Φύλλο ιδιοτήτων <Χρήστης> - Προφίλ

Στοιχείο Λεπτομέρειες

Διαδρομή προφίλ

Παρέχει χώρο για να πληκτρολογήσετε μια διαδρομή προφίλ χρήστη προς το λογαριασμό χρήστη.

Για να ενεργοποιήσετε μια περιαγωγή ή ένα υποχρεωτικό προφίλ χρήστη για τον επιλεγμένο λογαριασμό χρήστη, πληκτρολογήστε μια διαδρομή δικτύου με τη μορφή\\όνομα διακομιστή\όνομα φακέλου προφίλ\όνομα χρήστη, για παράδειγμα \\puma\profiles\davidp.

Για να εκχωρήσετε ένα υποχρεωτικό προφίλ χρήστη, πληκτρολογήστε μια διαδρομή δικτύου με τη μορφή\\όνομα διακομιστή\όνομα φακέλου προφίλ\όνομα προφίλ χρήστη, για παράδειγμα \\puma\profiles\clerks.

Για να εκχωρήσετε ένα υποχρεωτικό προφίλ χρήστη, πρέπει επιπλέον να αντιγράψετε ένα προφίλ χρήστη με ήδη ρυθμισμένες παραμέτρους στην τοποθεσία που θα καθορίσετε σε αυτό το χώρο.

Δέσμη ενεργειών για σύνδεση

Παρέχει χώρο για να πληκτρολογήσετε το όνομα μιας δέσμης ενεργειών σύνδεσης. Αν η δέσμη ενεργειών σύνδεσης βρίσκεται σε έναν υποκατάλογο της προεπιλεγμένης διαδρομής δέσμης ενεργειών σύνδεσης, εισάγετε το όνομα αρχείου πριν τη σχετική διαδρομή.

Για παράδειγμα, για να καθορίσετε τη δέσμη ενεργειών σύνδεσης Startup.bat, η οποία είναι αποθηκευμένη στη διαδρομή \\Όνομα_υπολογιστή\Netlogon\Όνομα_φακέλου, πληκτρολογήστε Όνομα_φακέλου\Startup.bat.

Τοπική διαδρομή

Καθορίζει μια τοπική διαδρομή ως κεντρικό φάκελο. Πληκτρολογήστε μια τοπική διαδρομή, για παράδειγμα c:\users\rajeshp.

Σύνδεση

Καθορίζει ένα κοινόχρηστο κατάλογο δικτύου ως κεντρικό φάκελο για τον συγκεκριμένο χρήστη. Επιλέξτε ένα γράμμα μονάδας δίσκου από το μενού.

Προς

Παρέχει χώρο για να πληκτρολογήσετε τη διαδρομή δικτύου προς τον κεντρικό φάκελο του συγκεκριμένου χρήστη. Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε τη μονάδα δίσκου J και έπειτα να πληκτρολογήσετε \\airedale\users\dorenap.


Πίνακας περιεχομένων