Προεπιλεγμένες τοπικές ομάδες

Ο φάκελος Groups, ο οποίος βρίσκεται στο συμπληρωματικό πρόγραμμα Τοπικοί χρήστες και ομάδες της Κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (MMC), εμφανίζει τις προεπιλεγμένες τοπικές ομάδες, καθώς και τις τοπικές ομάδες που δημιουργείτε. Αυτές οι προεπιλεγμένες τοπικές ομάδες δημιουργούνται αυτόματα, όταν γίνεται εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η ιδιότητα του μέλους μιας τοπικής ομάδας παρέχει στο χρήστη δικαιώματα και δυνατότητες να εκτελεί διάφορες εργασίες στον τοπικό υπολογιστή.

Στις τοπικές ομάδες μπορείτε να προσθέσετε λογαριασμούς τοπικών χρηστών, λογαριασμούς χρηστών τομέων, λογαριασμούς υπολογιστών και λογαριασμούς ομάδων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη μελών στις τοπικές ομάδες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη μέλους σε μια τοπική ομάδα.

Σημείωση

Αν θέλετε να μάθετε σε ποια ομάδα πρέπει να ανήκετε, ώστε μπορείτε να εκτελέσετε μια συγκεκριμένη διαδικασία, τα περιεχόμενα του θέματος Τοπικοί χρήστες και ομάδες: Διαδικασίες παρέχουν σημειώσεις με τις σχετικές πληροφορίες.

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει περιγραφές των προεπιλεγμένων ομάδων που βρίσκονται στο φάκελο Groups. Ο πίνακας περιλαμβάνει επίσης μια λίστα των προεπιλεγμένων δικαιωμάτων χρήστη για κάθε ομάδα. Αυτά τα δικαιώματα χρήστη εκχωρούνται στο πλαίσιο της τοπικής πολιτικής ασφαλείας.

Ομάδα Περιγραφή Προεπιλεγμένα δικαιώματα χρήστη

Administrators

Τα μέλη αυτής της ομάδας διατηρούν τον πλήρη έλεγχο του υπολογιστή και μπορούν να εκχωρούν, κατά περίπτωση, δικαιώματα χρήστη και προνόμια ελέγχου πρόσβασης στους χρήστες. Ο λογαριασμός διαχειριστή ανήκει σε αυτή την ομάδα από προεπιλογή. Όταν ένας υπολογιστής συμμετέχει σε τομέα, στην ομάδα αυτή προστίθεται αυτόματα η ομάδα Domain Admins. Επειδή αυτή η ομάδα έχει τον πλήρη έλεγχο του υπολογιστή, συνιστάται προσοχή όταν προσθέτετε χρήστες.

 • Πρόσβαση αυτού του υπολογιστή από το δίκτυο

 • Ρύθμιση ορίων μεγέθους μνήμης για μια διεργασία

 • Να επιτρέπεται η τοπική σύνδεση

 • Να επιτρέπονται συνδέσεις μέσω Υπηρεσιών απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας

 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων και καταλόγων

 • Παράκαμψη διέλευσης ελέγχου

 • Αλλαγή της ώρας συστήματος

 • Αλλαγή της ζώνης ώρας

 • Δημιουργία αρχείου σελιδοποίησης

 • Δημιουργία καθολικών αντικειμένων

 • Δημιουργία συμβολικών συνδέσεων

 • Εντοπισμός σφαλμάτων σε προγράμματα

 • Επιβολή τερματισμού λειτουργίας από απομακρυσμένο σύστημα

 • Μίμηση ενός προγράμματος-πελάτη μετά τον έλεγχο ταυτότητας

 • Αύξηση της προτεραιότητας προγραμματισμού

 • Φόρτωση και κατάργηση φόρτωσης προγραμμάτων οδήγησης συσκευών

 • Σύνδεση ως εργασία δέσμης

 • Διαχείριση αρχείων καταγραφής ελέγχου και ασφάλειας

 • Τροποποίηση μεταβλητών περιβάλλοντος υλικολογισμικού

 • Εκτέλεση ενεργειών συντήρησης τόμου

 • Απλή διεργασία προφίλ

 • Επίδοση προφίλ του συστήματος

 • Κατάργηση του υπολογιστή από μια θέση αγκύρωσης

 • Επαναφορά αρχείων και καταλόγων

 • Τερματισμός λειτουργίας του συστήματος

 • Ανάληψη κατοχής των αρχείων ή άλλων αντικειμένων

Backup Operators

Τα μέλη αυτής της ομάδας μπορούν να δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρουν αρχεία σε κάποιον υπολογιστή, ανεξάρτητα από τα προνόμια που προστατεύουν αυτά τα αρχεία. Αυτό συμβαίνει επειδή το δικαίωμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας έχει προτεραιότητα έναντι όλων των προνομίων αρχείων. Τα μέλη αυτής της ομάδας δεν μπορούν να αλλάζουν τις ρυθμίσεις ασφαλείας.

 • Πρόσβαση αυτού του υπολογιστή από το δίκτυο

 • Να επιτρέπεται η τοπική σύνδεση

 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων και καταλόγων

 • Παράκαμψη διέλευσης ελέγχου

 • Σύνδεση ως εργασία δέσμης

 • Επαναφορά αρχείων και καταλόγων

 • Τερματισμός λειτουργίας του συστήματος

Cryptographic Operators

Τα μέλη αυτής της ομάδας είναι εξουσιοδοτημένα να εκτελούν λειτουργίες κρυπτογράφησης.

 • Δεν υπάρχουν προεπιλεγμένα δικαιώματα χρήστη

Distributed COM Users

Τα μέλη αυτής της ομάδας επιτρέπεται να ξεκινούν, να ενεργοποιούν και να χρησιμοποιούν αντικείμενα DCOM σε έναν υπολογιστή.

 • Δεν υπάρχουν προεπιλεγμένα δικαιώματα χρήστη

Guests

Τα μέλη αυτής της ομάδας διαθέτουν ένα προσωρινό προφίλ, το οποίο δημιουργείται κατά τη σύνδεση χρήστη και διαγράφεται, όταν το μέλος αποσυνδεθεί. Ο λογαριασμός Guests (ο οποίος είναι απενεργοποιημένος από προεπιλογή) είναι επίσης προεπιλεγμένο μέλος της ομάδας αυτής.

 • Δεν υπάρχουν προεπιλεγμένα δικαιώματα χρήστη

IIS_IUSRS

Πρόκειται για μια ενσωματωμένη ομάδα, η οποία χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες Internet Information Services (IIS).

 • Δεν υπάρχουν προεπιλεγμένα δικαιώματα χρήστη

Network Configuration Operators

Τα μέλη αυτής της ομάδας μπορούν να αλλάζουν τις ρυθμίσεις πρωτοκόλλου TCP/IP και να ανανεώνουν ή να διανέμουν διευθύνσεις TCP/IP. Αυτή η ομάδα δεν έχει προεπιλεγμένα μέλη.

 • Δεν υπάρχουν προεπιλεγμένα δικαιώματα χρήστη

Performance Log Users

Τα μέλη αυτής της ομάδας μπορούν να διαχειρίζονται μετρητές επιδόσεων, αρχεία καταγραφής και ειδοποιήσεις σε κάποιον υπολογιστή, τόσο τοπικά όσο και από απομακρυσμένους υπολογιστές-πελάτες, χωρίς να ανήκουν στην ομάδα Administrators.

 • Δεν υπάρχουν προεπιλεγμένα δικαιώματα χρήστη

Performance Monitor Users

Τα μέλη αυτής της ομάδας μπορούν να εποπτεύουν μετρητές επιδόσεων σε κάποιον υπολογιστή, τόσο τοπικά όσο και από απομακρυσμένους υπολογιστές-πελάτες, χωρίς να ανήκουν στην ομάδα Administrators ή στην ομάδα Performance Log Users.

