Aşağıdaki tabloda komut satırı sözdizimi için kullanılan biçim açıklanmaktadır.

Biçim Açıklama

Ayraçsız metin

Gösterildiği gibi yazmanız gereken öğeler

<Metin köşeli ayraç içinde>

Kendisi için bir değer belirtmeniz gereken yer tutucu

[Köşeli ayraç içinde metin]

İsteğe bağlı öğeler

{Ayraç içinde metin}

Gerekli öğeler kümesi; birini seçin

Dikey çubuk (|)

Birbirini dışlayan öğeler için ayırıcı; birini seçin

Üç nokta (...)

Tekrarlanabilen öğeler


İçindekiler