Ορισμός κωδικού πρόσβασης για το παράθυρο διαλόγου <Χρήστης>

Στοιχείο Λεπτομέρειες

Νέος κωδικός πρόσβασης

Παρέχει χώρο για να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης μήκους 14 χαρακτήρων το μέγιστο. Στους κωδικούς πρόσβασης γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης

Παρέχει χώρο για να πληκτρολογήσετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση.


Πίνακας περιεχομένων