Klasy opcji protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) zapewniają dodatkową metodę grupowania szczegółów konfiguracji klientów DHCP w ramach zakresu. Istnieją dwa typy klas opcji protokołu DHCP:

 • Klasy użytkowników, służące do przypisywania opcji klientom wymagającym podobnej konfiguracji opcji protokołu DHCP.

 • Klasy dostawców, służące do przypisywania opcji specyficznych dla dostawcy klientom współużytkującym wspólnie zdefiniowany typ dostawcy.

Zarządzanie klasami użytkowników

Klasy użytkowników pozwalają klientom DHCP odróżniać się od siebie przez określenie opcji Klasa użytkownika. Gdy ta opcja jest dostępna dla klienta, obejmuje określany przez użytkownika identyfikator klasy, który pomaga w grupowaniu klientów o podobnych wymaganiach konfiguracyjnych w ramach zakresu. Można na przykład obsługiwać komputery i użytkowników mających zapotrzebowanie na zdalne przetwarzanie danych przez skonfigurowanie klasy użytkowników na serwerze DHCP i ustawienie związanego z nią identyfikatora klasy na komputerach klienckich.

Klasa użytkowników przydaje się w przypadku konieczności zachowywania oddzielnych opcji obejmujących specjalne potrzeby w zakresie identyfikacji komputerów klienckich, takie jak oferowanie krótszego czasu dzierżawy komputerom przenośnym, które często się przemieszczają lub korzystają z dostępu zdalnego. W niniejszym przykładzie serwer DHCP można skonfigurować do rozpowszechniania opcji specyficznych dla potrzeb klientów tego typu.

Funkcja klasy użytkowników zapewnia większą elastyczność w zakresie konfigurowania klientów DHCP w sieci, ale nie jest wymagana w standardowych zastosowaniach protokołu DHCP. Jeśli zdefiniowane przez użytkownika klasy opcji nie zostaną skonfigurowane, opcje są zapewniane za pośrednictwem ustawień opcji standardowego serwera, zakresu lub klienta.

Serwery DHCP z systemem Windows Server® 2008, który obsługuje rozpoznawanie identyfikatorów klas użytkowników, wykonują następujące dodatkowe kroki w przypadku żądania adresu IP przez klientów:

 1. Serwer określa, czy klasa użytkowników zdefiniowana przez klienta w jego żądaniu dzierżawy jest klasą rozpoznawaną, wcześniej zdefiniowaną na serwerze.

  Jeśli na serwerze istnieje wstępnie zdefiniowana klasa użytkowników i jest ona skonfigurowana, jest włączane przypisywanie na podstawie klas. Aby można było korzystać z innych klas użytkowników, należy je najpierw dodać i skonfigurować na serwerze.

 2. Jeśli klasa użytkowników zostanie rozpoznana, serwer określa, czy zostały dla niej skonfigurowane dodatkowe opcje protokołu DHCP w aktywnym kontekście dzierżawy (zakresie lub zastrzeżeniu klienta), w którym serwer dzierżawi klienta.

 3. Jeśli zakres lub kontekst zastrzeżenia są skonfigurowane do dostarczania opcji dla zdefiniowanej przez użytkownika klasy klienta, serwer zwraca te opcje klientowi w komunikacie potwierdzającym DHCP (DHCPACK), który jest wysyłany w celu potwierdzenia dzierżawy.

  Uwaga

  Oprócz konfigurowania lub dodawania klas użytkowników na serwerze DHCP można również ustawić identyfikator klasy klienta DHCP, korzystając w tym celu z polecenia ipconfig /setclassid.

Przykłady dodatkowych klas użytkowników

Istnieje możliwość zdefiniowania identyfikatorów klas użytkowników w celu przekazania informacji o konfiguracji oprogramowania klienta, jego lokalizacji fizycznej lub interfejsach użytkownika. Na przykład za pomocą identyfikatora można określić, że klienci DHCP są elementami członkowskimi zdefiniowanej przez użytkownika klasy o nazwie „Drugie piętro, zachód”, która wymaga specjalnego zestawu ustawień routera, serwera DNS (Domain Name System) oraz serwera WINS (Windows Internet Name Service).

Można także użyć wstępnie zdefiniowanych przez firmę Microsoft klas użytkowników w celu wyodrębnienia szczegółów konfiguracji, które są specyficzne dla klientów o wymaganiach specjalnych, takich jak protokół BOOTP (Bootstrap Protocol) lub usługa Routing i dostęp zdalny.

Uwagi
 • W przypadku konfigurowania klas użytkowników na serwerze DHCP upewnij się, że dane identyfikatora klasy użytkowników, które są ustawiane na serwerze DHCP i na komputerach klienckich będących elementami członkowskimi, są w pełni zgodne z danymi binarnymi lub ASCII.
 • Opcja klasy użytkowników dopuszcza identyfikowanie klientów za pomocą tylko jednego identyfikatora klasy. Każdy komputer kliencki może być identyfikowany jako element członkowski tylko jednej klasy użytkowników na serwerze DHCP. Można używać dodatkowych klas użytkowników i stosownie do wymagań tworzyć hybrydy z innych klas użytkowników.

Zarządzanie klasami dostawców

Zdefiniowane przez dostawcę klasy opcji mogą być używane przez klientów DHCP, którzy przy uzyskiwaniu dzierżawy identyfikują się na serwerze DHCP za pomocą typu dostawcy. Identyfikacja członkostwa klienta w klasie dostawców następuje po podaniu przez tego klienta wartości opcji Vendor class identifier podczas żądania dzierżawy od serwera lub podczas jej wybierania.

Informacja o identyfikatorze klasy dostawcy jest ciągiem danych znakowych interpretowanych przez serwer DHCP. Firma Microsoft obsługuje identyfikację klas dostawców dla klientów DHCP z systemami Windows 7, Windows Vista i Windows XP.

Inni dostawcy mogą definiować własne identyfikatory klas dostawców w celu przekazywania informacji specyficznych dla dostawcy lub w celu zapewnienia obsługi specjalnych wymagań swoich klientów DHCP.

Serwery DHCP z systemem Windows Server 2008, który obsługuje rozpoznawanie identyfikatorów klas dostawców, wykonują następujące dodatkowe kroki w przypadku żądania adresu IP przez klientów:

 1. Serwer określa, czy klasa dostawców zdefiniowana przez klienta w jego żądaniu dzierżawy jest klasą rozpoznawaną, wcześniej zdefiniowaną na serwerze.

  Wstępnie zdefiniowane na serwerze są tylko klasy dostawców firmy Microsoft. Aby można było korzystać z innych klas dostawców, odpowiednie opcje należy dodać i skonfigurować ręcznie na serwerach DHCP z systemem Windows Server 2008.

 2. Jeśli klasa dostawców zostanie rozpoznana, serwer określa, czy zostały dla niej skonfigurowane dodatkowe opcje protokołu DHCP w aktywnym kontekście dzierżawy (zakresie lub zastrzeżeniu klienta), w którym serwer dzierżawi klienta.

 3. Jeśli zakres lub kontekst zastrzeżenia jest skonfigurowany do dostarczania opcji dla zdefiniowanej przez dostawcę klasy klienta, serwer zwraca te opcje za pomocą opcji Vendor specific information w komunikacie potwierdzającym DHCP (DHCPACK), który jest wysyłany w celu potwierdzenia dzierżawy.

Klasy dostawców pozwalają innym dostawcom systemów na zapewnienie obsługi aplikacji niestandardowych w zakresie protokołu DHCP w mieszanych środowiskach dostawców. W przypadku podania opcji specyficznych dla dostawcy są one używane jako dodatek do wszelkich standardowych opcji DHCP, które zostały przypisane lub są wymagane na potrzeby protokołu DHCP.

Uwagi
 • Domyślna klasa dostawców, Standardowe opcje DHCP, może być przydatna do grupowania klientów DHCP, którzy nie określili identyfikatorów klas dostawców.
 • W przypadku dodawania nowych klas dostawców na serwerze DHCP należy się upewnić, że ustawione na serwerze dane identyfikatora klasy dostawców są zgodne z identyfikatorem klasy dostawców używanym przez klientów dla danego dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z odpowiednim dostawcą.

Zasoby dodatkowe

Aby uzyskać listę tematów Pomocy zawierających informacje pokrewne, zobacz temat Konfigurowanie ustawień roli serwera DHCP.

Aby uzyskać najnowsze informacje dla specjalistów IT dotyczące protokołu DHCP, zobacz dokumentację systemu Windows Server 2008 w witrynie sieci Web Microsoft TechNet (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści