantıları yüklenmemiştir ya da bir ağa etkin olarak bağlı değildir.

  • Sunucunun yüklü ve etkin ağ bağlantılarından biri için en az bir statik IP adresi yapılandırılmamıştır.

  • Sunucuya ait statik olarak yapılandırılmış ağ bağlantılarının tümü devre dışı bırakılmıştır.

Örnek: Örnek bir DHCP sunucusu denetim günlüğünden alıntı

Aşağıda, DHCP Sunucusu hizmeti tarafından oluşturulan bir denetim günlüğündeki örnek günlük etkinliğinden kısa bir alıntı verilmektedir:

ID Date,Time,Description,IP Address,Host Name,MAC Address
00,04/19/99,12:43:06,Started,,,
60,04/19/99,12:43:21,No DC is DS Enabled,,MYDOMAIN,
63,04/19/99,12:43:28,Restarting rogue detection,,,
01,04/19/99,13:11:13,Stopped,,,
00,04/19/99,12:43:06,Started,,,
55,04/19/99,12:43:54,Authorized(servicing),,MYDOMAIN,

Bu örnekte, DHCP sunucusu ilk başlatıldığında yetkilendirilmemiş ve sonradan durdurulmuştur. Sunucu, yetkilendirildikten sonra yeniden başlayabilir ve istemcilerine hizmet verebilir.

Ek Kaynaklar

İlgili bilgilerin verildiği Yardım konularının listesi için bkz. DHCP sunucu rolü için önerilen görevler.

DHCP ile ilgili BT uzmanlarına yönelik güncelleştirilmiş ayrıntılı bilgiler için, Microsoft TechNet (sayfa İngilizce olabilir) Web sitesindeki Windows Server 2008 belgelerine bakın.


İçindekiler