 • Δεν υπάρχουν προεπιλεγμένα δικαιώματα χρήστη

Power Users

Από προεπιλογή, τα μέλη αυτής της ομάδας δεν έχουν περισσότερα δικαιώματα χρήστη από ένα τυπικό λογαριασμό χρήστη. Η ομάδα Power Users στις προηγούμενες εκδόσεις των Windows ήταν σχεδιασμένη έτσι ώστε να παρέχει στο χρήστη συγκεκριμένα δικαιώματα διαχειριστή και προνόμια για την εκτέλεση κοινών εργασιών συστήματος. Στην παρούσα έκδοση των Windows, οι τυπικοί λογαριασμοί χρηστών έχουν εξ ορισμού τη δυνατότητα να εκτελούν τις περισσότερες κοινές εργασίες ρύθμισης παραμέτρων, όπως είναι η αλλαγή των ζωνών ώρας. Για τις εφαρμογές παλαιού τύπου, οι οποίες απαιτούν τα ίδια δικαιώματα και προνόμια για την ομάδα Power User, τα οποία υπήρχαν σε προηγούμενες εκδόσεις των Windows, οι διαχειριστές μπορούν να εφαρμόσουν ένα πρότυπο ασφαλείας που επιτρέπει στην ομάδα Power Users να αποκτήσει τα ίδια δικαιώματα και προνόμια που διέθετε στις προηγούμενες εκδόσεις των Windows.

 • Δεν υπάρχουν προεπιλεγμένα δικαιώματα χρήστη

Remote Desktop Users

Τα μέλη αυτής της ομάδας μπορούν να έχουν απομακρυσμένη σύνδεση χρήστη με τον υπολογιστή.

 • Να επιτρέπονται συνδέσεις μέσω Υπηρεσιών απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας

Πρόγραμμα αναπαραγωγής

Αυτή η ομάδα υποστηρίζει τις λειτουργίες αναπαραγωγής. Το μοναδικό μέλος της ομάδας προγράμματος αναπαραγωγής πρέπει να είναι ένας λογαριασμός χρήστη, ο οποίος χρησιμοποιείται για σύνδεση με μια υπηρεσία αναπαραγωγής ή σε έναν ελεγκτή τομέα. Μην προσθέτετε λογαριασμούς πραγματικών χρηστών σε αυτή την ομάδα.

 • Δεν υπάρχουν προεπιλεγμένα δικαιώματα χρήστη

Users

Τα μέλη αυτής της ομάδας μπορούν να εκτελούν κοινές εργασίες, όπως η εκτέλεση εφαρμογών, η χρήση τοπικών εκτυπωτών και εκτυπωτών δικτύου και το κλείδωμα του υπολογιστή. Τα μέλη αυτής της ομάδας δεν μπορούν να χρησιμοποιούν από κοινού καταλόγους ή να δημιουργούν τοπικούς εκτυπωτές. Από προεπιλογή, οι ομάδες Domain Users, Authenticated Users και Interactive είναι μέλη αυτής της ομάδας. Συνεπώς, οποιοσδήποτε λογαριασμός χρήστη που δημιουργείται στον τομέα, γίνεται αυτόματα μέλος αυτής της ομάδας.

 • Πρόσβαση αυτού του υπολογιστή από το δίκτυο

 • Να επιτρέπεται η τοπική σύνδεση

 • Παράκαμψη διέλευσης ελέγχου

 • Αλλαγή της ζώνης ώρας

 • Αύξηση ενός συνόλου εργασιών διεργασίας

 • Κατάργηση του υπολογιστή από μια θέση αγκύρωσης

 • Τερματισμός λειτουργίας του συστήματος

Προσφορά βοηθητικών εφαρμογών Απομακρυσμένης Βοήθειας

Τα μέλη αυτής της ομάδας μπορούν να προσφέρουν Απομακρυσμένη Βοήθεια στους χρήστες αυτού του υπολογιστή.

 • Δεν υπάρχουν προεπιλεγμένα δικαιώματα χρήστη


Πίνακας περιεχομένων