Filtrowanie na podstawie warstwy łącza zapewnia kontrolę dostępu do sieci na potrzeby umożliwiania lub odmowy dzierżawy adresów IP przez serwer DHCP na podstawie adresu MAC (Media Access Control). Filtrowanie na podstawie warstwy łącza można skonfigurować w węźle IPv4 dla wszystkich klientów we wszystkich zakresach IPv4. Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko w sieciach IPv4.

Aby włączyć filtrowanie adresów MAC
 1. Otwórz przystawkę DHCP programu Microsoft Management Console (MMC).

 2. W drzewie konsoli kliknij dwukrotnie serwer DHCP, który chcesz skonfigurować, kliknij prawym przyciskiem myszy opcję IPv4, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Kliknij opcję Filtry, a następnie zaznacz pole wyboru Włącz białą listę lub Włącz listę odrzuconych.

Aby skonfigurować nowy filtr
 1. Otwórz przystawkę DHCP.

 2. W drzewie konsoli kliknij dwukrotnie odpowiedni serwer DHCP, kliknij dwukrotnie opcję IPv4, kliknij dwukrotnie opcję Filtry, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Zezwalaj lub Odmów.

 3. Kliknij polecenie Nowy filtr, a następnie wypełnij pola Adres MAC i Opis. Opis jest polem opcjonalnym.

Uwagi
 • Adres MAC może być pełnym adresem lub wzorcem adresu MAC (z użyciem symboli wieloznacznych). Poniżej przedstawiono prawidłowe wzorce adresu MAC:
  • 00-1C-23-*-*-*

  • 00-1C-23-20-AF-*

  • 00-1C-23-20-*-*

  • 001C2320AF4E

  • 001C*

Uwaga

Opcja odmowy filtrów zastępuje opcję zezwalania na filtry.

Aby przeprowadzić edycję typu urządzeń wykluczonych z listy filtrowania
 1. Otwórz przystawkę DHCP.

 2. W drzewie konsoli kliknij dwukrotnie serwer DHCP, który chcesz skonfigurować, kliknij prawym przyciskiem myszy opcję IPv4, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 3. Kliknij opcję Filtry, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie zaznacz lub wyczyść pola wyboru dotyczące typów urządzeń, których edycję chcesz przeprowadzić.

Zasoby dodatkowe

Aby uzyskać listę tematów Pomocy zawierających informacje pokrewne, zobacz temat Konfigurowanie ustawień roli serwera DHCP.

Aby uzyskać najnowsze informacje dla specjalistów IT dotyczące protokołu DHCP, zobacz dokumentację systemu Windows Server 2008 w witrynie sieci Web Microsoft TechNet (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści