Třídy možností DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) nabízí další způsob seskupování konfiguračních údajů pro klienty DHCP v rámci oboru. Existují dva typy tříd možností DHCP:

 • Třídy uživatelů sloužící k přiřazování možností klientům, u kterých bylo určeno, že potřebují podobnou konfiguraci možností DHCP

 • Třídy dodavatelů sloužící k přiřazování možností specifických pro dodavatele klientům, u kterých bylo určeno, že sdílí společně definovaný typ dodavatele.

Správa tříd uživatelů

Třídy uživatelů klientům DHCP umožňují vzájemné odlišení určením možnosti Třída uživatele. Pokud je tato možnost k dispozici pro použití klientem, obsahuje uživatelem určené ID třídy, které pomáhá seskupit klienty s podobnými potřebami konfigurace v rámci oboru. Můžete například podporovat uživatele a počítače s potřebami mobilního využití výpočetních prostředků tak, že na serveru DHCP nakonfigurujete třídu uživatele a v klientských počítačích nastavíte odpovídající ID třídy.

Třídy uživatelů jsou užitečné tehdy, když je třeba zachovat samostatné možnosti, které pokrývají zvláštní požadavky na identifikaci klientských počítačů, jako je zadání kratšího času zapůjčení pro přenosné počítače, které jsou často v pohybu nebo často využívají vzdálený přístup. V tomto případě můžete nakonfigurovat server DHCP tak, aby distribuoval možnosti, které jsou specifické pro potřeby těchto klientů.

Funkce tříd uživatelů nabízí větší flexibilitu při konfiguraci klientů DHCP v síti, není však vyžadována pro standardní používání protokolu DHCP. Pokud nejsou uživatelsky definované třídy možností nakonfigurovány, jsou možnosti místo toho poskytovány prostřednictvím standardního serveru, oboru nebo nastavení možnosti klienta.

Servery DHCP se systémem Windows Server® 2008, které podporují rozpoznávání ID tříd uživatelů, provádí ve chvíli, kdy klienti žádají o IP adresu, následující dodatečné kroky:

 1. Server určí, zda je třída uživatele identifikovaná klientem v žádosti o zapůjčení rozpoznanou třídou, která byla na serveru dříve definována.

  Pokud na serveru existuje předdefinovaná třída uživatele a je nakonfigurována, je přiřazování na základě tříd povoleno. Ostatní třídy uživatelů je třeba před tím, než bude možno je používat, nejdříve přidat a nakonfigurovat na serveru.

 2. Pokud je třída uživatele rozpoznána, server určí, zda jsou pro tuto třídu v aktivním kontextu zapůjčení (obor nebo rezervace klienta), kde server zapůjčuje klienta, nakonfigurovány nějaké dodatečné možnosti DHCP.

 3. Pokud je obor nebo kontext rezervace nakonfigurován na poskytování možností pro uživatelsky definovanou třídu klienta, server tyto možnosti vrátí klientovi jako součást zprávy potvrzení DHCP (DHCPACK), která je zasílána jako potvrzení o zapůjčení.

  Poznámka

  Vedle konfigurace nebo přidávání tříd uživatelů na serveru DHCP můžete nastavit identifikátor třídy klienta DHCP příkazem ipconfig /setclassid.

Další příklady třídy uživatele

Můžete definovat identifikátory tříd uživatelů tak, aby předávaly informace o konfiguraci softwaru klienta, o jeho fyzickém umístění nebo o jeho uživatelských preferencích. Identifikátor může například specifikovat, že klienti DHCP jsou členy uživatelsky definované třídy nazvané „2. západní podlaží“, která potřebuje zvláštní sadu nastavení směrovače, systému DNS (Domain Name System) a serveru WINS (Windows Internet Name Service).

Můžete také použít předdefinované třídy uživatelů společnosti Microsoft pro izolaci konfiguračních údajů specifických pro klienty se zvláštními požadavky, jako je protokol BOOTP (Bootstrap Protocol) nebo služba Směrování a vzdálený přístup.

