גליון מאפיינים של <משתמש> - כללי

פריט פרטים

שם מלא

מקום להקלדת השם המלא של המשתמש. שיטת עבודה מומלצת היא יצירת שמות סטנדרטיים או מלאים המתחילים תמיד בשם הפרטי (Kevin F. Browne) או בשם המשפחה (.Browne, Kevin F).

תיאור

מקום להקלדת טקסט המתאר את חשבון המשתמש או את המשתמש.

תיבת הסימון על המשתמש לשנות סיסמה בכניסה הבאה

לציון אם על המשתמש לשנות את הסיסמה בכניסה הבאה.

תיבת הסימון למשתמש אין אפשרות לשנות סיסמה

לציון אם המשתמש אינו יכול לשנות את הסיסמה שהוקצתה לו. בדרך כלל אפשרות זו נבחרת רק לחשבונות בהם משתמש יותר מאדם אחד, כגון חשבון Guest. הגדרה זו לא משפיעה על חברים בקבוצה Administrators.

תיבת הסימון תוקף הסיסמה אינו פג לעולם

לציון אם הסיסמה אינה פגה לעולם ועוקפת את ההגדרה גיל סיסמה מרבי במדיניות הסיסמה שבמדיניות קבוצתית. בחר באפשרות זו בעת הקצאת שירותים, כגון Directory Replicator, באמצעות שירותים. הגדרה זו עוקפת את ההגדרה על המשתמש לשנות סיסמה בכניסה הבאה.

תיבת הסימון החשבון אינו זמין

לציון אם החשבון הנבחר אינו זמין.

תיבת הסימון החשבון נעול

מציינת אם החשבון נעול, כלומר שאין באפשרותו של המשתמש להיכנס למערכת.

אם תיבת הסימון נקייה ואינה זמינה, החשבון אינו נעול כעת.

אם תיבת סימון זו נבחרה וזמינה, החשבון נעול כעת. באפשרותך לנקות את תיבת הסימון כדי לבטל את נעילת החשבון.

אין באפשרותך להשתמש באפשרות זו לנעילת חשבון. ישנה רק דרך אחת לנעילת חשבון: מספר נסיונות הכניסה למערכת של המשתמש גדולים ממספר הפעמים המצויין בהגדרת מדיניות הסיסמה במדיניות קבוצתית. אם ברצונך למנוע שימוש בחשבון, הפוך אותו ללא זמין. משתמש שחשבונו הפך ללא זמין אינו יכול להיכנס למערכת עד שחבר בקבוצה Administrators יהפוך את חשבונו לזמין.


תוכן העניינים