Zakres to administracyjna grupa adresów IP dla komputerów w podsieci, które korzystają z usługi DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Administrator najpierw tworzy zakres dla każdej podsieci fizycznej, a następnie za pomocą zakresu definiuje parametry używane przez klientów. Zakres ma następujące właściwości:

 • Zakres adresów IP, który obejmuje lub wyklucza adresy używane w ofertach dzierżawy usługi DHCP.

 • Maska podsieci, która określa podsieć danego adresu IP.

 • Nazwa zakresu.

 • Wartości czasu trwania dzierżawy przypisywane klientom DHCP, którzy otrzymują przydzielane dynamicznie adresy IP.

 • Wszystkie opcje zakresu DHCP, które są przypisywane klientom DHCP, takie jak serwer DNS (Domain Name System), adres IP routera i adres serwera WINS (Windows Internet Name Service).

 • Zastrzeżenia, które są używane opcjonalnie w celu zapewnienia, że klient DHCP zawsze otrzyma ten sam adres IP.

Przed dodaniem zakresów

Zakres DHCP składa się z puli adresów IP w określonej podsieci, na przykład od 192.168.0.1 do 192.168.0.254, które serwer DHCP może dzierżawić klientom.

Każda podsieć może mieć tylko jeden zakres DHCP z jednym ciągłym zakresem adresów IP. Aby używać kilku zakresów adresów w obrębie jednej podsieci lub jednego zakresu usługi DHCP, trzeba najpierw zdefiniować zakres usługi DHCP, a następnie ustawić wszelkie wymagane zakresy wykluczeń dla adresów:

 • Definiowanie zakresu

  Należy użyć całego zakresu kolejnych adresów IP tworzących lokalną podsieć IP, dla której ma być włączona usługa DHCP.

 • Ustawianie zakresów wykluczeń

  Należy ustawić zakresy wykluczeń dla wszystkich adresów IP w ramach zakresu DHCP, których serwer DHCP nie ma udostępniać i które nie mają być używane w przypisaniach DHCP. Można na przykład wykluczyć pierwszych 10 adresów z zakresu podanego w poprzednim przykładzie, tworząc zakres wykluczeń od 192.168.0.1 do 192.168.0.10.

  Ustawienie zakresu wykluczeń dla tych adresów oznacza, że nie będą one nigdy udostępniane klientom DHCP żądającym od serwera adresu IP. Wykluczone adresy IP mogą być używane w sieci, ale tylko przez ich ręczne skonfigurowanie na hostach, które przy uzyskiwaniu adresu nie korzystają z protokołu DHCP.

Tworzenie zakresów

Przy użyciu tej procedury można utworzyć nowy zakres DHCP.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest przynależność do grupy Administratorzy lub Administratorzy DHCP.

Aby utworzyć nowy zakres DHCP
 1. Otwórz przystawkę DHCP programu Microsoft Management Console (MMC).

 2. W drzewie konsoli kliknij dwukrotnie serwer DHCP, który chcesz skonfigurować.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję IPv4 lub IPv6, a następnie kliknij polecenie Nowy zakres.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze nowych zakresów.

Uwagi dodatkowe

Przed utworzeniem zakresu należy określić początkowy i końcowy adres IP, które będą przeznaczone do użytku w ramach zakresu.

W zależności od początkowego i końcowego adresu IP dla zakresu konsola DHCP sugeruje domyślną maskę podsieci, która jest przydatna w przypadku większości sieci. Jeśli wiadomo, że w danej sieci jest wymagana inna maska podsieci, można odpowiednio zmodyfikować tę wartość.

Po zakończeniu tworzenia nowego zakresu może być konieczne wykonanie dodatkowych zadań, takich jak aktywowanie zakresu lub przypisanie opcji zakresu.

Stosowanie reguły 80/20 dla zakresów

Sprawdzoną metodą równoważenia obciążenia serwerów DHCP jest podzielenie adresów z danego zakresu między dwa serwery DHCP zgodnie z regułą „80/20”. Jeśli Serwer 1 jest skonfigurowany do udostępniania większości (około 80 procent) adresów, Serwer 2 można skonfigurować w taki sposób, aby udostępniał klientom pozostałe adresy (około 20 procent). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Równoważenie obciążenia serwerów DHCP przez stosowanie reguły 80/20 dla zakresów (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim) w witrynie Microsoft TechNet w sieci Web (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=125700).

Zasoby dodatkowe

Aby uzyskać listę tematów Pomocy zawierających informacje pokrewne, zobacz temat Konfigurowanie ustawień roli serwera DHCP.

Aby uzyskać najnowsze informacje dla specjalistów IT dotyczące protokołu DHCP, zobacz dokumentację systemu Windows Server 2008 w witrynie sieci Web Microsoft TechNet (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści