Nastavení ověření cesty k certifikátu v systému Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2008 umožňuje spravovat nastavení pro zjištění cesty k certifikátu a ověření pro všechny uživatele v doméně. Ke snadnější konfiguraci a správě tohoto nastavení ověření certifikátu můžete použít zásady skupiny. Níže jsou uvedeny některé úkoly, které můžete pomocí těchto nastavení provést:

 • Nasazení certifikátů zprostředkující certifikační autority

 • Blokování nedůvěryhodných certifikátů

 • Správa certifikátů používaných pro podpis kódu

 • Konfigurace nastavení načtení pro certifikáty a seznamy odvolaných certifikátů (CRL)

Nastavení ověření cesty k certifikátu jsou k dispozici v zásadách skupiny v následujícím umístění: Konfigurace počítače\Nastavení systému Windows\Nastavení zabezpečení\Zásady veřejných klíčů.

Pokud v tomto umístění dvakrát kliknete na možnost Nastavení ověření cesty k certifikátu, zobrazí se při výběru na následující karty další možnosti:

 • Úložiště

 • Důvěryhodní vydavatelé

 • Načítání ze sítě

 • Odvolání

V následujícím postupu je popsáno, jak lze nakonfigurovat nastavení ověřování cesty k certifikátu. V textu následujícím za postupem jsou popsána nastavení v jednotlivých oblastech.

Minimálním požadavkem k provedení tohoto postupu je, aby byl uživatel členem skupiny Domain Admins nebo měl srovnatelné oprávnění. Další informace naleznete v tématu Implementace správy založené na rolích.

Konfigurace zásad skupiny ověřování cesty pro doménu
 1. V řadiči domény klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu a potom klikněte na možnost Správa zásad skupiny.

 2. Ve stromu konzoly dvakrát klikněte na seznam Objekty zásad skupiny v doménové struktuře a doméně obsahující objekt zásad domény výchozích zásad domény, který chcete upravit.

 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na objekt zásad domény výchozích zásad domény a klikněte na příkaz Upravit.

 4. V konzole GPMC (Group Policy Management Console) přejděte na položku Konfigurace počítače, Nastavení systému Windows, Nastavení zabezpečení a klikněte na možnost Zásady veřejných klíčů.

 5. Dvakrát klikněte na možnost Nastavení ověření cesty certifikátu a klikněte na kartu Úložiště.

 6. Zaškrtněte políčko Definovat toto nastavení zásad.

 7. Nakonfigurujte volitelná nastavení, která chcete použít.

 8. Po dokončení změn můžete vybrat jinou kartu a upravovat další nastavení nebo kliknutím na tlačítko OK nová nastavení použít.

Karta Úložiště

Některé organizace chtějí zabránit uživatelům v doméně v konfiguraci vlastních důvěryhodných kořenových certifikátů a rozhodnou, které kořenové certifikáty jsou v rámci organizace důvěryhodné. K tomuto účelu lze použít kartu Úložiště.

Na kartě Úložiště jsou k dispozici následující možnosti:

 • Povolit ověřování certifikátů pomocí kořenových certifikačních autorit důvěryhodných pro uživatele. Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, zabráníte uživatelům v rozhodnutí, které kořenové certifikační autority se mají použít k ověření certifikátů. Ačkoli může tato možnost zabránit uživatelům ve výběru důvěryhodného certifikátu a ověření certifikátu z nezabezpečeného řetězce, může mít také za následek chyby aplikace nebo způsobit, že uživatelé nebudou důvěryhodný kořenový certifikát používat jako způsob ověření certifikátu, který je jim nabídnut.

 • Povolit uživatelům důvěřovat certifikátům důvěryhodným pro druhou stranu. Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, zabráníte uživatelům v rozhodnutí, kterým certifikátům druhé strany budou důvěřovat. Ačkoli tato možnost může zabránit uživatelům ve výběru důvěryhodných certifikátů z nezabezpečeného zdroje, může mít také za následek chyby aplikace nebo způsobit, že uživatelé nebudou certifikáty používat k navázání důvěryhodného vztahu. Můžete vybrat také účel certifikátu, například podpis nebo šifrování, pro které lze certifikáty důvěryhodné pro druhou stranu použít.

 • Kořenové certifikační autority, kterým mohou klientské počítače důvěřovat. V této oblasti můžete zadat konkrétní certifikační autority, které jsou pro uživatele v doméně důvěryhodné:

  • Kořenové certifikační autority třetích stran a rozlehlých sítí. Zahrnutím kořenových certifikačních autorit od jiných poskytovatelů než společnosti Microsoft a podnikových certifikačních autorit můžete rozšířit rozsah certifikátů, které jsou pro uživatele důvěryhodné.

