Επισκόπηση των τοπικών χρηστών και ομάδων

Οι τοπικοί λογαριασμοί Users και Groups βρίσκονται στη Διαχείριση Υπολογιστή, μια συλλογή εργαλείων διαχείρισης, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διαχειριστείτε έναν μεμονωμένο τοπικό υπολογιστή ή έναν απομακρυσμένο υπολογιστή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους τοπικούς λογαριασμούς Users και Groups για να προστατέψετε και να διαχειριστείτε τους λογαριασμούς χρηστών και ομάδων, οι οποίοι είναι αποθηκευμένοι τοπικά στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να εκχωρήσετε προνόμια και δικαιώματα σε ένα λογαριασμό τοπικού χρήστη ή σε ένα λογαριασμό ομάδας ενός συγκεκριμένου υπολογιστή (και μόνον σε αυτόν).

Με χρήση των τοπικών λογαριασμών Users και Groups, μπορείτε να περιορίσετε τη δυνατότητα των χρηστών και των ομάδων να εκτελούν ορισμένες ενέργειες, εκχωρώντας τους προνόμια και δικαιώματα. Ένα δικαίωμα εξουσιοδοτεί το χρήστη να εκτελέσει ορισμένες ενέργειες στον υπολογιστή, για παράδειγμα να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας αρχείων και φακέλων ή να τερματίσει τη λειτουργία του υπολογιστή. Ένα προνόμιο είναι ένας κανόνας, ο οποίος συνδέεται με ένα αντικείμενο (συνήθως αρχείο, φάκελο ή εκτυπωτή), και ρυθμίζει ποιοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στο αντικείμενο και με ποιον τρόπο.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα:


Πίνακας περιεχομένων