Wdrożenie serwerów DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) w sieci automatycznie zapewnia poprawne adresy IP komputerom klienckim i innym urządzeniom sieciowym korzystającym z protokołu TCP/IP. Ponadto zapewnia także potrzebne tym klientom i urządzeniom dodatkowe parametry konfiguracji zwane opcjami DHCP, które zezwalają im na łączenie się z innymi zasobami sieciowymi, takimi jak serwery DNS, serwery WINS i routery.

Co może zapewnić serwer DHCP

Serwer DHCP jest oparty na technologii klient-serwer, która pozwala serwerom DHCP przypisywać lub wydzierżawiać adresy IP komputerom i innym urządzeniom pracującym jako klienci DHCP. Dzięki serwerowi DHCP można wykonać następujące czynności:

 • Wydzierżawiać adresy IP klientom DHCP na określony czas, a następnie automatycznie odnawiać dzierżawy adresów IP, gdy klient zażąda odnowienia.

 • Automatycznie aktualizować parametry klientów DHCP dzięki zmianie opcji serwera lub zakresu na serwerze DHCP zamiast wykonywać tę czynność indywidualnie dla wszystkich klientów DHCP.

 • Zastrzegać adresy IP dla określonych komputerów lub innych urządzeń sieciowych, tak aby zawsze miały taki sam adres IP i otrzymywały aktualne opcje DHCP.

 • Wykluczać adresy IP lub zakresy adresów z dystrybucji przez serwer DHCP, tak aby te adresy IP i zakresy mogły być używane do statycznego konfigurowania serwerów, routerów i innych urządzeń wymagających statycznego adresu IP.

 • Świadczyć usługi DHCP w wielu podsieciach, jeśli wszystkie routery między serwerem DHCP a podsiecią, w której ma być świadczona usługa, są skonfigurowane w taki sposób, aby przekazywać dalej komunikaty DHCP.

 • Konfigurować serwer DHCP w taki sposób, aby świadczyć usługi rejestracji nazw DNS dla klientów DHCP.

 • Przypisywać adres multiemisji klientom DHCP opartym na protokole IP.

Składniki serwera DHCP

Główne składniki protokołu DHCP pozwalają wdrożyć serwer DHCP i serwer MADCAP (Multicast Address Dynamic Client Allocation Protocol).

Uwaga

Protokół MADCAP jest obsługiwany tylko w protokole IPv4. Serwer DHCPv6 nie obsługuje protokołu MADCAP.

Serwer DHCP

Wszystkie komputery i inne urządzenia w sieci TCP/IP muszą mieć adres IP, aby sieć działała prawidłowo. Adresy IP mogą być konfigurowane ręcznie na każdym komputerze. Innym sposobem jest wdrożenie serwera DHCP, który wszystkim klientom DHCP w sieci automatycznie przypisuje dzierżawy adresów IP.

Większość systemów operacyjnych klientów domyślnie szuka dzierżawy adresu IP, tak więc nie ma konieczności konfigurowania komputera klienckiego w celu zaimplementowania sieci, w której są świadczone usługi DHCP. Pierwszym krokiem jest wdrożenie serwera DHCP.

Zanim jednak serwer DHCP będzie mógł dostarczać klientom dzierżawy adresów IP, musi on mieć zdefiniowany zakres adresów IP. Ten zakres określa pojedynczą podsieć fizyczną w sieci, w której będą świadczone usługi DHCP. Na przykład jeśli istnieją dwie podsieci, serwer DHCP musi być połączony z każdą z nich, a użytkownik musi zdefiniować zakres dla każdej z tych podsieci. Zakresy są również dla serwera podstawowym narzędziem służącym do zarządzania dystrybucją i przypisywaniem klientom w sieci adresów IP oraz wszystkich parametrów konfiguracji.

Serwer MADCAP

Gdy serwer DHCP zostanie wdrożony jako serwer MADCAP, może on dynamicznie przypisywać adresy IP multiemisji klientom, którzy chcą się przyłączyć do grupy klientów otrzymujących informacje wysyłane w postaci komunikatów multiemisji.

Multiemisja jest przydatnym sposobem (typu pojedynczy punkt-wiele punktów) dostarczania w intersieci informacji, np. audio lub wideo. Multiemisja, dzięki użyciu adresu multiemisji, pozwala na wysyłanie informacji w jednym pakiecie i z jednego miejsca (np. z serwera multimediów) do wielu odbiorców.

Zaletą tej metody jest używanie pojedynczego pakietu i brak obciążenia spowodowanego koniecznością przechowywania list odbiorców. W odróżnieniu od pakietów emisji ruch multiemisji nie zakłóca działania tych węzłów, które go nie nasłuchują. Routery mogą obsługiwać multiemisję i przekazywać pakiety multiemisji dalej do wszystkich sieci, w których przynajmniej jeden węzeł nasłuchuje.

Zarządzanie serwerem DHCP

Podstawowymi narzędziami służącymi do zarządzania serwerami DHCP są konsola DHCP i polecenia Netsh dla usługi DHCP.

Polecenia Netsh dla usługi DHCP

Polecenia Netsh dla usługi DHCP można wpisywać w oknie wiersza polecenia po monicie netsh dhcp>. Można je również wykonywać w plikach wsadowych i innych skryptach. Wszystkie funkcje dostępne w konsoli DHCP są również dostępne w wierszu polecenia netsh dhcp>. Mogą być one użyteczne w następujących sytuacjach:

 • Podczas zarządzania serwerami DHCP w sieciach rozległych (WAN, Wide Area Network) można używać poleceń w trybie interakcyjnym w wierszu polecenia netsh>, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie za pośrednictwem wolnych łączy sieciowych.

 • W przypadku zarządzania dużą liczbą serwerów DHCP poleceń można używać w trybie wsadowym, co ułatwia tworzenie skryptów i automatyzowanie powtarzających się zadań administracyjnych, które trzeba wykonać dla wszystkich serwerów DHCP.

Konsola DHCP

Konsola DHCP jest dodawana do folderu Narzędzia administracyjne w Panelu sterowania podczas instalowania roli serwera DHCP. Konsola DHCP pojawia się jako przystawka programu Microsoft Management Console (MMC).

Konsola DHCP obejmuje również usprawnienia, które zostały zasugerowane przez menedżerów sieci. Należą do nich: usprawnione monitorowanie wydajności serwera, więcej wstępnie zdefiniowanych typów opcji DHCP, obsługa aktualizacji dynamicznej w przypadku klientów ze starszymi wersjami systemu Windows oraz wykrywanie w sieci nieautoryzowanych serwerów DHCP.

Typowe zadania administracyjne usługi DHCP

Po zainstalowaniu serwera DHCP można używać konsoli DHCP lub poleceń Netsh dla usługi DHCP do wykonywania następujących podstawowych zadań administracyjnych na serwerze:

 1. Tworzenie zakresów

 2. Dodawanie i konfigurowanie superzakresów i zakresów multiemisji

 3. Przeglądanie i modyfikowanie właściwości zakresów, na przykład określanie dodatkowych obszarów wykluczeń

 4. Uaktywnianie zakresów, zakresów multiemisji i superzakresów

 5. Monitorowanie aktywności związanej z dzierżawieniem zakresów przez przeglądanie listy aktywnych dzierżaw każdego zakresu.

 6. Tworzenie w zakresach zastrzeżeń dla klientów DHCP, którzy wymagają dzierżawy stałego adresu IP

Ponadto konsoli DHCP lub poleceń Netsh dla usługi DHCP można używać do wykonywania następujących opcjonalnych lub zaawansowanych zadań konfiguracyjnych:

 • Dodawanie nowych domyślnych, niestandardowych typów opcji

 • Dodawanie i konfigurowanie klas opcji zdefiniowanych przez użytkownika lub dostawcę

 • Konfigurowanie innych właściwości serwera, takich jak rejestrowanie inspekcji lub tabeli protokołu BOOTP (boot protocol)

Uwaga

Superzakresy są obsługiwane tylko w protokole IPv4. Server DHCPv6 nie obsługuje superzakresów.

Informacje dodatkowe

Aby uzyskać najnowsze informacje dla specjalistów IT dotyczące protokołu DHCP, zobacz dokumentację systemu Windows Server® 2008 w witrynie sieci Web Microsoft TechNet (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści