בטבלה הבאה מתוארים הסימונים שבהם נעשה שימוש לציון תחביר של שורת הפקודה.

סימון תיאור

טקסט ללא סוגריים או סוגריים מסולסלים

פריטים שעליך להקליד כפי שמוצג

<טקסט בתוך סוגריים זוויתיים>

מציין מיקום שעליך לציין ערך עבורו

[טקסט בתוך סוגריים מרובעים]

פריטים אופציונליים

{טקסט בתוך סוגריים מסולסלים}

קבוצה של פריטים נדרשים; בחר אחד

קו אופקי (|)

מפריד בין פריטים השייכים לקבוצה אחת; בחר אחד

שלוש נקודות (…)

פריטים שניתן לחזור עליהם


תוכן העניינים