Zastrzeżenia klienta można użyć, aby zapewnić, że dany komputer kliencki DHCP przy uruchomieniu zawsze będzie otrzymywał ten sam dzierżawiony adres IP. Jeśli w sieci znajduje się kilka serwerów DHCP dostępnych dla klienta zastrzeżonego, na każdym z serwerów DHCP, które nie mają obsługiwać tego klienta, należy dodać zastrzeżenie adresu. W ten sposób inne serwery DHCP będą honorować zastrzeżenie adresu IP dla klienta zastrzeżonego. Chociaż zastrzeżenie klienta działa tylko dla zastrzeżenia klienta, gdy zastrzeżony adres należy do puli dostępnych adresów, takie samo zastrzeżenie dla tego samego klienta na wielu serwerach z reguły nie spowoduje żadnych problemów.

Zastrzegając adres IP dla nowego klienta albo adres inny niż bieżący adres istniejącego klienta, należy sprawdzić, czy ten adres nie został już wydzierżawiony przez serwer DHCP. Zastrzeżenie adresu IP w zakresie nie powoduje, że klient, który z niego aktualnie korzysta, jest automatycznie zmuszony do jego zwolnienia.

Jeśli adres jest już w użyciu, korzystający z niego klient musi go najpierw zwolnić, wysyłając komunikat protokołu DHCP o zwolnieniu (DHCPRELEASE). W tym celu w wierszu polecenia komputera klienckiego należy wpisać ciąg ipconfig /release.

Zastrzeżenie adresu IP na serwerze DHCP nie oznacza również, że nowy klient, dla którego utworzono zastrzeżenie, jest zmuszony do natychmiastowego użycia tego adresu. Także w tym przypadku klient musi najpierw wysłać komunikat protokołu DHCP z żądaniem (DHCPREQUEST). W tym celu w wierszu polecenia komputera klienckiego należy wpisać ciąg ipconfig /renew.

W przypadku klientów z systemem Windows 95 lub Windows 98 do spowodowania zwolnienia albo odnowienia zastrzeżonego adresu IP można użyć programu Winipcfg.exe. Aby zmiany zaczęły obowiązywać, w przypadku klientów używających systemu MS-DOS, a także niektórych klientów używających innych systemów operacyjnych trzeba ponownie uruchomić komputer.

Po wprowadzeniu tych zmian za każdym razem, gdy klient zastrzeżony odnawia swoją dzierżawę na serwerze DHCP, jest mu dzierżawiony nowy adres IP, który jest dla niego zarezerwowany na stałe.

Uwaga

Dla klientów zastrzeżonych można konfigurować opcje DHCP przeznaczone specjalnie do ich użytku. Wartości opcji skonfigurowanych dla klienta zastrzeżonego zastępują wszelkie parametry typów opcji rozpowszechnione przez przypisanie opcji serwera, zakresu lub klasy.

Uwaga

Zastrzeżenie można utworzyć przy użyciu dowolnego adresu IP z obszaru adresów zakresu, nawet jeśli ten adres należy do obszaru wykluczeń. W związku z tym, jeśli jest zaimplementowana reguła 80/20 i są wykluczone wszystkie adresy zakresu (80% na jednym i 20% na drugim serwerze), zastrzeżenia nadal działają poprawnie.

Tej procedury można użyć w celu dodania zastrzeżenia klienta.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w grupie Administratorzy domeny lub równoważne.

Aby dodać zastrzeżenie klienta
  1. Otwórz przystawkę DHCP.

  2. W drzewie konsoli kliknij węzeł Zastrzeżenia.

  3. W menu Akcja kliknij polecenie Nowe zastrzeżenie.

  4. W obszarze Nowe zastrzeżenie wpisz informacje wymagane do utworzenia zastrzeżenia klienta.

  5. Aby dodać zastrzeżenie klienta do zakresu, kliknij przycisk Dodaj.

  6. Powtarzaj dwa poprzednie kroki dla pozostałych zastrzeżeń klientów, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Zasoby dodatkowe

Aby uzyskać listę tematów Pomocy zawierających informacje pokrewne, zobacz temat Zadania zalecane dla roli serwera DHCP.

Aby uzyskać najnowsze informacje dla specjalistów IT dotyczące protokołu DHCP, zobacz dokumentację systemu Windows Server® 2008 w witrynie sieci Web Microsoft TechNet (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści