גליון מאפיינים של <משתמש> - פרופיל

פריט פרטים

נתיב פרופיל

מקום להקלדת נתיב פרופיל של משתמש לחשבון המשתמש.

כדי להפוך לזמין פרופיל משתמש נודד או פרופיל משתמש הכרחי עבור חשבון המשתמש הנבחר, הקלד נתיב רשת בתבנית ‎‎\\server name\profiles folder name\user name‎, לדוגמה, ‎\\puma\profiles\davidp.

כדי להקצות פרופיל משתמש הכרחי, הקלד נתיב רשת בתבנית ‎\\server name\profiles folder name\user profile name‎, לדוגמה, ‎\\puma\profiles\clerks.

כדי להקצות פרופיל משתמש הכרחי, עליך להעתיק גם פרופיל משתמש שתצורתו עוד לא נקבעה למיקום המצויין בשטח זה.

קובץ Script של כניסה

מקום להקלדת שם קובץ Script של כניסה. אם קובץ Script של כניסה ממוקם בתיקיית המשנה של נתיב קובץ Script של כניסה המוגדר כברירת מחדל, הקלד את הנתיב היחסי לפני שם הקובץ.

לדוגמה, כדי לציין את קובץ ה- Script לכניסה Startup.bat המאוחסן ב- ‎\\ComputerName\Netlogon\FolderName‎, הקלד ‎FolderName\Startup.bat.

נתיב מקומי

מציין נתיב מקומי כתיקיה ראשית. הקלד נתיב מקומי, לדוגמה: c:\users\rajeshp.

התחבר

לציון תיקיית רשת משותפת כתיקיה הראשית עבור משתמש זה. בחר אות כונן מהתפריט.

אל

מקום להקלדת נתיב הרשת עבור התיקיה הראשית של משתמש זה. לדוגמה, ייתכן שתציין את כונן J ולאחר מכן תקליד ‎\\airedale\users\dorenap.


תוכן העניינים