Przechowywanie kopii zapasowej bazy danych DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) chroni przed utratą danych spowodowanej utraceniem bazy danych DHCP (na przykład po awarii dysku twardego) lub jej uszkodzeniem. Istnieją trzy metody wykonywania kopii zapasowej obsługiwane przez usługę serwera DHCP:

 • Automatycznie wykonywane synchroniczne kopie zapasowe. Domyślny interwał wykonywania kopii zapasowej wynosi 60 minut. Interwał wykonywania kopii zapasowej można zmienić, edytując następujący wpis rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Parameters\BackupInterval

  Przestroga

  Niepoprawne edytowanie rejestru może spowodować poważne uszkodzenie systemu. Przed wprowadzeniem zmian w rejestrze należy wykonać kopie zapasowe wszystkich ważnych danych przechowywanych na komputerze.

 • Asynchroniczne (ręczne) kopie zapasowe, które są wykonywane za pomocą polecenia backup w konsoli DHCP.

W przypadku wykonywania synchronicznej lub asynchronicznej kopii zapasowej zapisywana jest cała baza danych DHCP, w tym następujące elementy:

 • Wszystkie zakresy, w tym superzakresy i zakresy multiemisji

 • Zastrzeżenia

 • Dzierżawy

 • Wszystkie opcje, w tym opcje serwera, opcje zakresu, opcje zastrzeżenia i opcje klasy

 • Wszystkie klucze rejestru i inne ustawienia konfiguracji (na przykład ustawienia dziennika inspekcji i ustawienia lokalizacji folderu) wprowadzone we właściwościach serwera DHCP. Wymienione ustawienia są przechowywane w następującym podkluczu rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Parameters

Uwaga

Dla poświadczeń aktualizacji dynamicznej systemu DNS (nazwy użytkownika, domeny i hasła), które są używane przez serwer DHCP przy rejestrowaniu komputerów klienckich DHCP w systemie DNS, nie jest wykonywana żadna kopia zapasowa.

Lokalizacje kopii zapasowych

W niniejszym temacie założono, że baza danych DHCP i jej katalogi kopii zapasowych znajdują się na domyślnym dysku i w domyślnych lokalizacjach ścieżek. Domyślną ścieżką kopii zapasowej bazy danych DHCP jest %systemroot%\System32\Dhcp\Backup. Folder kopii zapasowej bazy danych można zmienić, wybierając inny folder lokalny podczas ręcznego wykonywania kopii zapasowej lub zmieniając lokalizację folderu kopii zapasowej we właściwościach serwera DHCP.

Planując strategię tworzenia kopii zapasowych, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • Synchroniczne kopie zapasowe są wykonywane w trakcie działania usługi DHCP. W przypadku wykonywania asynchronicznych (ręcznych) kopii zapasowych również nie ma konieczności zatrzymywania usługi DHCP, chyba że baza danych jest przenoszona na nowy serwer.

 • Lokalizacja folderu kopii zapasowej bazy danych DHCP musi być ścieżką lokalną.

 • Nie należy przechowywać kopii zapasowych serwera DHCP na tym samym dysku twardym, na którym zainstalowano usługę DHCP, a ponadto należy upewnić się, że elementami członkowskimi listy kontroli dostępu (ACL) folderu kopii zapasowej są tylko grupy Administratorzy i Administratorzy DHCP. Oprócz wykonywania ręcznych kopii zapasowych można wykonywać kopie zapasowe w innych lokalizacjach, takich jak stacja taśm; należy ponadto upewnić się, że do kopii zapasowych nie mają dostępu osoby nieautoryzowane. W tym celu można używać programu Kopia zapasowa systemu Windows.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest przynależność użytkownika do grupy Administratorzy lub Administratorzy DHCP na serwerze DHCP.

Aby wykonać kopię zapasową bazy danych DHCP
 1. Otwórz przystawkę DHCP programu Microsoft Management Console (MMC).