Poznámky
 • Pokud konfigurujete třídy uživatelů na serveru DHCP, ujistěte se, zda se data ID třídy uživatele nastavená na serveru DHCP i v členských počítačích klientů přesně shodují s binárními daty nebo daty ASCII.
 • Možnost třídy uživatele povoluje k identifikaci klientů pouze jedno ID třídy. Jednotlivé klientské počítače mohou být na serveru DHCP identifikovány jako členové pouze jediné třídy uživatelů. Dle potřeb můžete použít další třídy uživatelů a vytvářet z ostatních tříd uživatelů hybridní třídy.

Správa tříd dodavatelů

Třídy možností definované dodavatelem mohou používat klienti DHCP, kteří se na serveru DHCP při získávání zapůjčení identifikují podle typu dodavatele. Aby mohl klient identifikovat své členství ve třídě dodavatelů, zadává hodnotu v možnosti Vendor class identifier, pokud žádá nebo vybírá zapůjčení ze serveru.

Informace identifikátoru třídy dodavatele je řetězec znaků interpretovaných serverem DHCP. Společnost Microsoft podporuje identifikaci tříd dodavatelů u klientů DHCP se systémem Windows 7, Windows Vista a Windows XP.

Jiní dodavatelé se mohou rozhodnout definovat svá vlastní specifická ID tříd dodavatelů, která mohou sloužit k předávání údajů specifických pro dodavatele nebo ke zpracování zvláštních požadavků pro klienty DHCP.

Servery DHCP se systémem Windows Server 2008, které podporují rozpoznávání ID tříd dodavatelů, provádí ve chvíli, kdy klienti žádají o IP adresu, následující dodatečné kroky:

 1. Server určí, zda je třída dodavatele identifikovaná klientem v žádosti o zapůjčení rozpoznanou třídou, která byla na serveru dříve definována.

  Na serveru jsou předdefinované pouze třídy dodavatelů společnosti Microsoft. Před použitím jiných tříd dodavatelů je nutné nejdříve ručně přidat a nakonfigurovat tyto možnosti na serverech DHCP se systémem Windows Server 2008.

 2. Pokud je třída dodavatele rozpoznána, server určí, zda jsou pro tuto třídu v aktivním kontextu zapůjčení (obor nebo rezervace klienta), kde server zapůjčuje klienta, nakonfigurovány nějaké dodatečné možnosti DHCP.

 3. Pokud je obor nebo kontext rezervace nakonfigurován na poskytování možností pro třídu klienta definovanou dodavatelem, server tyto možnosti vrátí pomocí možnosti Vendor specific information jako součást zprávy potvrzení DHCP (DHCPACK), která je zasílána jako potvrzení o zapůjčení.

Třídy dodavatelů umožňují dalším dodavatelům systémů podporovat vlastní aplikace pro protokol DHCP ve smíšených prostředích dodavatelů. Možnosti specifické pro dodavatele, pokud jsou zadány, jsou používány jako doplnění standardních možností DHCP přiřazených nebo požadovaných pro protokol DHCP.

Poznámky
 • Výchozí třída dodavatele, standardní možnost DHCP, může být užitečná pro seskupování libovolných klientů DHCP, kteří nespecifikují ID třídy dodavatele.
 • Pokud na server DHCP přidáváte nové třídy dodavatelů, zajistěte, aby se data ID třídy dodavatele nastavená na serveru shodovala s ID třídy dodavatele používaným klienty pro příslušného dodavatele. Další informace vám poskytne příslušný dodavatel.

Další zdroje

Seznam témat nápovědy se souvisejícími informacemi naleznete v tématu Konfigurace nastavení role serveru DHCP.

Aktualizované podrobné informace o protokolu DHCP určené pro odborníky v oblasti informačních technologií naleznete v dokumentaci k systému Windows Server 2008 na webu Microsoft TechNet (stránka může být v angličtině).


Obsah