Позволява ви да се свързвате с източник на данни, който съдържа имената на файловия източник на данни (DSN). Файловият източник на данни, не е задължително да е специфичен, нито да локален за даден компютър, може да се споделя между всички потребители, които имат инсталирани същите драйвери.

Контрола Описание

Файлов източник на данни

Показват се всички DSN и подкатегории на указаната директория в полето Търси в. Чрез двукратно щракване върху DSN ще се осъществи връзка с източника на данни.

Търси в

Указва се директорията, за която в прозореца по-долу са изброени поддиректории и файловите DSN. Чрез щракване върху стрелката надолу до това текстово поле ще се покаже структурата на цялата директория.

Икона Едно ниво нагоре

Заменя се директорията, указана в полето Търси в с директорията, разположена едно ниво по-нагоре.

DSN име

Показва се DSN името на файла, което или е избрано в списъка Файлови източници на данни, или да е въведено ръчно.

Ново

Щракнете тук, за да добавите нов файлов източник на данни. В показалия се диалогов прозорец Създаване на нов източник на данни, изберете драйвера, за който добавяте източник на системни данни, щракнете върху Напред, за да определите името или местоположението на новия файлов DSN. Щракнете отново върху Напред, за да видите обобщение на новата информация. Щракнете върху Готово, за да видите диалоговия прозорец за специфична за драйвера настройка.

Бутон "OK"

Затворете диалоговия прозорец Избор на база данни и се свържете към файловия източник на данни, който е указан в текстовото полеDSN име. Не е нужно да щраквате върху OK, за да приемате промените в списъка Файлови източници на данни. Промените в списъка се възприемат, когато щракнете върху OK в диалоговия прозорец за настройка на източника на данни.

Отказ

Затваря се диалоговият прозорец Избор на източник на данни, без да се свързва с файловия източник на данни и без да се отменят промените, направени с други контроли на диалоговия прозорец.

Помощ

Показва се настоящият екран "Помощ".