Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność co najmniej do grupy Administratorzy. Należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami w sekcji „Uwagi dodatkowe” w tym temacie.

Tworzenie grupy lokalnej

Aby utworzyć grupę lokalną przy użyciu interfejsu systemu Windows
 1. Otwórz przystawkę Zarządzanie komputerem.

 2. W drzewie konsoli kliknij węzeł Grupy.

  Gdzie?

  • Zarządzanie komputerem\Narzędzia systemowe\Użytkownicy i grupy lokalne\Grupy

 3. W menu Akcja kliknij polecenie Nowa grupa.

 4. W polu Nazwa grupy wpisz nazwę nowej grupy.

 5. W polu Opis wpisz opis nowej grupy.

 6. Aby dodać członków do nowej grupy, kliknij przycisk Dodaj.

 7. W oknie dialogowym Wybieranie użytkowników, komputerów lub grup wykonaj następujące czynności:

  • Aby dodać konto użytkownika lub grupy do tej grupy, w obszarze Wprowadź nazwy obiektów do wybrania wpisz nazwę konta użytkownika lub konta grupy, które chcesz dodać do grupy, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby dodać konto komputera do tej grupy, kliknij przycisk Typy obiektów, zaznacz pole wyboru Komputery, a następnie kliknij przycisk OK. W obszarze Wprowadź nazwy obiektów do wybrania wpisz nazwę konta komputera, które chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. W oknie dialogowym Nowa grupa kliknij przycisk Utwórz, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Uwagi dodatkowe

 • Aby wykonać tę procedurę, należy dostarczyć poświadczenia dla konta Administrator na komputerze lokalnym (jeśli wyświetlony zostanie odpowiedni monit) lub trzeba być członkiem grupy Administratorzy na komputerze lokalnym.

 • Nazwa grupy lokalnej nie może być taka sama jak jakakolwiek inna nazwa grupy lub użytkownika na administrowanym komputerze lokalnym. Nazwa grupy lokalnej może zawierać maksymalnie 256 znaków (małych i wielkich liter) z wyjątkiem następujących symboli:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  Nazwa grupy nie może składać się wyłącznie z kropek (.) lub spacji.

Aby utworzyć grupę lokalną przy użyciu wiersza polecenia
 1. Otwórz okno wiersza polecenia.

 2. Aby utworzyć grupę, wpisz:

  net localgroup <GroupName> /add

Uwagi dodatkowe

 • Aby wykonać tę procedurę, należy dostarczyć poświadczenia dla konta Administrator na komputerze lokalnym (jeśli wyświetlony zostanie odpowiedni monit) lub trzeba być członkiem grupy Administratorzy na komputerze lokalnym.

 • Nazwa grupy lokalnej nie może być taka sama jak jakakolwiek inna nazwa grupy lub użytkownika na administrowanym komputerze lokalnym. Nazwa grupy lokalnej może zawierać maksymalnie 256 znaków (małych i wielkich liter) z wyjątkiem następujących symboli:

  " / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

  Nazwa grupy nie może składać się wyłącznie z kropek (.) lub spacji.

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat polecenia net localgroup, zobacz temat Zarządzanie grupami lokalnymi z wiersza polecenia.

Dodatkowe informacje


Spis treści