Najważniejsze wskazówki

 • Ze względów bezpieczeństwa nie należy logować się do komputera przy użyciu poświadczeń administracyjnych.

  Kiedy użytkownik jest zalogowany na komputerze bez poświadczeń administracyjnych, może użyć polecenia Uruchom jako administrator, aby wykonywać zadania wymagające wyższego poziomu uprawnień niż przypisane do standardowego konta użytkownika. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w opisie korzystania z polecenia Uruchom jako (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=28314 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

 • Aby dokładniej zabezpieczyć komputer lokalny, należy kierować się następującymi wytycznymi dotyczącymi zabezpieczeń:

  • Ogranicz liczbę użytkowników w grupie Administratorzy, ponieważ członkowie grupy Administratorzy na komputerze lokalnym mają uprawnienia Pełna kontrola na tym komputerze.

   Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dlaczego nie należy uruchamiać komputera jako administrator.

  • Konto Gość pozostaw wyłączone. Konto Gość służy osobom, które nie mają własnego konta na danym komputerze. Konto Gość nie wymaga hasła, a zatem stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa komputera. Domyślnie konto Gość jest wyłączone i zaleca się, aby pozostało wyłączone.

   Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konta użytkowników lokalnych.

  • Konto Administrator pozostaw wyłączone. Konto Administrator jest domyślnie wyłączone i zaleca się, aby pozostało wyłączone.

   Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konta użytkowników lokalnych.

  • Niektóre domyślne prawa użytkownika przyznane określonym domyślnym grupom lokalnym mogą umożliwiać członkom tych grup uzyskanie dodatkowych praw na komputerze, w tym praw administracyjnych. Dlatego osoby należące do grup Administratorzy i Operatorzy kopii zapasowych muszą być godne zaufania.

   Aby uzyskać więcej informacji o tych grupach, zobacz temat Domyślne grupy lokalne.

  • Przejrzyj ważne zagadnienia dotyczące zabezpieczeń związanych z użytkownikami i grupami lokalnymi.

 • Jeśli w danej sieci działają komputery z systemami Windows 95 i Windows 98, należy używać haseł o maksymalnej długości 14 znaków.

  Można utworzyć hasło zawierające maksymalnie 127 znaków. Jednak komputery z systemami Windows 95 i Windows 98 obsługują hasła zawierające najwyżej 14 znaków. Jeśli hasło zawiera więcej niż 14 znaków, może nie być możliwe zalogowanie się do sieci z komputerów z systemami Windows 95 lub Windows 98.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie konta użytkownika lokalnego.


Spis treści