 2. W drzewie konsoli kliknij serwer DHCP, który chcesz skonfigurować.

 3. W menu Akcja kliknij polecenie Kopia zapasowa.

 4. W oknie dialogowym Przeglądanie w poszukiwaniu folderu zaznacz folder, w którym ma być przechowywana kopia zapasowa bazy danych DHCP, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwagi dodatkowe

Jeśli ręcznie utworzona kopia zapasowa bazy danych DHCP jest przechowywana w tej samej lokalizacji co synchroniczna kopia zapasowa tworzona co 60 minut przez serwer DHCP, ręcznie utworzona kopia zapasowa jest zastępowana automatyczną w momencie jej utworzenia.

Przywracanie bazy danych DHCP

Przywracanie bazy danych serwera DHCP jest przydatne w przypadku uszkodzenia lub utraty bazy danych. Aby pomyślnie przywrócić bazę danych, konieczne jest regularne wykonywanie kopii zapasowej bazy danych. Domyślnie serwer DHCP wykonuje synchroniczne kopie zapasowe w odstępach 60-minutowych w folderze %systemroot%\System32\Dhcp\Backup, ale można również wykonywać kopie zapasowe ręcznie albo korzystać z oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych w celu kopiowania bazy danych do innych lokalizacji.

Bazę danych DHCP można przywrócić z kopii zapasowej pliku bazy danych, Dhcp.mdb, za pomocą polecenia Przywróć dostępnego w menu Akcja w przystawce DHCP. W przypadku przywracania bazy danych DHCP z kopii zapasowej pliku Dhcp.mdb na serwerze są konfigurowane następujące informacje:

 • Wszystkie zakresy, w tym superzakresy i zakresy multiemisji

 • Zastrzeżenia

 • Dzierżawy

 • Wszystkie opcje, w tym opcje serwera, opcje zakresu, opcje zastrzeżenia i opcje klasy

 • Wszystkie klucze rejestru i inne ustawienia konfiguracji (na przykład ustawienia dziennika inspekcji i ustawienia lokalizacji folderu) wprowadzone we właściwościach serwera DHCP.

Uwaga

Dla poświadczeń aktualizacji dynamicznej systemu DNS (nazwy użytkownika, domeny i hasła), które są używane przez serwer DHCP przy rejestrowaniu komputerów klienckich DHCP w systemie DNS, nie jest wykonywana żadna kopia zapasowa, stąd poświadczenia te nie są przywracane w ramach procedury przywracania. Po przywróceniu bazy danych DHCP należy skonfigurować poświadczenia dla serwera, a także ustawić stan serwera.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest przynależność użytkownika do grupy Administratorzy lub Administratorzy DHCP na serwerze DHCP.

Aby przywrócić bazę danych DHCP
 1. Otwórz przystawkę DHCP.

 2. W drzewie konsoli kliknij serwer DHCP, który chcesz skonfigurować.

 3. W menu Akcja kliknij polecenie Przywróć.

 4. W oknie dialogowym Przeglądanie w poszukiwaniu folderu zaznacz folder, w którym jest przechowywana kopia zapasowa bazy danych DHCP, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwagi
 • W celu przywrócenia bazy danych DHCP usługa DHCP jest czasowo zatrzymywana. Po jej zatrzymaniu klienci DHCP nie mogą kontaktować się z serwerem DHCP ani uzyskiwać adresu IP.
 • Przywracać można tylko bazy danych DHCP w tej samej wersji językowej co wersja językowa systemu operacyjnego. Na przykład bazy danych DHCP z serwera DHCP z angielską wersją językową systemu operacyjnego nie można przywrócić na serwerze DHCP z japońską wersją językową systemu operacyjnego.

Tej procedury można również użyć w celu przeniesienia bazy danych DHCP z jednego komputera pełniącego funkcję serwera (serwera źródłowego) na inny komputer pełniący funkcję serwera (serwer docelowy).

Zasoby dodatkowe

Aby uzyskać listę tematów Pomocy zawierających informacje pokrewne, zobacz temat Zadania zalecane dla roli serwera DHCP.

Aby uzyskać najnowsze informacje dla specjalistów IT dotyczące protokołu DHCP, zobacz dokumentację systemu Windows Server 2008 w witrynie sieci Web Microsoft TechNet (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści