De beheerder van een certificeringsinstantie (CA) kan met de module Certificeringsinstantie instellingen configureren in de standaardbeleids- en -uitgiftemodules van Active Directory Certificate Services (AD CS).

Voor beleidsmodules kunt u de volgende instellingen wijzigen:

  • De standaardactie van de CA bij ontvangst van een geldige certificaataanvraag. U kunt opgeven of binnenkomende certificaataanvragen op een zelfstandige CA in behandeling worden gehouden of dat het certificaat automatisch wordt verleend. In de meeste gevallen wordt omwille van de beveiliging aangeraden alle binnenkomende certificaataanvragen op een zelfstandige CA in behandeling te houden.

    Zie De standaardactie bij ontvangst van certificaataanvragen instellen als u de standaardactie wilt wijzigen.

Voor uitgiftemodules kunt u de volgende instellingen wijzigen:

  • Publicatie van certificaten naar het bestandssysteem toestaan. U kunt selecteren of certificaten naar het bestandssysteem mogen worden gepubliceerd. Publicatie vindt alleen plaats als in de certificaataanvraag een bestandssysteemlocatie is opgegeven waar het certificaat moet worden gepubliceerd.

    Zie Certificaten publiceren naar het bestandssysteem voor meer informatie hierover.

  • E-mail verzenden wanneer een gebeurtenis met betrekking tot certificering optreedt. U kunt instellen dat door de CA een e-mailbericht wordt gestuurd wanneer een certificeringsgebeurtenis optreedt, bijvoorbeeld wanneer een certificaat wordt verleend of wanneer een certificaataanvraag de status 'In behandeling' krijgt.

    Zie E-mail verzenden wanneer een gebeurtenis met betrekking tot certificering optreedt als u opties voor de verzending van e-mail wilt configureren.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave