När du distribuerar DHCP-servrar (Dynamic Host Configuration Protocol) i ett nätverk kan du ange att klientdatorer och andra TCP/IP-baserade nätverksenheter ska förses med giltiga IP-adresser automatiskt. Du kan också ange de ytterligare konfigurationsparametrar som klienterna och enheterna behöver för att kunna ansluta till andra nätverksresurser, t.ex. DNS-servrar, WINS-servrar och routrar. Dessa parametrar kallas DHCP-alternativ.

Vad kan jag göra med en DHCP-server?

DHCP är en klient-server-teknik som innebär att DHCP-servrar kan tilldela, eller låna ut, IP-adresser till datorer och andra enheter som har aktiverats som DHCP-klienter. Med DHCP kan du göra följande:

 • Låna ut IP-adresser till DHCP-klienter under en angiven tidsperiod och därefter automatiskt förnya utlåningen när klienten begär det.

 • Uppdatera DHCP-klientparametrar automatiskt genom att ändra ett server- eller scopealternativ på DHCP-servern i stället för att behöva utföra åtgärden på var och en av DHCP-klienterna.

 • Reservera IP-adresser för specifika datorer eller andra enheter så att de alltid har samma IP-adress och dessutom alltid har uppdaterade DHCP-alternativ.

 • Exkludera IP-adresser eller adressintervall från att distribueras av DHCP-servern, så att IP-adresserna/intervallen kan användas för statisk konfigurering av servrar, routrar och andra enheter som kräver statiska IP-adresser.

 • Erbjuda DHCP-tjänster till flera undernät, om alla routrar mellan DHCP-servern och undernätet som du vill erbjuda tjänster för har konfigurerats för att vidarebefordra DHCP-meddelanden.

 • Konfigurera DHCP-servern för att utföra DNS-namnregistreringstjänster för DHCP-klienter.

 • Erbjuda tilldelning av multicast-adresser för IP-baserade DHCP-klienter.

DHCP-serverns komponenter

De primära komponenterna i DHCP gör att du kan distribuera en DHCP-server och en MADCAP-server (Multicast Address Dynamic Client Allocation Protocol).

OBS

MADCAP stöds endast för IPv4. DHCPv6-servern stöder inte MADCAP.

DHCP-server

Alla datorer och andra enheter i ett TCP/IP-nätverk måste ha en IP-adress för att nätverket ska fungera. IP-adresser kan konfigureras manuellt på varje dator, eller så kan du distribuera en DHCP-server som automatiskt lånar ut IP-adresser till alla DHCP-klienter i nätverket.

De flesta klientoperativsystem söker efter en utlånad IP-adress som standard, så att klientdatorn inte behöver konfigureras för att det ska gå att implementera ett DHCP-aktiverat nätverk. Det första steget är att distribuera en DHCP-server.

För att DHCP-servern ska kunna låna ut IP-adresser till klienter måste dock ett intervall med IP-adresser definieras på DHCP-servern. Det här intervallet kallas för ett scope och definierar ett enda fysiskt undernät i nätverket som DHCP-tjänster erbjuds till. Om du t.ex. har två undernät måste DHCP-servern anslutas till båda näten, och du måste definiera ett scope för varje undernät. Scope utgör också det primära sättet för servern att hantera distribution och tilldelning av IP-adresser och alla eventuella relaterade konfigurationsparametrar till klienter i nätverket.

MADCAP-server

När du distribuerar DHCP som en MADCAP-server kan DHCP-servern tilldela multicast-adresser dynamiskt till klienter som skickar begäranden om att ingå i den grupp med klienter som tar emot information som skickas i multicast-meddelanden.

Multicasting är användbart om t.ex. ljud- eller videoinformation ska levereras från en punkt till flera andra punkter i ett nätverk. Med hjälp av multicasting kan t.ex. en medieserver skicka informationen i ett enda paket till flera mottagare med hjälp av en multicast-adress.

Fördelarna med den här metoden är att endast ett paket behövs och att inga listor med mottagare behöver administreras. Till skillnad från broadcast-paket stör inte multicast-trafik de noder som inte lyssnar efter den. Routrar kan konfigureras för multicast så att multicast-paketet vidarebefordras till alla nätverk där det finns minst en lyssnande nod.

Hantera en DHCP-server

De primära verktygen som används för att hantera DHCP-servrar är Netsh-kommandona för DHCP och DHCP-konsolen.

Netsh-kommandon för DHCP

Du kan skriva Netsh-kommandon för DHCP i ett kommandotolksfönster vid kommandotolken netsh dhcp>. Du kan också köra Netsh-kommandon för DHCP i batchfiler och andra skript. Alla funktioner som är tillgängliga i DHCP-konsolen är tillgängliga vid kommandotolken netsh dhcp>. Detta kan vara användbart i följande situationer:

 • När du hanterar DHCP-servrar i ett WAN-nätverk kan du använda kommandon i interaktivt läge vid kommandotolken netsh> för att underlätta hanteringen om nätverksförbindelserna är långsamma.

 • När du hanterar ett stort antal DHCP-servrar kan du använda kommandon i batchläget för att underlätta skriptning och automatisering av återkommande administrativa åtgärder som måste utföras för alla DHCP-servrar.

DHCP-konsolen

DHCP-konsolen läggs till i mappen Administrationsverktyg i Kontrollpanelen när du installerar DHCP-serverrollen. DHCP-konsolen visas som en MMC-snapin-modul (Microsoft Management Console).

DHCP-konsolen innehåller också bland annat följande förbättringar som har föreslagits av nätverkshanterare: förbättrad övervakning av serverprestanda, fler fördefinierade DHCP-alternativtyper, stöd för dynamisk uppdatering av klienter med tidigare versioner av Windows samt identifiering av ej auktoriserade DHCP-servrar i nätverket.

Vanliga administrativa åtgärder för DHCP

När du har installerat en DHCP-server kan du använda DHCP-konsolen eller Netsh-kommandon för DHCP för att utföra följande grundläggande administrativa serveråtgärder:

 1. Skapa scope.

 2. Lägga till och konfigurera superscope och multicast-scope.

 3. Visa och ändra egenskaper för scope, t.ex. ange ytterligare exkluderade intervall.

 4. Aktivera scope, multicast-scope eller superscope.

 5. Övervaka utlåningsaktiviteter för scope genom att granska aktiva utlåningar för varje scope.

 6. Skapa reservationer i scope för de DHCP-klienter som kräver en permanent IP-adress för utlåning.

Du kan också använda DHCP-konsolen eller Netsh-kommandon för DHCP för att utföra följande valfria eller avancerade konfigurationsåtgärder:

 • Lägga till nya anpassade standardalternativtyper.

 • Lägga till och konfigurera användar- eller leverantörsdefinierade alternativklasser.

 • Ytterligare konfigurera andra serveregenskaper, t.ex. granskningsloggning eller startprotokolltabeller (BOOTP).

OBS

Superscope stöds bara i IPv4. DHCPv6-servern stöder inte superscope.

Mer information

Uppdaterad detaljinformation för IT-personal om DHCP finns i Windows Server® 2008-dokumentationen på webbplatsen Microsoft TechNet (sidan kan vara på engelska).


Innehåll