Konfigurera scope

Ett scope är en administrativ grupp med IP-adresser för datorer i ett undernät där DHCP-tjänsten används. Först skapar administratören ett scope för varje fysiskt undernät. Därefter används detta scope för att definiera de parametrar som klienterna ska använda. Ett scope har följande egenskaper:

 • Ett intervall med IP-adresser som kan inkluderas eller exkluderas för erbjudanden om utlåning av DHCP-tjänst.

 • En nätmask som avgör undernätet för en angiven IP-adress.

 • Ett scopenamn som tilldelas vid skapandet.

 • Lånetidsvärden som tilldelas DHCP-klienter som får dynamiskt tilldelade IP-adresser.

 • Alla eventuella DHCP-scopealternativ som har konfigurerats för tilldelning till DHCP-klienter, t.ex. DNS-server, IP-adress för routern samt WINS-serveradress.

 • Reservationer (valfria) för att se till att en DHCP-klient alltid får samma IP-adress.

Innan du lägger till ett scope

Ett DHCP-scope består av en pool med IP-adresser i ett angivet undernät, t.ex. 192.168.0.1 till 192.168.0.254, som DHCP-servern kan låna ut till klienter.

För varje undernät kan det bara finnas ett enda DHCP-scope med ett enda kontinuerligt intervall med IP-adresser. Om du vill använda flera adressintervall inom ett enda scope eller ett enda undernät för DHCP-tjänsten måste du först definiera ett scope och därefter ange eventuella exkluderade intervall.

 • Definiera ett scope

  Använd hela det intervall med på varandra följande IP-adresser som utgör det lokala IP-undernätet som du aktiverar DHCP-tjänsten för.

 • Ange exkluderade intervall

  Ange exkluderade intervall för alla IP-adresser inom intervallet som DHCP-servern inte ska erbjuda eller använda för DHCP-tilldelning. Du kan t.ex. exkludera de första tio adresserna i det scope som visades i det tidigare exemplet genom att exkludera 192.168.0.1 till 192.168.0.10.

  Genom att exkludera de här adresserna anger du att DHCP-klienter inte kan erbjudas dessa adresser när de begär lånad konfiguration från servern. Exkluderade IP-adresser kan vara aktiva i nätverket, men endast om de konfigureras manuellt på värdar där DHCP inte används för att erhålla en adress.

Skapa scope

När du skapar ett DHCP-scope anger du följande obligatoriska information med hjälp av DHCP-konsolen:

 • Ett scopenamn som du eller administratören som skapade scopet har tilldelat.

 • En nätmask som används för att identifiera det undernät som en IP-adress hör till.

 • Ett intervall med IP-adresser inom scopet.

 • Ett tidsintervall (som kallas för lånetid) som anger under hur lång tid en DHCP-klient kan använda en tilldelad IP-adress innan konfigurationen måste förnyas med DHCP-servern.

Använda 80/20-regeln för scope

För att balansera DHCP-serveranvändningen är det en bra idé att använda "80/20"-regeln för att dela upp scope-adresserna mellan de två DHCP-servrarna. Om Server 1 är konfigurerad för att göra de flesta av adresserna (ca 80 %) tillgängliga, kan Server 2 konfigureras för att göra resterande adresser (ca 20 %) tillgängliga för klienter. Följande illustration visar ett exempel på 80/20-regeln:

När du har lagt till scope

När du har definierat ett scope kan du konfigurera det ytterligare genom att utföra följande åtgärder:

 • Ange ytterligare exkluderade intervall.

  Du kan exkludera andra IP-adresser som inte ska kunna lånas ut till DHCP-klienter. Använd exkluderingar för alla enheter som måste konfigureras statiskt. De exkluderade intervallen ska innehålla alla IP-adresser som du har tilldelat manuellt till andra DHCP-servrar, icke-DHCP-klienter, arbetsstationer utan diskar samt RAS-klienter (routning och fjärråtkomst) och PPP-klienter.

 • Skapa reservationer.

  Du kan välja att reservera en del IP-adresser för permanent utlåningstilldelning till angivna datorer eller enheter i nätverket. Du bör bara skapa reservationer för enheter som är DHCP-aktiverade och som måste reserveras för specifika användningsområden i nätverket (t.ex. utskriftsservrar).

 • Justera längden för lånetider.

  Du kan ändra den lånetid som ska användas för tilldelning av IP-adressutlåning. Standardlånetiden är åtta dagar.

  Standardvärdet fungerar bra för de flesta lokala nätverk, men tiden kan förlängas för datorer som sällan flyttas. Du kan också ange oändlig lånetid, men detta alternativ bör användas med försiktighet.

 • Konfigurera alternativ och klasser som ska användas med scopet.

  För att klienter ska kunna konfigureras fullständigt måste du konfigurera och aktivera DHCP-alternativ för scopet.

  Om du vill aktivera mer avancerad, diskret hantering av scopeklienter kan du lägga till eller aktivera användar- eller leverantörsdefinierade alternativklasser.

OBS

 

 • När du har definierat och konfigurerat ett scope måste det aktiveras innan DHCP-servern kan erbjuda tjänster till klienter. Du bör dock inte aktivera ett nytt scope förrän du har angett DHCP-alternativ för det.

 • När du har aktiverat ett scope bör du inte ändra adressintervallet i det.

Ytterligare resurser

I avsnittet Konfigurera inställningar för DHCP-serverrollen finns en lista med närliggande hjälpavsnitt.

Uppdaterad detaljinformation för IT-personal om DHCP, scope och aktivering finns i Windows Server 2008-dokumentationen på webbplatsen Microsoft TechNet (sidan kan vara på engelska).


Innehåll