  • Pouze kořenové certifikační autority rozlehlých sítí. Omezením důvěryhodnosti pouze na kořenové podnikové certifikační autority můžete efektivně omezit důvěryhodnost na certifikáty vydané interní podnikovou certifikační autoritou, která informace o ověření získala ze služby AD DS (Active Directory Domain Services) a certifikáty do této služby publikuje.

 • Certifikační autority musí rovněž vyhovovat omezením hlavního názvu uživatele. Tato nastavení omezují také důvěryhodnost interních podnikových certifikačních autorit. Omezení hlavního názvu uživatele by dále zabránilo nastavení důvěryhodnosti u certifikátů vztahujících se k ověření, u kterých nejsou potvrzeny podmínky související s hlavním názvem uživatele.

Některé organizace mohou navíc chtít identifikovat a distribuovat specifické důvěryhodné kořenové certifikáty, aby povolily obchodní záměry vyžadující další důvěryhodné vztahy. Pokud chcete označit důvěryhodné kořenové certifikáty, které se mají distribuovat klientům v doméně, naleznete informace v tématu Použití zásad k distribuci certifikátů.

Karta Důvěryhodní vydavatelé

Stále větší počet vydavatelů softwaru a vývojářů aplikací používá k ověření, zda aplikace pochází z důvěryhodného zdroje, softwarový podpis. Mnoho uživatelů však podpisovým certifikátům přidruženým k aplikaci, kterou instalují, nerozumí nebo je ignorují.

Možnosti zásad na kartě Důvěryhodní vydavatelé zásad ověřování cesty k certifikátu umožňují určit, kdo může rozhodovat o důvěryhodných vydavatelích:

 • Správci a uživatelé

 • Pouze správci

 • Pouze podnikoví správci

Možnosti zásad na této kartě také umožňují vyžadovat, aby u certifikátů důvěryhodných vydavatelů bylo ověřeno následující:

 • Certifikáty nebyly odvolány.

 • Certifikáty mají platná časová razítka.

Karta Načítání ze sítě

Platnost dat souvisejících s certifikáty, jako jsou například seznamy odvolaných certifikátů (CRL) a certifikáty v programu Microsoft Root Certificate Program, je nutné zajistit jejich pravidelnou aktualizací. Pokud jsou však kontrola ověření a načítání dat odvolání certifikátu a křížových certifikátů přerušeny, protože je přenášeno více dat, než byl původní odhad, může dojít k problémům.

Nastavení načítání ze sítě umožňuje správcům:

 • Automaticky aktualizovat certifikáty v programu Microsoft Root Certificate Program

 • Konfigurovat hodnoty časového limitu načtení seznamu odvolaných certifikátů (CRL) a ověření cesty (vyšší výchozí hodnoty mohou být užitečné, pokud nejsou síťové podmínky optimální)

 • Povolit načítání certifikátu vystavitele během ověření cesty

 • Definovat, jak často jsou stahovány křížové certifikáty

Karta Odvolání

Za účelem podpory kontroly odvolání podporuje služba AD CS (Active Directory Certificate Services) použití seznamů odvolaných certifikátů (CRL) a rozdílových seznamů CRL a také odpovědi protokolu OCSP (Online Certificate Status Protocol) distribuované online respondéry.

Nastavení zásad skupiny ověření cesty umožňují správcům optimalizovat použití seznamů odvolaných certifikátů (CRL) a online respondérů zejména v situacích, kdy extrémně velké seznamy odvolaných certifikátů (CRL) nebo síťové podmínky snižují výkon.

K dispozici jsou následující nastavení:

 • Vždy upřednostňovat seznamy odvolaných certifikátů (CRL) před odpověďmi protokolu OCSP (Online Certificate Status Protocol). Obecně platí, že klienti by měli používat nejnovější údaje o odvolání, které jsou k dispozici, bez ohledu na to, zda pocházejí ze seznamu odvolaných certifikátů (CRL) nebo od online respondéru. Pokud je tato možnost vybrána, bude kontrola odvolání v rámci online respondéru použita pouze v případě, že není k dispozici platný seznam odvolaných certifikátů (CRL) nebo rozdílový seznam CRL.

 • Umožnit prodloužení doby platnosti seznamů CRL a odpovědí protokolu OCSP. Není doporučeno povolit prodloužení doby platnosti seznamů CRL a odpovědí protokolu OCSP. Tato možnost však může být potřebná v situacích, kdy se klienti nemohou po delší dobu připojit k distribučnímu bodu seznamu CRL nebo online respondéru. V rámci tohoto nastavení zásad lze také zadat dobu prodloužení platnosti, po kterou bude seznam CRL a odpověď protokolu OCSP ještě možné použít.


Obsah